שפת  אמת פרשת מקץ

הרב  צבי אבינר

 

 

מהי מלכות יוסף

 

 

הקדמה

 

הרב הראה כיצג נבנה זעיר  אנפין מכל ספר בראשית.   בפרשת וישב הגענו ליוסף שמייצג הנהגה מיוחדת בעולם ומסיימת  את זעיר א נפין לפי המרשם הזה,

 

                             עולמות מעל הכתר…………………..

                                    i……………………………

                              כתר………………………….

                             

 חסד                                       גבורה

 אברהם.                                     יצחק

 

                           רחמים………..           

                            ישראל……………..

                             יעקב…………….

 

נצח.                                          הוד

 

                            צדיק………………….

                           ֿיסוד………………

                           מלכות –  ישורון……..

  יוסף…………….

                       i……………..

                         עולם  הזה………..

 

 

 

 

 

 

עתה דן הרב בטיבה של מלכות יוסף.  היא. המגע של  קודשא בריך הוא עם העולם, המפתח המאפשר כביכול את שפע הטוב להגיע לעולם, והיא בהסתרה.  מלכות יוסף בולטת בעיקר  בשנים הרעות.  הפרות הטובות -שפע הטוב – נבלעו ברעות כלא היו,  אבל רק בנראה ולא באמיתות.  הפרות הטובות מצוות בתוך הרעות. וכך הזין יוסף את העולם.  וכך הא מלכות השם בתוך הרע בנסתר  והיא נקראת מלכות יוסף.

       

                           ז״א…………….א

                          יוסף…………ב.

         ג הנהגת העולם הזה בפנימיות

 

 

 

 

מהי ההנהגה   בחינת יוסף?ם

תרלא

 א השפע מקדים להסתר פנים, הקבה מכין טוב לפני בא הרע

ומה שיש ללמוד מפרשה זו להכין לעצמו בימים הטובים שנתגלתה הקדושה בהם

לקבוע הארות בלב היטב כדי להיות על ימי הרע כשהקדושה נסתרת

כי קודם כל נסיון יש הארה  איך ללמוד על אחר כך

 

 

ב יוסף מכין לגאולה, למשל ישראל גדרו עצמם בעריות בגלל יוסף

ואפשר היה ג״כ רמז ליוסף שבזמן שימלוך במצרים יכין על ימי הגלות

וכן במדרש שעל ידי יוסף גדרו עצמם מהעריות

 שהרי יוסף קידש שם שמים ולא עבר על עריות

ג הנהגת יוסף בהסתר

ובאמת על ידי בח׳ יוסף יכולין למצא הארה גם בעת ההסתר

כמו שהפרות הטובות היו בתוך הרעות ולכן היה יכול יוסף להזין את העולם

ד

שבת מזינה את השבוע בהסתר

כתיב שער החצר הפנימית הפונה קדים (יהא סגור כל השבוע ויפתח רק בשבת וראש חודש

ה השבתות שלנו פותחות השער

משמע שביום השבת והחודש הם  המפתחות אשר יכול אדם לפתוח בהם הפנימיות גם בימי המעשה והוא בבחינת יוסף שומר הברית, פרוש ברית – הפנימיות שיש בכל דבר והנקודה קרויה ברית

מה שנקרא חקל תפוחין

ו וכך בגלות

וגם כל הגלות היא זה שנסתרת הפנימיות בהתלבשות הפרות הרעות, ועל ידי שמירת הברית בכל מעשה יכולים למצא הארה גם בגלות

ההבדל בין יוסף ליהודה

 

תרנט

 

וכתיב עדות ביהוסף שמו וכו׳ שפת לא ידעתי אשמע, ואמרו חזל בא גבריאל והוסיף לו ה׳ ולמדו שבעים לשון

כי ירידת יוסף מצריימה היתה הכנה לקבלת התורה לתקן הדיבור , לכן כתוב אנכי ה׳  אלוקיך המעלך מארץ מצרים הרחב פיך ואמלאהו,

 

דיבור הוא מלכות

דיבור הוא שלב אחרי הקול

הדיבור היה בגלות כשירדו מצרימה

קודם תוקן הקול, ואחר כך הדיבור לקראת מתן תורה

 

וכן כשיצא יוסף מבית האסורים זכה  לשבעים לשון , הכל הכנה לכלל ישראל שנבראו להעיד על הבורא ולכן צריכים לברר העדות בכל לשון

יוסף עומד מול בני נח.  שבעים אומות ושבעים לשון, וכך חשב שהמילה שייכת לבני נח בנוסף לשבע מצוות. וכל זה חשוב לזכור כאשר אנו מנסים להבין מהו משיח בן יוסף

וברית הלשון תליה בברית המעורר, וב׳ בחינות אלו הן בחינת יהודה ויוסף

והגם כי עיקר העדות בפה, וזה כוחו של יהודה, לכן החזיקו השבטים ביהודה

 

יוסף כאמור קשור למילה שהיא ביטוי לברית המעורר, החלק הרגשי הכמוס של הברית עם הקבה

יהודה קשור לדיבור בפה שנא׳ ויגש אליו.  וזה ברית הלשון.  היא חיצונית , בהשוואה למעורר

המלכות של יהודה היא חיצונית ופונה כלפי חוץ, בכוח, ללא פחד, לדבר ולצוות ולהשמיע ולפקוד

המלכות של יוסף היא רגשית, מספקת רעב בעולם

 קידוש שם שמים

 מרכיב נוסף למלכות, הוא קידוש שם שמים

שניהם, יוסף ויהודה, קידשו שם שמים. אך יש הבדל

 

ובגמרא איתא יוסף קידש שם שמים בהסתר ניתן לו אות ה׳ משמו של הקבה

יהודה שקידש שם שמים בגלוי נקרא כולו על שם הקבה , כי עיקר הדיבור בהתגלות ליהודה אבל שורש הדיבור באתכסיא הוא ליוסף

 

בפרקים מפרשת וישב והלאה, חסר שם יהו״ה – בעוד ששם האלוקים חוזר מספר רב של פעמים. הגזירה להוריד את יעקב – ישראל מצרימה פועלת מאחרי הקלעים בהעלם, וזה מלכות

שם יהו״ה נעלם, כי השבטים ביצעו דבר נורא הגובל עם חילול השם – מכירת יוסף.  התיקון הוא קידוש השם.

והנה יהודה מקדש שם שמים עם תמר כאשר הודה בציבור ואמר צדקה ממני.  שם יהו״ה לכן חוזר ומופיע בגלוי שלוש פעמים במשך הסיפור.  יהודה הצליח לתקן את  חילול השם של מכירת יוסף על ידי דיבורו והודאתו.

הוא פועל לפי ברית הלשון

יוסף לעומתו  הגדיל בקידוש השם עם אשת פוטיפר, ושם יהו״ה חוזר ועולה בקטע שבע פעמים, יותר מאשר אצל יהודה.  ולכאורה קידוש השם שעשה יוסף גדול משל יהודה. אך הגמרא אומרת שיהודה קידש בציבור, בגלוי, בעוד שיוסף עשה זאת בתחום המשפחה של פוטיפר, לא בציבור.  וכאשר מדובר בקידוש השם, הציבור הרואה קובע

לכן ליוסף נוספה האות ה׳ משם יהו״ה ליהוסף,

בעוד ששמו של יהודה כבר מכיל את שם יהו״ה במלואו

מלכות יוסף היא מברית המעורר, מהמילה, בפרטיות, מול שבעים לשון ואומות , כמלך המשביר, המספק גם בזמן רעב, שמגלה את הטוב בתוך הרע,

מלכות יהודה היא מברית הלשון, בגלוי, בפקודה, כאשר האחים מאחריו

הכל מתחיל בפ׳ ביום עשות יהו״ה אלוקים ארץ ושמים

יהו״ה ……….,,,אלוקים – א—ב—ג—ד—ה—ו—-יה/וה שבת

חסד……………גבורה

אברהם………..יצחק

א……….יעקב

ב……….ישראל

ג……….רחמים

נצח ………הוד

ד……….מלכות

ה……….צדיק

ו…………יסוד

ז………..יוסף

ח………יהודה

קודשא בריך הוא מתקשר לעולמנו דרך המלכות  – שכינתיה – שהיא בבחינת יוסף או יהודה,

וקיבלנו את משיח בן יוסף מול משיח בן יהודה

 

ראש הטופס

תחתית הטופס

© 2024 Noahide 7 Commandments. All Rights Reserved.
Designed & Developed by