שלח לך

  על מה בכה העם לדורות

ויבכו העם בלילה ההוא –  סיפור המרגלים הוא המקור לתשעה באב. בכיי ת  ה ע ם  נהפכה לבכיה לדורות. וכלל נהוג בידנו שבכל מקום שהתורה מציגה מושג חדש שם תמצא את תמצית עיקר המושג.  דהיינו כאן בפרשתנו טמון המסר העיקרי של תשעה באב.

נשאל איפא על מה בדיוק אנו צמים ובוכים בתשעה באב? על מה עלינו לחשוב בזמן הצום? 0

כדי להבין זאת נבחון את  הסיפור. מה היו שלבי המרד והמפלה הרוחנית? – נבחין שבעה שלבים:

0

  התדרדרות בשבעה שלבים

   א ) אפס כי עז העם היושב בה-  ידועה הסברה ש”אפס כי” הוא המפתח למרידה, השלב הראשון.  המרגלים פתחו בשבח הארץ שהיא זבת חלב  ודבש  א ב ל  העם היושב בה חזק.

     ב ) ” והאנשים אשר עלו עמו אמרו לא נוכל לעלות אל העם כיחזק הוא ממנו” – ראשית דווחו ברמז  שלילי, ועתה מביעים דעה בגלוי לפני העם. מי סמך אותם , כמרגלים, להביע דיעה בציבור?  ואם נפרש “חזק ממנו” במובן “חזק מהשם” הרי הם מחללים שם שמים ופוגעים בכבוד הקב”ה

     ג)  “ויוציאו את דיבת הארץ רעה” – הפיצו לשון הרע בין אם אמת או שקר על הארץ. ולפנינו התדרדרות

   ד)  “ותשא כל העדה ויתנו את קולם ויבכו העם בלילה ההוא” המרגלים עברו  מאוהל לאוהל ובשרו את הבשורה הרעה, כך שכל  העדה   בכתה. וכשהבכי התפשט  בכה כל  העם. ו“עם” הוא ביטוע שלילי כידוע

      ה) “וילונו על משה ואהרון כל בני ישראל ויאמרו אליהם כל העדה לו מתנו בארץ מצרים או במדבר.” התדרדרות נוספת מבכי לתלונה. :

    ו)  “לא טוב לנו שוב מצרימה. ויאמרו  א י ש  א ל   א ח י ו נ תנה ראש ונשובה מצרימה” הם חפתים למרוד במנהיגות משה ולמנות ראש חדש שישיב אותם חזרה למצרים.  ושם יחזרו לע”ז  ויטמעו בגויים

     ז)  “ויאמרו כל  ה ע ם  לרגום אותם באבנים”  לא רק מקללים אלא חפצים לסקל את יהושוע וכלב ואולי גם את משה ואהרון.  ונשים לב שהתורה עוברת מדברי “איש אל אחיו” לרצון  ה ע ם  לסקלם. המרידה היתה על מישור אישי וציבורי .

מדוע סרבו

 

מדוע הביעו דיעה שלילית על ארץ ישראל? וגם כאן נוכל להבחין לפחות בשבע דעות

      א) הם  לא רצו לרדת מדרגתם במדבר שם חיו  תחת כנפי השכינה, לחיות חיים של “דרך ארץ” בארץ ישראל.

  ב) חששו מלעלות בדרגתם.  כלומר ההפך מהפרוש הקודם. שם בארץ הקדושה יתחייבו במעשרות ושמיטה ושאר מצוות התלויות בארץ.

    ג)  הם חששו מהעם העז היושב בה.  פחד אמיתי תפס אותם  מול הענקים שלעומתם הרגישו כחגבים

    ד)  חששו ממלחמה ארוכה. ואכן יעברו כארבע מאות שנה מיהושוע עד דוד שכבש את ירושלים.

 0 (5)     ה) חששו שהארץ  רעה ואוכלת יושביה, שיש בה מגיפות.  הרי בכל מקום פגשו באנשים הקוברים את יקיריהם.

   ו)    היו מוכנים להמיר את ארץ ישראל בארץ אחרת, למשל לשוב מצרימה

      ז) הם היו מוכנים להכנס לארץ רק בנס כגון ביאת המשיח

לא קשה למצא את חטא המרגלים גם בהסטוריה הקרובה של הציונות בימינו ודי לחכימה ברמיזה והשם ישמור

 

 

סוף השיחה