הרב דר צבי אבינר

וילך:  לכתוב חמשה מימדים לתורה

חמש פעמים מופיע “התורה הזאת” בפרשה  וכנגדה  חמש “פעמים “השירה הזאת ” ואין זה מקרח

כי כמשה מרמז כאן שכתב חמש חומשי תורה.  להוציא מאלה שיאמרו כי התורה נכתבה בזמנים שונים על ידי סופרים שונים.  וכן ההקבלה לשירה מרמזת   שהתורה היא שירה ועל כך נדון להלן

הנה  פלא: המחשב מורה שהמלה השואה מופיעה כאן בדילוג של 50 אותיות

ויאמר השם אל משה  הנך שוכב עם אבותיך וקם העם הזה וזנה אחרי אלוקים נכר הארץ אשר הוא בא שמה בקרבו ועזבני והפר את בוריתי אשר כרתי אתו וחרה אפי בו ביום ההוא ועזבתים והסתרתי פני  מהם  והיה לאכל ומצאוהו רעות רבות  וצרות ואמר ביום ההוא הלא  על כי אין אלהי בקרבי מצאוני הרעות האלה  ואנכי  הסתר אסתיר פני ביום ההוא על כל הרעות

הפלא הוא שהמלה שואה מופיעה בהקשר של הסתר פנים.  והרי אם נשנה אות אחת מהכתוב נהרוס  את כל המסר של המחשב. למשל בספר  התורה שבידי השומרונים הכתיב מלא ושונה משלנו ואין המחשב מסוגל לגלות בו את מה שמגלה במסורת שבידנו.  הרי שחמשת החומשים שכתב משה הם הם הספרים שבידנו

אמנם חוזרת התורה בפרשה חמש פעמים על “התורה הזאת” אך  בכל פעם  במימד שונה. הבה ונראה כיצד

 בפעם הראשונה כותבת התורה

   יכתב משה את התורה הזאת ויתנה אל הכהנים בני לוי הנשאים את ארון ברית השם ואל כל זקני ישראל (לא יט) 0

מהי “התורה הזאת?” אומר רשי שמדובר בכל התורה עד תומה “משנגמרה כולה נתנה לבני שבטו “. והרמבן מסכים: “התורה הזאת” מתחילת בראשית על לעיני כל ישראל”.  כלומר כולל הפסוקים האחרונים המתארים את מותו של משה.  הקב”ה הכתיב  ומשה כתב בדמעות

בפעם השניה  והשלישית אומרת  התורה

בבא כל  ישראל לראות את פני השם אלוקיך במקום אשר יבחר

 תקרא את התורה הזאת נגד כל ישראל באזניהם

הקהל את העם והאנשים והנשים והטף  וגרך אשר בשעריך  למען ישמעו  ולמען ילמדו ויראו את השם אלוקיכם

ושמרו לעשות את דברי התורה הזאת  (לא יא-יב) 0

 מהי התורה הזאת? אומר רשי “המלך היה קורא מתחילת אלה  הדברים ”   וספורנו אומר “את התורה הזאת פרשת המלך שצווה עתה לקראה בהקהל”. ואין המלך קורא בכל התורה אלא קטעים נבחרים מספר דברים כגון “פרשת שמע והיה אם שמע עשר תעשר עד קללות וברכות” (ספר החינוך)

דהיינו הפעם מדובר בשכבה מיוחדת בתורה שעל המלך לדעתם וללמדם לכל ישראל במעמד ההקהל.  שכבה זאת עוסקת בעניני אמונה ושכר ועונש בעולם הזה והבא.  ודברים אלה חשובים לחברה ולממלכה  . 0

 אך אברבנאל אומר “כל התורה הזאת”  היא ספר דברים כולו.  והמשנה מספרת שמלך ישראל כתב לעצמו ספר  תורה ששמר צול מול לבו למען לא ישכח את המלך מלכי המלכים הקבה. ולכסא שלמה היה “יד” מיכנית שעליה  ישב ספר התורה מול לב המחך בשבתו על הכסא.  ויש אומרים שספר דברים  (ספר  הברית ) היה חבוי בארון  הקודש כל תקופת  המלכים הרשעים וחזר  והתגלה למלך רק בתקופת יאשיהוו. מכל  מקום אנו רואים  שיש לספר דברים כולו מסר למלך ישראל.

ומיד לאחר מכן מתארת התורה את המצב של הסתר פנים המזכר לעיל ובסיומו היא אומרת

ועתה כיתבו לכם את השירה הזאת (לא יט) 0

וזו הפעם הראשונה מהחמש פעמים שהמלה שירה מופיעה. ואומר רשי שמדובר בשירת האזינו  כלומר יש מצווה לכתוב  את פרשת האזינו.  ולהפתעתנו  ההלכה לומדת מכאן חובה לכל אדם מישראל לכתוב ספר תורה.   אמנם אוצר והרמבם  אומר שמאחר שאי אפשר לכתוב רק פרשת האזינו  כאילו היא בלבד חשובה. לכן יש לכתוב גם את שאר התורה.  מכל מקום מכאן שהתורה משולה לשירה.  משה בסוף ימיו  ראה בתורה מימד חדש של שירה שלא ראה קודם.

ואכן מיד כתוב “ויכתוב משה את  השירה הזאת” ולאחר מכן

ויהי ככלות משה  לכתוב את דברי התורה הזאת על ספר עד תומם (לא כד) 0

זוהי הפעם הרביעית ש”התורה הזאת” מופיעה.  וכאן העניק משה לתורה מימד חדש של  שירה. ונשים לב שהמימד הזה בא לאחר הסתר פנים כלומר רק בשירה יש כח להוציא את העם מהדכאון של השואה

ולכאורה מה  יש עוד להוסיף על משמעות התורה? אך משה ממשיך ואומר  ללוים

לקח את ספר התורה הזה ושמתם  אותו מצד ארון ברית השם אלוקיכם  (לא  כו) 0

 כלומר התורה היא לא רק מצוות  ושירה אלא גם ברכה לישראל ולעולם

סוף השיחה