פרשת ויגש תשפא

הרב צבי אבינר

 

האם המשיח יביא את הגאולה, או הגאולה את המשיח

 

 

 

לפי חזל יש לסיפור יוסף ואחיו ארבעה מימדים .

 א) המימד האישי. כפי שחזל אומרים ראובן בשלו, יהודה בשלו, יוסף בשלו והקבה בשלו . כל אחד מהנפשות הפועלות נע בעולומו בבחירה חפשית ללא ידע על מטרת הבורא.

ב) המימד ההסטורי . מאחרי הקלעים פועל הקבה כמלך  העולם המתערב ומנהל את ההסטוריה,  להוריד את ישראל למצרים בצורה זו או אחרת, לקיים את הגזירה שנאמרה לאברהם.  אין סיפור דומה בתנך שבו אנו רואים את דרכי הקבה הפועל כמלך. הגלות היא  מצד הדין, לכן שם אלוקים שולט בסיפור בעוד ששם הויה נעלם  ממנו.  חילול השם במכירת יוסף הבריח את השכינה מהם.  שם הויה חוזר בסיפור רק  בקשר ליוסף ויהודה שקדשו שם שמים.  הגזירה היתה לארבע מאות שנה מהולדת יצחק, אך אברהם ויצחק והאמהות דחו אותה או המתיקו אותה ולכן נשארה בפוטנציה בלבד. אך עם הסתלקות השכינה מהם נשארה מידת הדין לבצע את הגזירה בכל חומרתה. (זוהר) 0

ג) אפשר להסתכל על עשרת האחיום כמנייין  הישראלי הראשון לעניין תפילה בצבור.

אמנם המלאך של עשיו ברך את יעקב כששינה שמו לישראל,  ובכך נתן הסכמתו שישראל יצטרפו למקהלת המלאכים השרה מידי בוקר “קדוש קדוש קדוש”.  מלאכי האומות שרים למעלה, וישראל שרים  מלמטה, בתפילה בצבור.  אין עוד אומה שזכתה לכבוד הזה.  ישראל מודידים את השכינה לארץ בתפילתם. אך עשרת בני יעקב  חללו את שם שמים במכירת יוסף ואבדו את זכותם לקדש שם שמים בשירה. רק יוסף ויהודה שקדשו שם שמים ברבים התעלו ונעשו ראוים לאמר קדושה בצבור, אם אכן יהיה להם מניין.  הצבור דורש שליח צבור. מי מבין יהודה ויוסף יהיה ראוי יותר לכך? שם הויה מופיע אצל יהודה ותמר שלש פעמים, ובסיפור יוסף ואשת פוטיפר   מופיע שמונה פעמים, כך שלעת עתה זכותו של יוסף גדולה משל יהודה  .   .

 ד)  והמימד הרביעי של הסיפור, לפי חזל, הוא המימד המשיחי.  עם תחית הגלות הראשונה נולד גם הרעיון המשיחי שיביא  לגלות את סופה.  זה המימד ההסטורי לדורות, בבחינת “מעשי אבות סימן לבנים”.  מה שאירע ליוסף ואחיו עתיד לקרות לבניהם. ייוסף מייצג את משיח בן יוסף , ויהודה מייצג את משיח בן דוד.

 

המניין חוזר בתשובה

נתרכז כרגע על הבט התפילה, כלומר על עשרת האחים המהווים מניין ומחפשים את שליח הצבור שינהיגם. וראינו בפרשה הקודמת שהאחים עשו תשובה ושמם עלה לכן מ”בני יעקב” ל”אחי יוסף” ומשם ל”בני ישראל”. התאור הוא דרמתי במיוחד ואין כמוהו בכל הולדת של עם אחר בעולם. בתוך ים של בני אדם רעבים לללחם שאבדו את זהותם וזורמים מצרימה לבקש לחם, הנקראים “הבאים”, בולטת קבוצה קטנה של עשרה אחים שעיקר מחשבתם היה לחפש את אחיהם האבוד, לפדותו ולהחזירו הביתה.  ובכך קדשו שם שמים ברבים ושמם עלה  ל”בני ישראל” ומעתה יהיו שוב ראוים  לתפלל כצבור ולאמר שלש פעמים קדוש מהארץ .

אך עדיין היה עליהם  למנות שליח צבור, ולצקת לתפילתם  תוכן.  שכן אין תפילת הצבור שווה לתפילת היחיד.  .  .

ארבעת שלבי תשובה

ובשלב זה, יוסף הוא הראוי ביותר להנהיגם כשליח צבור ולצקת תוכן לתפילתם. הוא זה שקידש שמים יותר מכולם והוא זה שהיכולת בידו  לפרנסם .

וכאשר האחים מתיצבים לפניו הוא מכירם, וכל רצונו להתודע אם אכן התחרטו על מעשם ועשו תשובה.. בפרשה הקודמת ראינו כיצד הובילם דרך ארבעת שלבי התשובה, שהם  חרטה, וידוי, הבטחה לעתיד ועמידה במבחן.  כשאסר את שמעון שמע אותם מתחרטים בפה ומתוודים כשאמרו זה לזה בעברית  “אבל אשמים אנחנו  על אחינו אשר ראינו צרת נפשו ולא שמענו”.  הוא מתקדם בשלבי התשובה ואוסר את בנימין, אחיו מאמו, לראות האם  יעמדו במבחן ויגנו עליו.   ובחילת פרשת ויגש ניגש אליו יהודה והציע עצמו לעבד במקום בנימין, כי הוא ערב קבלן. ובכך עמד יהודה במבחן התשובה המלאה.  וברגע מרגש זה לא יכול היה יוסף להמשיך ולהתאפק וגילה להם את זהותו  האמיתית.  ובכך קבע מנהג לדורות, שכל מניין המתפלל ביום חול יעמוד בתשובה.  ולכן קבעו אנשי כנסת הגדולה את השמונה עשרה על פי פרשת התשובה בניצבים

אבל מי יהיה שליח הצבור- יוסף או יהודה? 0 

 את השקפת יוסף על תפקידו כלפי האחים רואים מיד בדבריו כשהתגלה אליהם.

 

ועתה אל תתעצבו ואל יחר בעיניכם  כי מכרתם אותי הנה

כי למחיה שלחני אלקים לפניכם ג

וישלחני אלקים לפניכם לשום לכם שארית בארץ

ועתה לא אתם שלחתם אתי הנה כי האלוקים וישימני לאב לפרעה

 

יוסף לא רואה עצמו כשליח צבור. “לא אתם שלחתם אותי ” הוא אומר, אלא האלוקים. הוא המנהיג הצדיק שנשלח אליהם מלמעלה להצילם ולהחיותם. תפקידו כפול: מחד הוא מחזירם בתשובה, ומצד שני הוא יחיה אותם ברעב. שליחותו משמים היא לשפר את מצבם הרוחני ולדאוג למצבם החומרי כאחד.

והבט אחר  לדבריו.  כל עוד הוא חי, אין האחים עבדים לפרעה. ובכך הוא דחה את הגלות או המתיקה לגמרי. יש בזה אלמנט של גאולה, כי מהי הגאולה אם לא שחרור מיד האדון, מיד שלטון זר? 0  .

 

יוסף פונה אל האחים מלמעלה

יוסף אינו רואה עצמו שליח הצבור אלא שליחו של האלוקים. כביכול הוא הוא עומד על הבימה כשפניו אל הצבור ומאחוריו  הקבה כתומך.  ובתוקף שליחותו הוא המחזיר את האחים יבתשובה והוא זה שידאג למחיתם.

  האם  יהודה יהיה ראוי לשמש שליח צבור? 0

יהודה לעומתו צועד קדימה כשליח המניין, כערב קבלן לכל אחד מהאחים.  פניו  מופנות קדימה אל המלך הזר להגן על אחיו, וקדימה  גם לתפילה כפי שאומר רשי. והצבור עומד שקט מאחוריו, תומך בו.  כפי שיעקב יאמר “יהודה את  יודוך אחיך.”  הוא ההפך מיוסף שראה עצמו שליח של הקבה, ולא של האחים.

משיח בן יוסף ומשיח בן דוד  

ועתה אנו יכולים לעבור למימד הרביעי, המשיחי, הנכון לגלויות שבעתיד. יוסף הוא מודל של משיח בן יוסף, ויהודה הוא מודל של משיח בן דוד

ועתה אנו יכולים להגדיר מהו משיח בן יוסף. הוא שליחו של הקבה להביא את העם לתשובה, ומשם לגאולה.

לעומתו עומד משיח בן דוד. כמו יהודה, הוא המיצג את העם, שליחם, אחד מהצבור. הוא מיצג את הצבור או העם  כלפי חוץ וכלפי הקבה, מלך מלכי המלכים המנהיג את ההסוריה. נשים לב שכאשר הוא צועד קדימה, הצבור כבר עשו תשובה והם תחת ממשלת יוסף, כלומר הם כבר בגאולה כי אין הם עבדים לפרעה.

לעת עתה בזפור ישמש יהודה  כשליח האחים, כשליח צבור. הוא יעלה לדרגת משיח רק בסוף ספר בראשית בברכת יעקב שיבחור בו גם כשליח ציבר וגם כמלך וכמשיח, שנאמר “יהודה, אתה יודוך אחיך…לא יסור שבט מיהודה”.  אבל מלכות יהודה תקום רק לאחר דורות רבים. לאחר יציאת מצרים, לאחר כיבוש הארץ, לאחר ספר שופטים וספר שמואל, ולאחר כיבוש ובנין ירושלים,. רק אז תקום ממלכת דוד על כל ישראל ורק אז יבנה שלמה את בית המקדש שבו תשרה השכינה מאות שנים. רק לאחר כל הצעדים הללו יולמה.  אז יתמלא תפקידו של יהודה, דוד, כמלך המשיח שנמשח בשמן המשחה והביא את השכינה לכשון בביתהעולמים,  הוא זה שיביא קדושה לעולם.

יהודה ישמש לא רק כשליח צבור השר שלש פעמים קדוש, אלא זה שיביא את השכינה וקדושתה אל המקום, אל  המקדש. . .   .

השוואה בין המשיחים

לפיכך משיח בן יוסף בא בתחילת תהליך הגאולה. הוא מחזיר את העם בתשובה, יתמוך בהם ויפרנסם, ויביאם תחת ממשלתו לגאולה משלטון פרעה, שלטון זר

 לעומתו משיח בן יהודה בא בסוף התהליך, לאחר תשובה וגאולה וכיבוש הארץ והקמת שופטים וכיבוש ירושלים ובנין המקדש. הוא זה המשכין שכינה וקדושה לישראל ולעולם כולו

 

מי יבא קודם ומתי

חזל חברו את שני המשיחים לתהליך אחד של הגאולה, וזאת בעקבות זכריה, דניאל, עובדיה ושאר נביאי ישראל. קודם כל יתגלה משיח בן יוסף  להתחיל את תהליך הגאולה.  לבסוף, לאחר כל השלבים, יבא גם משיח בן יהודה – בן דוד – ליסיים את התהליך ולהחזיר קדושה  ונבואה לעולם  .

משיח בן יוסף יבא לפני הגאולה

משיח בן דוד יבא לסיים את הגאולה

 קודם יבא משיח בן יוסף, בבא  הזמן, כפי שיחליט מלך העולם האמיתי, הקבה.  המודל הוא יציאת מצרים שארעה בדיוק בעצם היום כשהגיע זמן גאולתם.  משיח בן יוסף יחזיר את ישראל בתשובה,  ידאג לכל מחסורם החמרי, ויגאלם מעול זר  – אפילו  בחוצה לארץ. ולכן אומר רבי יהושוע שבניסן נגאלו ובניסן עתידים להגאל, בבא הזמן ולפי המודל של פסח. .

חולק עליו רבי אליעזר האומר שבראש השנה נגאלו, ובראש השנה עתידים להגאל.  שהרי  גם במצרים פסקה עבודתם בראש השנה לפני הפסח.  וראש השנה הוא יום תשובה. לפי רבי אליעזר אין צורך לחכות לבא המשיח בזמן הנקבע מראש.  אפשר להקדימו ולחזור בתשובה מעצמנו ולהתחיל את שלבי הגאולה בעצמנו.

משה, לפי הזוהר,  מייצג משיח בן יוסף, שנשלח מלמעלה להחזירם בתשובה לפני הגאולה. כפי שעשה יוסף לאחיו בפרשתנו.

לעומתו יבא משיח בן דוד רק לאחר כל המעשים, כשם שדוד בא לאחר כיבוש הארץ, ולאחר ספר שופטים ושמואל, כיבוש ירושלים, כינון בית דוד, מלכות שלמה והקמת המקדש.  גם משיח בן דוד יבא לאחר “כל המעשים” כלומר כל השלבים הללו – רק יותר מהר.  כפי שנאמר  בפרשת התשובה נצבים “והטבך מאבותיך” 0 .

 

. בסיכום שני המשיחים

משיח בן יוסף , איפא. ישלח משמים  בזמן המתאים להחזיר את העם בתשובה. הוא יסיר את מחיצת הברזל ביננו לבין הקבה (שם משמואל) ישמיד את יצר הרע (תלמוד סוכה ) ,ואת עמלק (שם משמואל) יסלק את הטומאה מהארץ (רמח”ל).  ויפרנס את ישראל כמו יוסף המשביר. הוא יקבץ גלויות, יכבוש הארץ, יבנה את ירושלים, יקים צבא ומדינה ויסיר את חרפת ישראל מעיני הגויים. הוא זה שיגאל את המח והמחשבה מכבלי הגלות (הרב קוק) 0 ,.

משיח בן דוד ימשיך את התהליך. הוא יכונן מלכת דוד, ולפי הירושלמי והרמבם יבנה את בית המקדש. כאשר יעשה זאת נדע שהוא המשיח  (רמבם) . הוא ישנה את לב ישראל והעולם לאהבה את הקבה (שם משמואל, הרב קוק)  0

 

משיח הוא תקופה ותהליך

 והנה בא הגר”א ולמדנו שמשיח בן יוסף הוא לא בהכרח איש מסוים אלא  תהליך שנמשך דורות.  כל המשפיע על ישראל לחזור בתשובה, במשך הדורות, הוא בחזקת משיח בן יוסף. גם אשה ,כאסתר המלכה, יכולה להכלל בשם הזה. כך גם כלל הגר”א את עצמו,  כאשר נסה ללא הצלחה לעלות לארץ. וכך גם כלל הרב קוק זצל את הרצל בגדר משיח בן יוסף.  ויש עדות שכך גם כלל הרב קוק את עצמו, כמשפיע לתשובה.

השאלה היא האם  גם משיח בן דוד הוא תהליך ותקופה, ולא רק איש מסוים.  לפי הרב קוק כל ממשלה עצמאית יהודית בארץץישראל  יש לה תוקף הלכתי  כמלכות , כלומר כמלכות בית דוד.

סופו של משיח בן יוסף

 האגדה אומרת שמשיח בן יוסף ימות, לפני שמשיח בן דוד ישלוט. כך נראה מפסוק בזכריה המדבר על “הספד” למותו של המשיח. הוא ימות בידי ארמלוס הרשע במלחמת גוג ומגוג. אך כבר אמר על זה רב סעדיה גאון שאין לכתובים הלל תוקף נבואי ואין להחזיק בהם כאמת הסטורית. הגר”א גם חיבר תפילה לשלום משיח בן יוסף שלא ימות

והרמח”ל אומר ששני המשיחים ישלטו ביחד צד בצד, כל אחד בתפקידו.

   ל+

ההתגשמות בהסטוריה

הדברים הללו אכן כבר התגשמו בחלקם בהסטוריה. לפי חזל יהושוע שבא מאפרים  מיצג את משיח בן יוסף, ואחריו שאול שבא מבנימין, גם הוא מרחל.  לפי הזוהר שאול אמור היה להיות התגשמותו המלאה של משיח בן יוסף . אך הוא נכשל במלחמת עמלק, ורדף את דוד. אמנם הוא מת על קדוש השם, אך משיח בן יוסף עדיין אמוור להתגלות. . ם

 ובאופן הסטורי אכן החליף יהודה את כל השבטים כערב קבלן. שכן כולנו היום בגדר “איש יהודי”כלומר מיהודה.

בעוד שמעשרת השבטים לא נשאר דבר.

 

מדינת  ישראל

השאלה היא היכן עומדת מדינת ישראל  בסיפור הגאולה? ם

 

יש אומרים שאין למדינת ישראל דבר עם סיפור הגאולה והמשיח.  כך היתה למשל עמדתו של הרבי מלובביץ זצל.  לדעתו אין  לצבור היהודי החי בארץ  כל קשר לסיפור הגאולה המשיחית –  ויש לתמוך בו ככל צבור יהודי בעולם בכל ארץ שהיא.   אנו עדיין בגלות . מדינת ישראל היא כלי מודרני להנהגת הצבור החי בארץ ישראל .

ויש שרואים את מדינת ישראל כשיבת ציון השניה.  השיבה הראשונה היתה בזמן עזרא ואנשי כנסת הגדולה.  גם הם לא ראו עצמם חיים בעידן המשיח אלא להפך, כתבו את השמונה עשרה שהוא  תפילה לקבה להחזיר עטרה ליושנה, כלומר להחזיר את השכינה למקדש.  הם התפללו שכל הצעדים שלפני בית ראשון  יחזרו אך יותר מהר.  ובסוך הצעדים יבא צמח דוד ויבנה המקדש והשכינה תשכון בו שוב כאשר דברת.

וכשם שהם לא ראו עצמם בעידן המשיח, גם אנו ממשיכים להתפלל שמונה עשרה שכל הצעדים יחסרו מהר ואז נזכה גם לצמח  דוד

 

ויש הרואים בתקומת מדינת ישראל ביטוי לביאת משיח בן יוסף.  שהרי התקימו בנו כבר מספר צעדים.  הרב קוק ואחרים אמרו שברגע שחבר הלאומים החליט על בית יהודי בארץ  ישראל, הרי מאז ואילך אין אנו “עבדי אחשרוש” אלא  שלב של הגאולה. וכבר התחלנו בקבוץ גלויות ובנינו את ירושלים לתפארת.  למדינת ישראל יש לפי דעת הרב זצל מעמד הלכתי השלולוה למלכות בית דוד.  עדיין עליני לעלות בשלבים הבאים. עלינו לחזור בתשובה, ולחדש את “השופטים” כלומר את בית הדין העליון, ויש אומרי שעלינו גם לבנות את בית המקדש כאשר ייהיה הדבר בידנו.  כי המקדש השלישי יבנה לפי הירושלמי ולפי הרמבם בידי אדם. וכפי שאומר הרמבם, כאשר כל הצעדים יתגשמו, נוכל להביט אחרוה ולהכיר בעובדה שאנו חיים בעין משיח בן דוד. בינתים  אנו חיים בתחילת הגאולה על ידי משיח בן יוסף. ולפנינ גם מלחמות כפי שחזל אומרים

 

 ויש הרואים במדינת ישראל פעמי משיח בן דוד, שכבר התקדמנו מעידן משיח בן יוסף. וכאשר יבא, נדע   

 

מבראשית עד ויחי

לפי חזל אין לך פרק דומה בכל התנך, שבו רואים כה ברור את ההשגחה העלליונה המניעה את ההסטוריה.  כאן רואים שהקבה הוא מלך, המתערב ומנהל את ממלכתו, העולם והאנושיות כולה.  גם ברמה הפרטית, גם ברמה הצבורית והלאומית והאנושית.

כי יש לשאול לשם מה יש צורך במשיח? ם

מבט שטחי על ההסטוריה מורה בעליל עד כמה הניע רעיון המשיחיות את גלגלי ההסטריה העולמית.  הצרה היא  שרעיון המשיח דורש הבנה , אחרת יפל לידים לא מיומנות

מטרת משיח בן דוד היא להביא קדושה לעולם , לא רק בשירה ובתפילה אלא למקום הפיסי, למשכן ולמקדש.  משם השכינה חפצה  להכנס ללבנו, כפי שכתוב ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, בלבם

שהרי האלוקים נמלך במידת הרחמים לברא את האדם.  אין עוד יצור בעולם שיכול להכיר את מידת  הרחמים.  והיא כאן על מנת לשכוןן בלבנו.  אחרת תפרח לה לשבת הנצחית, ממנה היא באה.

וכאשר האדם יכיר את מידת הרחמים וייחד אותה עם מידת הדין, במוחו ובפעולותיו ובלבו, או אז יהיה האדם טוב מאד בעיני הבורא והעולם יתקדם לקראת השבת

משיח בן יוסך ומשיח בן דוד הם צעדים הכרחיים להגשמת הרעיון הזה.

מדינת ישראל

הרג גורן זצל שואל מהי משמעות מדינת ישראל בסיפור הגאולה? 0

אפשר לאמר שבואנו כיום הזה ארצה הוא בחזקת שיבת ציון השניה. אנו צועדים במעלות השמונה עשרה כפי שכתוב בפשרת התשובה בניצבים, וכפי שקבעו אנשי כנסת הגדולה בשמונה עשרה בשעת שיבת מציון הראשונה.  כבר זכינו לתשובה, אם כי לא מלאה. כבר התחלנו את קבוץ גלויות ובנינו את ירושלים לתפארת.   עתה עלינו  להמשיך לעלות במדרגות השמונה עשרה ולההשיב שופטינו כבררשונה, כלןמר לחדש את הסנהדרין, לזכות  לצמח דוד.  לפי הרב קוק זצל כל מדינה יהודית עצמאית בארץ ישראל היא בחזקת מלכות דוד. עתה עלינו לבנות את בית המקדש השלישי, לפי  אלה האומרים שיבנה על ידי אדם (רמבם).  אך אין אנו חפצים בבית דוגמת בית שני שלא היתה בו רוח הקודש ולא אש משמים  ולא אורים ותומים. אנו  חפצים בבית שבו שורה השכינה וממנו יצואת הנבואה כפי שהיה בבית ראשון. כי זה הבית שאליו שאפו אנשי כנסת הגדולה כשכתבו את השונה עשרה. כי למדוע נקראו גדולה? משום שחפצו להשיב עטרה לגדולתה, ליושנה. ואז ישתנה גם העולם שיכיר במלכות שדי , והאנושות תתקדם לקראת שבת המלכה.

אם האלוקים הוא מלך המנהיג את ההסטוריה, השבת היא המלכה שאליה האלוקים חפץ להגיע ולשם כך ב גרא את העולם.

האלןוקים עומד לא רק מאחורי הגזירה להורידם מצרימה, אלא מאחורי ההסטוריה כולה