פרשת ואתחנן תשעט

שנקפיד להיות נחשבים בעיני העמים

 

 

ועתה ישראל שמע אל החוקים ואל המשפטים אשר אנכי מלמד אתכם לעשות למען תחיו ובאתם ויאשתם את  הארץ אשר השם אלקי אבותיכם נותן לכם (ד, א) םם

לפי הרמבן עד כה עסק משה בתוכיחה ומעתה ואילך ישמיע עיקרי האמונה כגון השמע, עשרת הדברות, יראת השם ועוד. הקטע שלפנינו הוא איפא הקדמה לעיקרי היהדות ומכאן חשיבותו (נחמה ליבוביץ) ם

כלומר משה עומד בעבר הירדן מזרחה ומדבר לני עם ישראל בכלל ובפני חייליו בפרט אם אתם רוצים לעבור את הירדן (דבר קשה בפני עצמו שיצריך נס) ולכבש את הארץ ולרשת אותה כלומר להשאר בה לדורות, עליכם להקפיד לעשות את מה שאני מלמד אתכם לעשות, דבר והעשיה היא העיקר

שמע – סגנון חוזר. ופרושו כפול- שמע כפקודה ועשה ללא מחשבה, או שמע במובן הבן. על מה מדובר? לא תוסיפו על הדבר אשר אנכ מצווה אתכם

מסביר רשי שהכוונה לא להוסיף פרטים על מצוות שיש בהן מניין כמו ללמד שיש לעשות חמש פרשיות במקוםארבע בתפילין\ חמש  אמנם אפשר וצריך להןסיף מצוות לפי השעה צציות או חמישה ינים בלולב או ארבע ברכות כהנים. אך הרמבן מפרש שסנהדרין או חכמי ו התורה. ואמנם מותר וצריך להסיף מצוות כגדר לשמירה על מצוות התורה אך כל זה בתנאי שנקפיד ללמד שהן מדרבנן ואפילו נקפיד ללמד מי אמרה ומתי. כיון שיש היאררכיה במצוות רבנן. ואפשר גם להוסיף חגים כמו פורים וחנוכה כל עוד שמקפידים ללמד שהם מדרבנן.

מדוע תוסיף הסנהדרין מצוות על התורה\? לא מתוך מרידה אלא מתוך רצון להיות צדיק יותר. גם זה אסור. והמגדי מדובנא אמר  (נחשוני) משל לאדם שקיבל מרשם מרופא והרופא אסר עליו לקחת יותר מדי כי המינון יהיה טקסי מרעיל.  גם דבקות בהשם כשהיא נעשית יתר מדי היא הופכת טוקסית

 

להורי ממשיכה התורה ואומרת “ולא תגרעון ממנו” – וכל המפרשית תוהים מדוע יש להשמיע זאת הרי כבר נאמר שעלינו לשמור את כל   המצוות ויש פרושים שונים אך העיקר הוא שהתורה ממשיכה כאן את האפשרות שחכמי התורה יפסקו להוריד מצווה או הרבה מצוות וזאת לא מתוך מרידה אלא להפך מתוך רצון לשמור את טובת עם ישראל

 אך באפן זמני בלבדץ ילדיהם ירדו מהארץ. כיום יש כגון התנוע הרפורמית שנוסדה עלמנת לעצור את ההתבוללות. התוצאה  היא שהיא הגילחה את ההתבוללות כפי שאנו רואים באמריקה

או דוגמה אחרת- החלוצים הראשונים שהגיעו לארץ. הם םרקו מעליהם כל עול מצות על מנת לבנות את הארץ. ואכן הם הצליחו אך באופן זמני בלבד. ילדיהם יורדים מהארץ ולא ירשוה כפי בניבא משה.  כיום חיים בארהב כשבע מאות אלף ישראלים לשעבר שורבם נולדן בארץ ושרתו בצהל. הסטטיסטיקה מורה שגורלם עצוב יותר משאר היהודים האמריקנים.  ילדיהם של רוב היורדים חונכו בבתי ספר ציבוריים אמריקנים כך שאבדו כל קשר אמיתי ליהדות ולישראל

 

בעל פעור-עיניכם הרואות את כל אשר עשה השם בבעל פעור- כמובן שהאירוע היה טרי כךשראו בעיניהם את מה שקרה. אך הפעור היה בו משהו מיוחד- עבודתו היתה מכוערת ביותר כך שהיהודי התפתה לעשותה כדי לבזות את האליל ולזכות בנערה גם דבר זה אסור       משום שהוא מכשול

ואתם הדביקיםשהשם אלוקיכם חיים כולכם היום לפי הראבע הקשר הוא לבעל פעור שהם מתו ואתם חיים אך כמובן שהפסוק  מלא משמעות כללית יותר כהקדמה לכל המצוות- שמטרתן לדבוק בהשם

והרב קוק מרחיב כאן שאין חיים בארץ ישראל אלא בתורה ושמירת השבת והשמיטה וכו’ .

 

   ואנו מגיעים לקטא המפלא הבא: ראה למדתי אתכם חוקם ומשפים כאשר צוונ השם שלאקי לעשות כן בקרב הארץ אשר אתם באים שמה לרשתה ושמרתם ועשיתם כי היא חכמתכם ובינתכם לעיני העמים אשר ישמעון את כל החקים האלה לאמרו רק עם חכם ונבון הגוי  הגדול הזה

לפי הפשט שמירת התורה הופכת את החברה בישראל למקור השתאות בעיני העמים אך המדרש מרחיב ואומר כי פיתוח הרפואה בארץ  והבנת הרקיע היא זו שתעלה התשאות כלומר מדעים כלליים והספורנו מרחיב עוד יותר ואומר “שראוי להקפיד שתהיו חשבים חכמים ונבונים לעיני העמים” כלומר לפתח מדע ותעשיה שתגדיל כבודינו בעמים והם יחסו זאת לתורה – ובכך נביא ילקידוש השםבעוךם.  ודבר זה אכן קורה לעיננו       –

              .