שפת אמת

הרב דר צבי  אבימר

 

: תולדות: מיעקב לישראל

במשך הפרשיות הבאות יבנה לנו הרב את המבנה של  קודשא בריך הוא ושכינתיה כלומר זעיר אנפין

תרלה

 

חזל דרשו  הצילה נפשי משפת שקר  על יעקב, בעת שהוצרך לומר אנכי עשיו בכורך, כי שקר אין לו רגלים רק בני אדם המשקרים על ידו שדבוקים  בשקר נותנים כח וקיום לשקר בעולם .שמאבדים את  העולם

 

השקר חי על ידי האדם הנושא אותו

אבל הצדיק שדבוק באמת, אף שצריך להשתמש גם בשקר , כמו שכ׳ מותר לשנות מפני השלום…

 

 

 מותר להשתמש בשקר מפני דרכי שלום.

יעקב הוא צדיק שמחפש את האמת (צדק כפי שנראה להלן) אפילו תוך שימוש בשקר, כל עוד זה עוזר לשלום.

 

שמי שמכוון לאמת, ואינו מדבק עצמו בשקר, יוכל עוד ע״ז לבטל השקרכי העה״ז נקרא עלמא דשקרא ולכן נצרך לפעמים לתקן את העולם ע״י השקר עצמו

כמו מסתערב או מרגל אמריקני ברוסיה, שאף אחד לא יוכלו לומר שמעשהו פסול משום שהוא שקרן

רק שצריך לזה סייעתא דשמיא שלא להתדבק הרצון בהשקר

תרלו

 

וכל הבארות אשר חפרו עבדי אביו וכ׳ סתמום פלישתים וכו׳ וישב יצחק ויחפור.

דאיתא אין קורין אבות אלא לשלושה. פרוש אברהם יצחק ויעקב. וקשהא״כ ניזול בתר קמא ונקרא אב רק לאברהם. אבל הטעם כי כל צדיק יש לו בזכות אבותיו אבל הג׳ אבות כל אחד כדאי לעצמו , כ׳ וזכרתי את בריתי עם אברהם, בריתי עם יצחק ובריתי עם יעקב

הוצרכו  לחפור ג׳ בארות כי כל אב – אברהם יצחק ויעקב- יש לו באר משלו, שיטה משלו להגיע לאמת

הבאר הראשונה חפר אברהם

ואברהם אבינו ע״ה תיקן החסד ואהבה ותיקן הרעב שהיה בימיו….

אח״כ ויהי רעב בארץ והוצרך יצחק לחפש לו דרך היראה והגבורה…ועל ידי היראה בא לאהבה וזה מה שכ׳ אברהם הוליד את יצחק

 ובוודאי  אברהם היה ירא שמים לאמיתו כמו שכ׳ עתה ידעתי כי ירא אלוקים אתה

כל באר מספקת רעב בארץ.  והרעב משתנה לפי הדורות.

יצחק היה צריך לחפור באר משלו, לספק את הרעב לקבה שבדורו

באר זה של יצחק הוא יראה , דרך הגבורה.  זאת ראינו בעקידה המראה את כוחו של האלוקים

אבל הבארות אינן מגלות  עולם חדש.  יצחק מצא דרך לחסד ואהבה של אברהם דרך הבאר של יראה שחפר

כי בעומק מי הבארות הן אחד

וזה הביטוי אברהם הוליד את יצחק, שלא נחשוב שהבאר של יצחק היא דת חדשה

תרלח

ואלה תולדות יצחקואלה מוסיף על הראשונים שנאמר ואלה תולדות השמים והארץ בהבראם, באברהם. ועתה התווסף קיום העולם בבחינת יצחק, כמו שכ׳ אברהם תיקן את העולם בבח׳ אהבה וחסד, ויצחק בבח׳ יראה ומדה״ד  (גבורה) ם

הרב מחזיר אותנו לספור הבריאה. כזכור לפי הסיפור הראשון  עלה במחשבתו לברא העולם  במה״ד ואז צרף עמה מדה״ר כך שלפנינו הדיאגרמה

 

 

  עלה במחשבתו

אלוקים אבג—-ד—–ה—-ו  יה/וה שבת

 

 

בסיפור הבריאה השני המידות שינו את עמדתן

 

 

יהו״ה  אלוקים   א—–ב—–ג——ד——-ה——–ו. שבת 

                     בהבראם.                  

                     אברהם.                  

 

אברהם מכוון למידת החסד שבסיפור השני.  את ה-ה׳ שבשמו קיבל מה-ה׳ האחרונה של יהו״ה שהיא זעירה כי עליו לגדלה בעולם הזה

 

 

 

 

 

ובא יצחק וחפר בארו והתקשר לקבה דרך היראה –  מדה״ד,  גבורה

 

יהו״ה               אלוקים   א—–ב—–ג——ד——-ה——–ו. שבת

.           ….אברהם….יצחק

חשוב מאד להדגיש דברי הרב שיצחק מצא את בארו – באר הגבורה – של יראה, וממנה הגיע לבאר של אברהם שהיא חסד ואהבה

שהרי כל הבארות שואבות אותן המים שבעומק

              .

אדם היה אמור להתקדם לשבת מגן העדן, בלי להופיע על כדור הארץ

כידוע נוצר גן העדן ביום השלישי כפי שאומר רבי יוחנן, שהרי לא היה אז כל עשב וכל סימן חיים על היבשה

 

אברהם חפר בארותיו להתקשר למידת חסד ואהבה שבראה את העולם, לה׳ העליונה, כך

חסד…………..גבורה:

יהו״ה.           אלוקים   א—–ב—–ג——ד——-ה——–ו. שבת

          א אברהם

ב……………..יצחק

נרשום את יצחק קצת מאחורי אברהם כי הוא הגיע לאברהם  – לחסד של אברהם – דרך  היראה והגבורה

ם הוליד את יצחק , שיראת יצחק באה מכלל אהבה של אביו

ועתה לגבי יעקב

תתן אמת ליעקב.  יעקב נאבק כל חייו למען האמת המשפטית – להכירו כבכור, כנגד לבן שרימה אותו ברחל ולאה, שרימה אותו ולא שילם משכורתו, וכנגד בעלי שכם שחטפו את דינה ואנסוה.  היה זה מאבק למען צדק משפטי , בגדר דינים – מצווה חמישית של נח, כפי שמדגיש הרמב״ן בסיפור דינה

הדרך שבחר בה יעקב הייתה  להוציא לאור את הצדק בדרך הגבורה, יקוב  הדין את ההר,  כלומר בדרך יצחק. ובדרך הזאת – אומר הרב – אפשר גם לשקר, למען האמת. כך פעל נגד עשיו וגם נגד לבן בצאן הניקודים

מהר מאד למד שדרך זאת  צודקת, אך לא מסתיימת בשלום. הצד השני לא יוותר ויעקב נאלץ שוב ושוב להימלט על נפשו. אם יש צדק, אין שלום

הנה זאת בדיאגרמה

 חסד………………….גבורה

יהו״ה                    אלוקים   א—–ב—–ג——ד——-הו. שבת

     i        א…….אברהם      

ב………………יצחק

ג……………………..יעקב

וזה הפרוש של אברהם הוליד את יצחק, ויצחק הוליד את יעקב

יעקב משתמש בגבורה להשיג את האמת, המשפטית, ומשם הוא יעמד מול הבאר של אברהם

אך  במעבר יבוק, כשהתגושש עם מלאכו של עשיו פנים מול פנים באין רואה, שם עבר המאבק  מהדין היבש אל  האמת. מי באמת הבכור?  עד כה היו ליעקב טענות משפטיות  כנגד עשיו– הרי נולדנו תאומים, כגוש אחד, ומדוע שאתה תוכר כבכור? והרי מכרת לי בכורתך בנזיד עדשים.  וכנגדו טוען עשיו נימוקים משפטיים משלו שמצדיקות את הכרתו כבכור.

אבל במעבר יבוק, אומר הרב, המאבק עבר לפסי האמת שבעומק הדין – האם עשיו באמת  מתאים להיות בכור ולקבל ברכתו של אברהם? ברור שלא.  רק יעקב ראוי מצד האמת להיות הבכור

מי קובע את האמת הזאת?

מהיכן. היא באה?

התשובה – אם להיות בכור פרושו זכאי לקבל ברכת אברם איש החסד

הרי שלהיות בכור פרושו להיות מתאים לדרישת יהו״ה – ולא רק לדרישות החוק, הדין של אלוקים

כלומר יש דין במובן החוק, ויש דין במובן האמת.   אם כל ימיו חיפש יעקב את האמת מצד הדין, החוק, הדבר הסתיים במלחמה.  כאשר הוא מחפש את האמת מצדה הפנימי, של יהו״ה,  הוא וזוכה ועשיו מפסיד, ושמו עולה לישראל

כפי שרואים בדיאגרמה שלעיל,  בתחילה  חפר יעקב באר והגיע ליצחק, למידת הדין והגבורה,  והלך לאורה. התוצאה – מלחמה, אין שלום

כאשר העמיק – במעבר יבוק –  והגיע  לבארו של אברהם, אל  יהו״ה, יצא לאור דינו ומלאך של עשיו ויתר ושמו עלה לישראל . כי מצד האמת המוחלטת,  ערכי יהו״ה הם הקובעים

השאלה היא – כאשר יעקב כיון ליהו״ה, האם כיוון לזו שבראש הבריאה, או לזו שאליה הבריאה מתקדמת, כלומר לשבת? 0

חסד …………..גבורה……………………………………רחמים

יהו״ה …………אלוקים – א—ב—ג—ד—-ה—-ו—–יה/וה שבת

 א. אברהם

ב…………יצחק

ג……………..יעקב

אומר הרב

יהו״ה  שבראש הבריאה, שלפני החטא, היא מידת חסד ואהבה

יהו״ה  שבסוף הבריאה, שבסוף יום השישי שבו אנו חיים – היא מידת רחמים

מה ההבדל

 לפני החטא,  אין ליהו״ה משמעות של רחמים. אי אפשר לומר שהעולם נברא ברחמים, אלא בחסד וברצון להעניק אהבה ושפע טוב, וזה שיעור הקומה של יהו:״ה שאברהם ראה וכיוון כל ימיו ללכת בדרכה

שהרי נטע אשל ושם העניק כל טוב לכל דורש, בלי הגבלה, לפנים משורת הדין

אבל אחרי החטא של אדה״ר – התגלה בית הדין יהו״ה אלוקים לאדם בגודל שונה  – אדם, אייכה? בית הדין הציע לאדם תשובה וכפרה. אם היה מקבל זאת היה נשאר בגן העדן ומשם מתקדם לשבת הנצחית

 כית הדין החדש הזה – המציע סליחה וכפרה ורחמים לשב בתשובה – קרוי רחמים

שיעור קומתו גדול מזה של בית הדין שברא את העולם שהוא בית דין של חסד ואהבה

וכאשר עמד יעקב במעבר היבוק מול עשיו, היה זה בית הדין של רחמים שקבע את האמת, שרק יעקב יכול להיות הבכור, ולכן ויתר לו המלאך של עשיו

השם ישראל, אומר הרב, מכוון כלפי בית הדין של רחמים

מדוע נטה יעקב לעמוד מול בית הדין הזה ולא כמו אברהם – לבית הדין של אהבה וחסד?

כי יעקב בא מצד הדין

חשוב היה לו שהאמת המשפטית תהא זהה לאמת של בית הדין של מעלה שהוא בית הדין של רחמים הכולל דין, שהרי אלוקים כלול בו

. אלוקים התכופף כביכול וקבל את השפעת יהו״ה של סליחה וכפרה ומחילה ורחמים

מה שלא נראה בבית הדין הראשוני שלפני החטא

אם האדם היה חוזר בתשובה בגן העדן, היה מתקדם לשבת משם, והיה מצפה להגיע ליהו״ה שבסוף הימים,

יעקב, אומר הרב, חפר בארו והגיע לאמת מצד הדין, חפר עוד יותר והגיע למידת יהו״ה , אבל שלא כאברהם הגיע למידת רחמים ולא למידת חסד

חסד………גבורה………………………………………..רחמים

יהו״ה …….אלוקים….א—-ב—-ג—-ד—-ה—–ו—-יה/וה שבת

א. אברהם

ב………….יצחק.

ג……………..יעקב

ד………………………………………………………ישראל

מאז הגרוש מעדן, הולכת האנושות תחת השגחת בית הדין של רחמים (לפי ההגדרה שלעיל).  התורה נתנה לנו כדי שנטהר עצמנו מהעבירות הקשורות לכותונת העור.  הדיון והמשפט על כך נערך על ידי בית הדין החדש של רחמים ולא המקורי של חסד ואהבה

וזה הפרוש לפסוק האומר שיעקב פדה את אברהם.  הוא ״שיחרר״ את אברהם מתלות בבית הדין של חסד והעבירו לבית דין של רחמים.  ההבדל  – בבית דין של חסד, החסד ניתן ללא גבול.  בבית הדין של רחמים החסד והטוב ניתן – קודם כל – בדין.

האמת

לכאורה פגע יעקב בבאר שחפר בשיעור הקומה הגדול ביותר של יהו״ה, של רחמים מול חסד

אבל כשהוסיף לחפור – אומר הרב  – גילה שגם הגבורה היא – בפנימיות ובעומק –  היבט של יהו״ה, שהכל אחד, שאין עוד מלבדו

בחירתו של יעקב במידת רחמים מובנת משום שרק כך תתקדם האנושות לקראת  השבת

לכן יעקב – ישראל מקבל את התורה, ואת שמירת שבת קודש, כצעד הכרחי היסטורי

והיה יהו״ה לי לאלוקים

יעקב הגיע למידת רחמים מתוך שהלך בעקבות באר יצחק, מצד הגבורה והדין

והוא יעשה צעד נוסף – ימשוך את הרחמים לדין , בזה שיקבע לבניו לעשות רחמים מתוך דין, ולא מתוך טוב לב או לכחובת הלב

כך נדר שכאשר יחזור ארצה בשלום, והיה יהו״ה לי לאלוקים

כלומר אפריש מעשר עני ואשמור מתנות עניים ואקיים שמיטה לטובת העניים מצד הדין

ולכן אמנם  השמיטה והמעשרות באים  מצד דין  התורה, אך יש לזכור כי האמת היא שזו אמת של יהו״ה שיעקב הפך אותה לדין חברתי, כדוגמת מצוות דינים, דבר שאין לו אח ואם בדיני האומות

 

 

 

 

 

 

תרמ

 

 

יעקב פדה את אברהם. אעפ״י שכל אחד כדאי לעצמו , רק העניין הוא כי מדתו של אברהם אע״ה הייתה מדת חסד,

ויעקב פדה את אברהם במידת הדין,, והיינו לזכות לחסד במידת הדין, והוא כוחו של יעקב והוא מדת הרחמים

יש הבדל – אומר הרב – בין מידת החסד שבראה את העולם ושאליה כיוון אברהם

לבין מידת החסד שגילה יעקב כביכול בבאר שחפר – כלומר שנמצאת בעומק הדין – הקרויה מידת רחמים

החסד מתייחס לשיעור קומתה של יהו״ה בזמן הבריאה לפני החטא של אדם הראשון

רחמים מתייחס לשיעור הקומה הגדול יותר של יהו״ה שהתגלה לאחר החטא כאשר אמר הקבה לאדם אייכה. כלומר  התשובה, סליחה וכפרה, שלא היה להם מובן לפני החטא

יעקב כיוון למידת הרחמים אומר הרב, שהיא בעומק הדין.

.

שים שלום טובה וברכה

חן וחסד ורחמים

עלינו ועל כל ישראל עמך

עתה אנו מבינים ההבדל בין חסד לרחמים

                              כתר

 חסד                                       גבורה

 

אברהם                                 יצחק

 

א………………..יעקב

ב……………….ישראל

ג………………רחמים

ד……………..תפארת

 

 

רחמים הם לא האמצע בין חסד לגבורה כפי שרבים חושבים

רחמים לפי הרב היא שיעור קומה של יהו״ה גדול יותר מחסד ואהבה

רחמים הם האמת בעומק של יצחק ואברהם גם יחד

כביכול לדיאגרמה יש שלושה מימדים והרחמים הם בעומק, האמת, גם מתחת גבורה וגם מתחת חסד