הרב דר צבי אבינר

פרשת בהר : כיצד מיצגת  השמיטה את כל התורה

0 “וידבר הויה אל משה בהר סיני לאמר

דבר  אל בני ישראל ואמרת אליהם

כי תבואו אל הארץ אשר אני נותן לכם

 ושבתה הארץ שבת להויה” (כה’  א-ב) 0

 ידועה שאלת רשי: מדוע מחזירה אותנו הפרשה למעמד הר סיני בעוד ששאר ספר ויקרא נאמר למשה בשנה השניה ליצ”מ  “מאוהל מועד”? מדוע ההדגשה שהשמיטה ניתנה בהר סיני? והרמב”ן מעיר שאמנם מזכרת השמיטה כבר בפרשת משפטים שנאמר “והשביעית תשמטנה ונטשתה ואכלו אביוני עמך” אך שם הצווי הוא כללי בעוד שכאן מפרשת התורה את השמיטה לפרטיה.   א”כ בהר סיני ניתנה השמיטה בצורה כללית ופרטית.  ומדוע נזכרה כאן בויקרא? לפי רש’י , ללמדנו שכל המצוות נאמרו בסיני  בכלל ופרט .והרמבן מסביר שמשה חזר עליהן כאן משום שעד כה היה עסוק בהקמת המשכן והלכות הקרבנות  עתה  הגיע הזמן לבאר את מה ששמע.  והוכחה מסיום הספר ויקרא שנאמר שם “אלה המצוות אשר צוה הויה את משה אל בני ישראל בהר סיני” (כז’ לד) 0

א”כ נבחרה השמיטה ליצג את כל התורה. כביכול אנו עוסקים בכלל ופרט ואין בכלל אלא מה שבפרט. אין בכלל התורה אלא מה שבשמיטה.  אך  השאלה היא מה יש בשמיטה שאין במצווה אחרת? מדוע נבחרה דוקא היא ליצג את כל התורה (שואלים אוה”ח ומפרשים רבים) ? התורה יכלה לבחור למשל במצווה אחרת שניתנה בסיני באופן כלל כגון כיבוד אב ואם, ולחזור עליה בפרטיות כאן ללמדנו על כל התורה! מדוע בחרה התורה בשמיטה דוקא? 0

וסביר להניח שאכן יש בשמיטה יצוג לכל התורה. הבה נראה

 

    השמיטה להשבחת האדמה באופן טבעי 

מדוע השמיטה? לפי הרמבם במורה נבוכים מטרת המצווה היא להניח לארץ  שנה השל חנוחה כך שתוסיף כח באופן טבעי.  והטבע נברא בששת ימי המעשה.   הרוב המחלט של המפרשים דוחים גישה זאת בתוקף.

  קשר לסיפור הבריאה ושבת בראשית

    ושבתה הארץ שבת להויה” – השביעית מוצגת כאן במקביל לשבת בראשית. המלה ‘שבת’ חוזרת כאן שבע פעמים.  וכן הסגנון זהה לשמירת שבת  שכן כאן בשמיטה כתוב

0 “שש שנים תזרע שדך, ושש שנים תזמור כרמך, ואספת את תבואתה

ובשנה השביעית שבת שבתון יהיה לארץ

 שדך לא תזרע וכרמך לא תזמור , את קציר ספיח קצירך לא  תקצור ואת ענבי נזירך לא תבצור

 שנת שבתון יהיה לארץ 

בשמירת שבת כתוב  באורח דומה

  ששת ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך ובים השביעי שבת להויה אלוקיך לא תעשה בו   מלאכה  

 בדומה לשבת כך גם לשביעית יש  אבות מלאכה (זריעה, זמירה, קצירה, בצירה)    ותולדות של כל אחת,    . וכמו בשבת בראשית כך גם לשביעית יש מצוות  עשה (ושבתה הארץ) בנוסף למצוות לא תעשה.  וכמו בשבת שנאמר בה שבת שבתון שהיא תוספת שבת לתוך שישי (וגם כך ביום כיפור ) כך גם בשביעית נאמר שבת שבתון תהיה  לארץ שהיא תוספת שביעית לתוך השנה השישית ,שנאסר  לעובדה בשלשת החדשים האחרונים

וכמו בשבת בראשית שנאמר בה שבת להשם כך גם בשיביעת נאמר “ושבתה הארץ שבת להויה”.  ורשי מפרש שהכוונה לשם השם, וספורנו אומר שהיא שנת מנוחה ולימוד תורה לשם השם, כמו שאומר הרב קוק זצל

.. . .כלומר   השביעית באה להזכירנו את סיפור הבריאה בבראשית ושהקבה הוא בורא עולם.

השבת הנצחית לעתיד לבא

אבל  הרמבן מוסיף  שהשמיטה מגלה לנו את סוד התורה שסיפור בראשית הוא על  ימות עולם כלומר על שלבים בתהליך הבריאה.  אנו חיים ביום השישי לבריאה  ומתקדמים ליום השבת שלעתיד לבא שהוא יום הבריאה החדש , שבו ישבות האלוקים  מכל בריאה נוספת  והעולם יתכנס תחת שלטון הויה . השביעית  מזכירה לנו שיבא יום והארץ עצמה תשבות (כפי שאומרים בית שמאי )י

ויש מרחיבים יותר את השמיטה כחלק מתורת השמיטות הקבלית האומרת שכל עולם   בנוי או נשלט על ידי שתי מידות כמו בימי ספירת העומר.  העולם שלנו נשלט על ידי מידת דין ורחמים וימשך שבע אלפים או שבע ימי בריאה שהן שמיטה. יש עולמות   שנשלטו על ידי הוד ונצח , או על   ידי מידות אחרות. לאחר שבע שמיטות התהליך יגמר. שיטת מחשבה זאת שלטה בימי הביניים והרמבן מכוון כנראה אליה כאן בפרושו

דהיינו השביעית מלמדת דבר חדש מעל שבת בראשית,  שכן בשבת בראשית האדם שובת בעוד שבשביעת הארץ  שובתת כפי שיהיה בעתיד, שנאמר מזמור שיר ליום השבת – שלעתיד לבא.

השביעית המשך לגן העדן

אבל השביעית מזכירה גם את גן העדן שבו לא היה צורך לעבד את האדמה.  וכאשר התורה אומרת שבגן עדן האדם הופקד לעבדה ולשמרה מפרש רשי שמדובר בשמירה  על מצוות עשה ולא תעשה.  כלומר כמו שבגן עדן ישב אדם הראשון ולמד , כך גם השביעית מקודשת ללימוד ולהתקרב להויה אלקים כמו בגן עדן

השבעית קשורה לקין והבל

אבל יש הקושרים את מטרת השביעית למתן תורה שנתנה בסיני חמישים יובלות  להריגת קיין על ידי הבל.  התורה היא תרופה לשפיכות דמים.

השביעית קשורה לאמונת אברהם

ויש הקושרים את השביעית להכרה בבורא העולם כקונה הכל  שהאדמה שלו.  ההפקעה  בשביעית היא  אפקעתא דמלכא. והיה זה אברהם שהיה הראשון שקרא לקבה אדון שהוא בעל הטירה , ובעלותו נובעת מכח זה שיצר אתה, כמו שארכיטקט  קונה את יצירתו מתוקף זכות היוצרים.

ויש הרואים  בשביעית חינוך לאדם נגד לתאוותו לרכוש וכמגד גזל.  שהרי בעל השדה מפקיר את התבואה לכל. ואברהם הרי נלחם נגד גזל והקפיד על מכירה וקנייה לפי הצדק והיושר .

השביעית  קשורה לדינים וצדק חברתי וליעקב

ויש הרואים  בשביעית  השלטת  סדר וצדק  בחברה.  הדבר מתבטא בשמיטת כספים בשביעית וכן ביובל שבו האדמות  חוזרות והעבדים נשלחים לחפשי.  ומצוות רבות של צדק חברתי קשורות בשביעית כמו  גאולת  בתים, הלוואה לנצרכים ופרוזבול וכו’

והרי יעקב הוא  שנלחם על צדק חברתי ודינים.  הוא נלחם על זכויותיו האזרחיות לקבל משכורת הגונה עבור עבודתו, וזכותו לשאת את בחירת לבו בלי שאביה ירמה אותו. הוא נלחם בשכם עבור זכותו לדור בעיר בלי שבתו תלקח בכח ותיאנס על ידי  ו ראש  העיר או בנו. ולפי הרמבן נהרגו אנשי שכם על כך שלא שמרו מצוות דיניםו.

 השביעית היא ההפך ממה שעשה יוסף

ויש הרואים בשביעית את ההפך ממה שעשה יוסף ששיעבד את מצריים לפרעה עבור לחם.  בשביעית אנו מפקיקים את שדותינו בשם הבורא מלך מלכי המלכים

השביעית היא הסיום של יציאת מצרים

ויש הרואים בשביעית המשך וסיום ליציאת מצריים.  המטרה היתה להביא את העם למעמד סיני ומתן תורה , ומשם לארץ ידשראל שבה יקיימו מצוות התלויות בארץ ובראשם השביעית.  ועתה, בסוף ויקרא,  הגיע הזמן להכנס לארץ ולהתחיל בספירת השביעיות.

השביעית  קשורה למתן תורה וסיני

ויש הקושרים  את השביעית למתן תורה  . לא רק משום שנאמר כאן  “בהר סיני” אלא כל המבנה של שבע פעמים שבע. כפי שעברו 49 יום  מיציאת מצרים עד ליום החמישים שהוא מתן תורה , כך גם עוברים 49 שנים ליובל. (כלי ייקר) ם

קשר בין שביעית לסנהדרין 

השביעית לא רק קשורה כמובן לכניסה לארץ וישיבת ישראל עליה, אלא קשורה ישירות לסנהדרין שכן בית הדין הוא שמונה את השנים (ובית הדין הוא שקונה עבור אוצר בית דין) ם

קשר בין שביעית למקדש 

א פרשת בהר עם השביעית מופיעים בסוף ויקרא כלומר מיד לאחר המקדש והקרבנות כך שיש קשר ישיר. ויש גם קשר עקיף משום שהשביעית קשורה ליובל , והיובל כרוך ביום כיפור שאז נשלחים העבדים לחפשי.  ויום כיפור קשור  להקמת המקדש.

קשר בין שביעית לחגים

 השביעית קשורה לפסח, משום שהיא משלימה את יציאת מצרים

 השביעית  קשורה לשבועות ולמתן תורה בסיני כפי שאמרנו

השביעית קשורה לראש השנה כי אז מונים את השנים בבית הדין

השביעית קשורה ליום כיפור שהרי שילוח עבדים ביובל נעשה ביום כיפור

 השביעית קשורה לסוכות כי אז מקיימים מצוות הקהל

 

קשר לששה מצוות גן עדן

ד כה ראינו קשר בין השמיטה לכל התורה  . ויש גם קשר בינה לבין ששת המצוות שקיבל אדם הראשון בעדן כדלקמן

קשר לעבודה זרה -שהרי השביעית מזכירה את ששת ימי הבריאה והשבת

קשר לגילוי עריות– כפי שאומר אברבנאל שכמו שגילוי עריות גורר  גלות כך גם השביעית

קשר לשפיכות דמים- שהרי השביעית  קשורה לסיני שהיה חמישים יובלות לאחר רצח הבל בידי קין.

 נגד גזל– שהרי איסור הונאה קשור בהמשך הפרשה

קשר לדינים – כפי שאמרנו, שביעית ויובל משופעות בדינים  של  צדק חברתי

קשר לחילול השם– שכן הפרשה הקודמת מסתיימת במקלל שנסקל

כלל גדול בידנו שכל שאר המצוות שבעולם מסתעפות מששת הקדמוניות שנתנו לאדם הראשון בעדן

 

והנה לפנינו  סיבות  טובות מדוע יצאה השמיטה ליצג את כל התורה

 0  

   0