הרב דר צבי אבינר

שופטים

שפת  אמת

 צדק של יעקב וצדק – משפט –  של ישראל

תרסב

 

כתוב במדרש:  שופטים ושוטרים תתן לך בכל שעריך אשר ה׳ אלוקיך נותן לך לשבטיך ושפטו את העם משפט צדק …אמר רבי שמעון בן גמליאל אל תהא מלגלג בדין שהוא אחד משלשה רגלי העולם, למה ששנו חכמים על שלושה דברים העולם עומד על הדין ועל האמת ועל השלום. תן דעתך שאם הטית את הדין שאת מזעזע את העולם שהוא אחד מרגליו…״

    כמו שכתבתי במקום אחר כי אלה השלושה הם למעלה מעה״ז שהוא עלמא דשקרא וקטטא…

מה פרוש למעלה מהעה״ז –

הדין והאמת הם תכונות של מידת  הדין אלוקים והם למעלה מעה״ז שנעשה על ידי שיתוף מדה״ד ומדה״ר

בדיאגרמה אנו רואים את ששת ימי המעשה – שנבראו תחילה על ידי מידת הדין כאשר עלה במחשבתו, כפי שכ׳ לבדו ימלוך נורא.  וזה בעולם הבריאה כי כל הפרק כתוב בבריאה.

אך לפני בריאת האדם , נמלך הבורא כלומר האלוקים ואמר נעשה אדם וכ׳, שיתף עמו מדה״ר וכך חזרו שני הכרובים הויה אלוקים זה בצד זו ועשו את הארץ והשמים כפי שכתוב בפ׳ ב׳ ביום עשות יהו״ה אלוקים ארץ ושמים כלומר בכוון הפוך לשמים והארץ שבסיפור הבריאה בפ׳ א.  במעופם כביכול מיום השישי אחורנית על ששת הימים הם יצבו את העולם כפי שאומר שיר של יום השישי אף תיכון תבל בל תימוט.

לכן יש עולם הבריאה של אלוקים מידת הדין שהיא מעל העולם שלנו שנעשה  בשיתוף המידות.

ויש הבדל גדול בין העולמות. תחת שלטון השופט העליון שלא מכיר שום דבר מלבד האמת המוחלטת, אין קיום לשקר או. למרידה.

אך משירד מכסא המשפט העליון ונמלך בלשון רבים, הרי נפתח פתח לעובדי  ע״ז לאמר שיש יותר מאלוה אחד, כפי שטענו המלאכים לפי רשי.  ברגע שהמושל היחיד הדיקטטור ירד  מכסאו ונמלך כמלך בדעות שונות, הרי שנפתח פתח לדעות שונות כולל מרידה ושקר.  מושל דמוקרטי הפתוח לדעות שונות הוא מושל שסובל מרידה ושקר במובן זה שלא מעניש מיד.

ולכן תחת ביה״ד של יהו״ה אלוקים, שהוא מלכות כי קיים על דיאלוג בין המידות כלומר נמלכות זה בזו, תחתם יש עולם מלא שקרא וקטטא. אך מעליו יש עולם עליון של מדה״ד שהוא עולם של אמת מוחלטת ששם אין קיום לשקר וקטטא.

אלוקים (דין, אמת ושלום) (עלה במחשבתו   , בריאה)

 הויה  אלוקים (עדן, יצירה)

הויה אלוקיך (עשייה)

א——-ב——-ג——-ד——-ה——ו——–שבת—— (ביום עשות  הויה אלוקים ארץ ושמים)

השופט העליון ירד למלכות

אלוקים – אמת, אין שקר

הויה אלוקים – נמלך ,  המלך המשפט, (נעשה אדם בצלמנו וכדמותנו)  לשון רבים, פתח לעובדי ע״ז, סובל עבודה זרה ושקר, עלמא דשקרא וקטטא

 וממשיך הרב:

אבל בני ישראל בארץ ישראל היה להם אחוזה באחת מאלה השלושה שהוא המקום שבחר בו השם ויצא מכלל העולם הזה ויש בה הארה מעולם העליון והם השערים שיש בכל עיר בישראל פתיחות שער מלמעלה , וירושלים וביהמ״ק למעלה מכולם

 

כל העולם תחת שלטון ביה״ד של יהו״ה אלוקים, אך בא״י  יש פתחים לעולם העליון הנ״ל שהוא עולם מידת הדין. והפתחים הללו יש בכל עיר בישראל, שנ׳ לשבטיך, ומלבדם יש פתח גדול במקום אשר בחר השם לשכנו שם והוא ירושלים וביהמ״ק

ולכן כי יפלא ממך הדבר וקמת ועלית- שזה בח׳ האבות (כלומר כנגד דין אמת ושלום של מעלה)

 

כאשר אתה מחפש את הדין לאמיתו, עליך לעלות לירושלים ולבית המקדש שם יושבת הסנהדרין בלשכת הגזית הבולטת לשטח כהונה, ושם הפתח כביכול למידת הדין של מעלה כך שהם יכוונו לדין אמת

וכל ערי ישראל בח׳ השבטים כמ״ש לשבטיך. דארץ ישראל על דינא קיימא. ולכן השמרו לכם פן יפתה לבבכם  ועצר ה׳ את השמים ולא יהיה מטר כי הוא בדין–

הרב מפרש את עצירת השמים כנעילת השערים

ולכן אמרו המרגלים ארץ אוכלת יושביה היא כיוון שאין התחתונים יכולים לעמוד בדין. אבל באמת ארץ ישראל היתה מסייעת לבני ישראל להיות זוכין בדין – (מקיימים למשל מצוות התלויות בארץ) ובני ישראל יצאו מזה הכלל (שכל העולם תחת הויה אלוקים).

וזה עצמו שדרשו חז״ל עלה במחשבתו לברא במדה״ד וראה שאין העולם מתקיים ושיתף עמו מדה״ר. כי בוודאי ישראל הם שעלו במחשבה והם יכולים לעמוד בדין , והקב״ה שיתף מדה״ר להיות מרחם על כל העולם, בעבור ישראל, והם (ישראל) יצאו מהכלל ללמד על הכלל כולו

תרנז

במדרש אל תהא מלגלג (ר׳ למעלה ציטוט). על ג׳ דברים העולם עומד על  הדין, האמת והשלום. כי הנה מאחר שעל כל אלו הג׳ העולם עומד, בוודאי שהם חוץ ולמעלה מן העה״ז שכולו שקרא וקטטא (ר׳ למעלה). וכן המשפט לאלוקים הוא (מדה״ד שבעולם הבריאה שיש לה פתחים בא״י). רק שהקב״ה נתן אלה הג׳ לבנ״י בכח התורה.

כי בחינת אמת היא דבר שאין לו הפסק , והעה״ז  שהוא בטבע יש לו תכלית  )השבת הנצחית) אינו אמת (רק עולם הבריאה של האלוקים חותמו אמת). רק לבנ״י ניתנה האמת כמ״ש

 תתן אמת ליעקב

 

יעקב חיפש ונלחם כל ימיו על האמת. לא על דת האמת כמו אברהם, אלא על זכויותיו האזרחויות וכנגד השקר . כך נאבק  עם עשיו על זכויותיו כבן הבכור.  הרי הוא ועשיו נולדו כגוף אחד, יעקב אוחזת בעקב עשיו במחאה. הם גוף אחד, ורק משום שראשו של עשיו צץ תחילה קראו אותו בכור, אך ליעקב הייתה טענה תקיפה שגם הוא בכור. מה עוד שעשיו מכר לו את זכותו.

וכן עמד יעקב בפני לבן שרימה אותו בנשותיו, שוב- לא על דת אלא על האמת שלו במשפט אזרחי. כך נאבק בלבן שלא שילם לו משכורתו כראוי.  עניין אזרחי טהור של דינים  – מצווה חמישית של בני נח. ולאחר מכן נאנסה בתו דינה – ויעקב נאבק על זכותו לגור במקום כל שהוא בלי שבתו תילקח בכוח ותאנס  על ידי בנו של ראש העיר.

יעקב איפה נאבק על האמת. התוצאה- מלחמה. נאלץ לברוח על נפשו. כי הנביא אומר

וְהָאֱמֶת וְהַשָּׁלוֹם אֱהָבוּ. (זכריה י ב יט) וחזל אומרים –

כל מקום שיש אמת, אין שלום. וכל מקום שיש שלום, אין משפט. ואיזהו משפט אמת? – שיש בו שלום. הוי אומר זה הביצוע (פשרה)

כיצד השיג יעקב שלום? בכך שהתגושש פנים אל פנים עם מלאכו של עשיו –   בהיותו לבדו ואין איש עמו לראות את ההתגוששות.  וכאשר הצדדים נאבקים לבדם פנים אל פנים, כל צד יודע שאין האמת המחלטת עמו. יעקב יכול היה להודות בליבו שאכן ניסה להשיג את האמת בדרכים לא כשרות. ולעשיו היו זכויות משלו שהרי טיפל יפה בהוריו כאשר יעקב היה בארם.  וגם עשיו יכול היה בליבו להודות שאין לו רצון כלל   לקבל את ברכת אברהם הרוחנית. כך שכאשר אין קהל מסביב, כל צד יכול היה להיכנס לדיאלוג עם הצד השני ולהגיע להסכם, למרות שוויתר על האמת המוחלטת.  ואז שינה המלאך את שמו מיעקב לישראל.

כלומר בניגוד לאמת של יעקב, יש צדק של ישראל שהוא מושג בדיאלוג, כאשר הצדדים נמלכים זה בזה. ולכן ישראל היא המלכות.

כתר

   \.                               /

גבורה (אמת)——————–חסד, רחמים

             [.                                                     !

יעקב

ישראל

נצח ———————————-הוד

/.                         \

מלכות

!

יסוד

במקום אחר אומר הרב ש״צדק צדק תרדוף״ פרושו שני סוגי צדק: של יעקב, שהוא האמת, והצדק של ישראל שאינו אמת מוחלטת אלא משפט שמביא שלום

והרב סולוביציק זצל מסביר כי יש הבדל בין שופטי אוה״ע לישראל.  באומות העולם השופט שולח את הצדדים לנסות להגיע לביצוע כלומר להסכמה מחוץ לבית המשפט. רק אם לא יגיעו להסכמה יחזרו אליו ואז ישפוט לפי דעתו. בתי דין של ישראל אינם כך. השופט שולח את הצדדים לדון בין עצמם אך תחת חסותו, כי המשפט של ישראל מכיר ותומך בביצוע.

(היות ותורת אמת ניתנה לישראל) לכן הוא עדות שהם בני העוה״ב ושאין להם (לישראל) הפסק. וכן השלום של הקב״ה שהשלום שלו, ולבנ״י נתן חלק מהשלמות ולכן נקראת השולמית- שיש בה כח השלום. ובמד׳ כי תקרב אל עיר וקראת אליה לשלום- ומשה רבנו פתח בשלום (קרא לסיחון לשלום בתנאי שישמור שבע. מצוות בני נח) – והמצווה היא שבני ישראל מעצמם יקראו לו לשלום  וכן המשפט ניתן לישראל (שלום אמת ומשפט נתנו לישראל)

 

 

והנה כתב שעריך לשבטיך. מה עניין שבטים? יתכן לרמוז שהמשפטים הם שכח השבטים . דיש תורה מצוות חוקים ומשפטים –

חוקים – בין אדם למקום. משפטים- בין אדם לחברו, לשבטים. ולכן בחושן משפט היו חקוקים י״ב אבנים עם שמות השבטים, ונשא אהרון משפט בני ישראל. וזה בכל שעריך. כי הי״ב שבטים הם י״ב שערים (לדין אמת)

וכן סמיכות הפרשיות, ג״פ מצוות יראה שהם כח אבות (והשבטים תולדות) וי״ב פתחים בהר הבית  , שאלה (השערים) מתרחבים ומאירים לכל ישראל

 

 

תרנד

 

נסמכה פ׳ שופטים לג׳ רגלים וקמת ועלית,

(כי הסנהדרין בלשכת הגזית יושבת בחלק הבולט אל חצר כהונה) ושם נגלה להם משפט אמת, ….והג׳ ראיות בשנה הם ג׳ גוונים בח׳ ג׳ אבות, והם: כף זכות, חובה, ומשפט המכריע. (בדוגמת ביה״ד של יהו״ה אלוקים).  ולכן צריכים להיות ג׳ יושבים בדין. וגם המחייב והמזכה צריך כל אחד שיהיה לו ג׳ הבחינות הללו. לכן הקפיד שהשוחד יעוור…אף על פי שרוצה לעשות משפט צדק. אבל משפט צדק הוא ששוקל בדעתו הזכות והחובה ומכריע.

 

בפסוק אנוכי יהו״ה אלוקיך המעלה אותך מארץ מצריים, ה״אנכי״ מייצג את האני העליון שמעל המידות, והוא זה ששומע את המידות כל אחד מצדו – ומכריע ביניהם. אבל המהפך בצד אחד אינו אמת

ויתכן  עוד לרמוז כח שופטים ושוטרים בבחינת ראש השנה והחתימה  ביום כיפור  .  והרגלים הם העיקר במקדש, ור״ה ויום כיפור בכל שעריך.  

 

תרנג

 

ויתכן כי ג׳ רגלים הם בזמן, בח׳ הג׳ הנ״ל:

פסח- דין, ביד חזקה

שבועות – אמת, קבלת תורת אמת

סוכות – בבח׳ סוכת שלום