שפת אמת פ׳ לך לך

הרב דר צבי אבינר

 

לך לך אברהם מגדר בני נח

כיצד קיים אברהם  את השמע

תרלב

אברהם היה היחיד ששמע

הרמבן  הקשה שנ׳  לך לך בלי שנזכר מקודם חיבתו. ובזוה״ק נראה כי זה עצמו הוא השבח, ששמע זה המאמר מהשי״ת לכל האנשים תמיד. ואאע״ה שמע וקיבל, וממילא נקרא הדיבור רק אליו כי הלא לא נמצא מיוחד לשמע רק הוא, אבל זה השבח בעצמו- שהיה חוכן לקבל המאמר

הרב מנפץ את טענת העמים נגד בחירת ישראל.  הקריאה לך לך נאמרה לכל אדם, רק שהיה זה אברהם ששמע, וזה שבחו. וממילא הדיבר היה מכוון אליו.  גם התורה בסיני הייתה אמורה להינתן לכל העמים אלא שהמציאות הייתה שהם שמעו שבע  קולות (לפי מזמור לדוד שאנו שרים קבלת שבת ) בעוד שישראל שמעו מילים.

 תרלד

אברהם השתוקק

במדרש שמעי בת וכו׳ כי הארץ אשר אראך, ולמה לא הראהו מיד? והעניין הוא כי יותרנייחא להשי״ת מהרצון והתשוקה שיש לכל איש מישראל להתקרב אליו ולהשיג דברי תורתו מאשר ידיעתו, כי הרי זה הרצון מזכהו להתקרב ולהשיג, ומוכח ששזה יותר חשוב לפניו בה.  ואחר כך צריך להכניס השגה בעומק הלב, שתביאהו לתת לב יותר בעומק תשוקתו יותר לשמוע ויזכה לשמוע יותר. ואין ניחא כי אדם לעמל יולד

הקבה משתוקק לשכון בלב האדם – שזה השבת.  ולכן חשוב שלב האדם ישתוקק לקבל את הקבה לשכון  בו.  השגה הדעת היא משנית ותוצאה. והיא מביאה לתשוקה חזקה יותר וחוזר חלילה.

ובעוה״ז רק היגיעה ממדרגה למדרגה , וזה בירה דולקת מלשון דולק, רודף. וזה היה חידוש בעיני אברהם כי כל דבר צריך להיות. במקום נוכחותו ושורשו, והשיבו השם כי כן רצונו יתר שבעוה״ז יהי רק יגיעה ולא מנוחה. וזה אשר אראל. כי לא ישיג בשלמות בעוה״ז רק להיות משתוקק תמיד כל ימי חייו

בעוד שנח חיפש ומצא מנוחה, אברהם למד שיש להשתוקק ולהשיג יותר

תרלה

 אברהם רצה ללמד את כל העמים

והנה אאע״ה היה חפץ מאד להטות כל הברואים אליו ית׳ והשי״ת אמר לו לך לך וכו׳ ואעשך לגוי גדול ועו׳, ואאע״ה היה סבור כי נכון יותר להיות כל העולם נעהיולם מיוחדין אליו ית׳ ולא יהיו מתנגדין כלל. והשי״ה הראה לו כי נכון יותר להיות אומה נבחרת לו ית׳ על הצד היותר טוב, ויהיו מברכין ומקללין האומה….וזה עצמו עניין הבירה הדולקת…

 

אבהם השיג את הקבה מעצמו, כבונה את הבירה ואדונה.  הקבה קונה שמים וארץ בתוקף זכות היוצר.  המסורת אומרת שפגש את נח בגיל 58 (בג׳ נח) וממנו שמע אודות אדה״ר , סיפור הבריאה ושמותיו של הקבה. הוא קרא לקבה בשם חדש – א-דנות.  ומיד החל ללמד את שכניו ובבני דור את יודות האמונה. כפי שלמד מנח.

 אלא שהקבה אמר לו שיותר טוב להיות אומה נבחרת שתעשה זאת. כלומר זו הייתה המציאות שרק בדרך החדשה  של אומה נבחרת האמונה תשאר.

גם במעמד סיני הייתה המציאות שרק ישראל שמעו את דגרי השם

תרלז

יחוד ושמע לכל העמים

….כבר כתבתי לפי המדרש שמצווה ראשונה לאאע״ה התחיל בלך לך.  הטעם כי כבר היה אצלו ואהבת, כמש״כ אברהם אוהבי. ובאור המ׳ כי יחוד השם הוא על כל הבריאה (כל בני נח) ויש לכל האומות ג״כ החיוב הזה שעל זה נצטוו בני נח וגם פ׳ הכתוב ה׳ אחד יהיה אחד לכל העמים כדברי רשי

 

 אברהם כבר שמע מנח שעתה אנו תחת שלטון בית הדין של  יהו״ה אלוקים, אבל בעתיד לבא יהיה רק יהו״ה שולט – בשבת. זה פרוש אחד לשמע. פרשו אחר שאומר רשי הוא שעתה ה׳ הוא אלוקינו בלבד כי כל העמים לא מכירים אותו – וזה נכון אפילו עתה לאחר אלפי שנים – אך בעתיד כל העמים יכירו ויקבלו את יהו״ה ללבם.

והרב מחדש שלדעתו כל בני נח חייבים בשורה הראשונה של השמע.  אמנם בסיני -בערבות מואב – אמר אותה משה לישראל, אבל כל העמים בחיוב יחוד השם.  אסור לעמים לעבוד רק את החסד, או רק את הדין, כפי שרואים היום.

קיים גם את ואהבת – מסירות נפש

אמנם ואהבת שייך רק לבני ישראל, והוא עבודת המצוות שנתנו לבנ״י שעל ידי המצוות יתקשרו נפשם בדביקות אליו, לכן אין שייכות לזה רק לבני  ישראל עמו וחלקו

 

 כידוע קיים אברהם קידוש השם כשהושלך לכבשן.  אך קידוש השם נוהגת כמצווה רק בישראל, בעוד שבבני נח היא קיימת כרשות, שיש עליה שכר. מדוע א״כ  היה אברהם היחידי ששמע את קול השם? כי כבגר הוכשר לכך בזה שהאמין ולימד את יחוד השם, ובזה שמסר נפשו כלומר קיים את שתי השורות העליונות של השמע.

הלך בדרך ודבר בדברי תורה

הרב ממשיך: במדרש תנ׳ ילמדנו רבנו אדם מישראל מהו שיקבל  עליו עול מלכות שמים כשהוא מהלך? יכוון לבו לשמים באימה ויראה ברתת ובזיעה ביחוד השי״ת ויקרא שמע ישראל ה׳ אלוקינו השם אחד, כל אחד בכוונת הלב ואחר כך בשכמל״ו. וכשהיגיע לדברת בם בלכתך בדרך, יכול להמשיך וללכת.

 

 אתה מוצא כל המדקדק על המצוות שכרו מרובה שכן מצינו באברהם שדקדק על המצוות לפיכך נקרא זרע  אברהם אוהבי….

 

כלומר אברהם קיים גם את השורה השלישית של השמע, ודברת בם בלכתך בררך

 

והנה אאע״ה היה בו ב׳ כניינים – כי מקודם היה בכלל בני נח וקירב את כל הברואים להשי״ת כפי היכולת, כמאמר המדרש אחות לנו קטנה שאיחה כל באי עולם להשי״ת, והיהי זה ח׳ יחוד השם

ואח״כ אמר לו השי״ת לך לךפ׳ לבחינה המיוחדת לך, שהיא האומה הישראלית, המיוחדת להשי״ת בכל המעשים והדקדוקים על יד המצוות והיא בבח׳  התורה שנקראח דרך ה׳

 

תרלו ל

 

 הרמבן הקשה למה לא נזכרה בפ׳ צדקת אברם, נראה כי בעבור שאברהם היה קיום העולם כמאמר בהבראם אותיות אברהם, לכן לא שייך לתלות בו הדבר בזכוצ מעשיו

 

יהו״ה אלוקים  – ארץ ושמים

……………….בהבראם