ש ו פ ט י ם שש מעלות לכסא שלמה

לפרשת שופטים: שש מעלות לכסא שלמה

הרב דר צבי אבינר תשפ

הפרשה פותחת בשרשרת מצוות האומרת ושפטו את העם משפט צדק

 א) “לא תטה משפט
ב) “לא תכיר פנים
ג) “ולא תקח שוחד כי השוחד מעוור עיני חכמים ויסלף דברי צדיקים
צדק צדק תרדוף למען תחיה וירשת את הארץ אשר ה’ אלוקיך נותן לך
ד) “לא תטע אשרה כל עץ אצלמזבח ה’ אלוקיך אשר תעשה לך
ה) “ולא תקים לך מצבה אשר שנא ה’ אלוקיך
ו) “לא תזבח לה’ אלוקיך שור ושה אשר בו מום כל דבר רע כי תועבת ה’ אלוקיך הוא

ולכאורה אין קשר בין המצוות שבשרשרת. שלש הראשונות עוסקות במשפט בעוד ששלושת האחרונות עוסקות בע”ז:  (ד)  איסור נטיעת עץ במקדש (ד) איסור הקמת מצבה  (ה) ואיסור הבאת קרבן שיש בו מום, ולפי המדרש הכוונה לאיסור פיגול שנאמר כל דבר רע, מחשבה רעה  . ספר החנוך אכן סופר אותן כמצוות נפרדות

   אבל המדרש רואה בהן שרשת  אחת הקשורה במשפט שכן אומר רב  אחא

שש מעלות היו לכסא של שלמה שנאמר שש מעלות לכסא,

ובפרשה זו כתיב שלש לאוין , והיה הכרוז עומד לפני כסאו וכורז
וכיון שעלה (המלך) במעלה הראשונה היה כורז לא תטה משפט
מעלה שניה לא תכיר פנים במשפט
מעלה שלישית לא תקח שוחד
מעלה רביעית לא תטע לך אשרה
מעלה חמישית לא תקים לך מצבה
מעלה שישית לא תזבח

לכסא המפורסם של שלמה המלך היה מנגנון “מכני.” כשעלה המלך על המעלה הראשונה היו דמויות של אריות שואגים בקול נורא. עלה המלך למעלה השניה הין דמויות נשרים יורדות וצוחות בקול נורא. במעלה השלישית תנינים פוערים פיהם ושואגים, וכך בכל מעלה ומעלה. וכל זה להפחיד את העדים שיאמרו אמת. ומשישב המלך על כסאו במעלה השביעית היתה ידית מיכנית באה מהצד אל מול לבו. ובה   ספר התורה שהוא עצמו כתב כפי שנאמר

 והיה ב ש ב ת ו על כסא ממלכתו וכתב לו את משנה התורה הזאת על ס פ ר מלפני הכהנים הלוים והיתה עמווקרא בה כל ימי חייו למען ילמד ליראה את ה’ אלקיו לשמור את כל דברי התורה הזאת ואת החוקים האלה לעשותם” (יז יח-יט) ם

ועל כל מדרגה מששת המדרגות היה כתוב פסוק אחד מששת המצוות הכתובות כאן בפרשה כך שהמלך ראה אותן בעיניו בעליתו על כסא המשפט. ויתר על כן

היה כרוז   עומד מהצד ומכריז בקול רם את הפסוק שעלה עליו המלך. וזה להטיח שלא רק יראה את הפסוקים בעיניו אלא גם ישמע אותן באזניו

מכאן שאכן קשורות  כל ששת המצוות הללו למשפט צדק. על המלך לזכרן על לבו כשעלה על כסא המשפט. הבה ונראה מה הפסוקים הללו אומרים למלך

  התכלית  ושפטו את העם משפט צדק

השרשרת פותחת במילים ושפטו את העם משפט צדק שלפי רבנו בחיי היא מצווה לחתוך אתהדין כלומר לא לסחוב אותו אלא להשמיעו ברגע שמגיעים לפסק.  היות והמלך העולה על המעלות עומד ברגע זה על הרצפה  שעליה עומד גם האדם הנשפט, הרי שהרגע הזה הוא הסוף של תהליך המשפט. והתורה אומרת שפסק הדין חייב להיות צודק

כיצד להגיע למשט צדק?ם

  א) לא תטה משפט

 

ט  “לא תטה משפט”   לפני שיגזור המלך את משפטו בפה (מלכות היא פה) עליו לדאוג שלא יטהו ברגע האחרון מסיבה כלשהיא. ים

  המעלה הראשונה מעל הרצפה ואחורה אומרת לשופט המלך שלא יטה משפט מסיבה כלשהיא לפני  שיוציאה לאור.  למשל שלא יכנע ללחץ חברתי להטות את הדין  מסיבה פוליטית וכדומה

 

 

  ב) לא תכיר פנים במשפט 

 

 

המעלה השניה ואחורה  מכוונת לשלב הדיון  בבית המשפט לפני פסק הדין. על המלך  השופט להמנע מלהכיר פנים בין הצדדים, שלא יאמר שלום לאחד ולא לשני, שלא יכבד עני או עשיר, שלא יושיב אחד למעלה ואחד למטה וכדומה

 

 

ג) לא תקח שוחד

 

 

  המעלה השלישית ועוד יותר אחורה בזמן היא השלב שלפני הכניסה לאולם המשפט.  על השופט להמנע משוחד לפני שיכנס לאולם המשפט כי השוחד יעוות דברי צדיקים וכו. ובמעלה הזאת התורה מרחיבה ואומרת “צדק צדק תרדוף”  שהיא ההפך מלקיחת שוחד. אבל המדרש אומר שעל השופט לרדוף צדק כלומר להתיעץ ללא בושה עם שופטים אחרים.  לך אחרי בית דין ביבנה או באושה. וכן הפסוק מרמז שאל הצדק יש לרדוף כי קשה מאש להגיע אליו.  על השופט לחפש ולהתחבר עם שופטי צדק אחרים שילמד מהם. וזה נכון אפילו לגבי מלך ישראל

.

ד)  לא תטע אשרה.

 

 

ובמעלה הרביעית  הכרוז מכריז  “לא תטע אשרה אצל מזבח השם” אמנם לפי הפשט המצווה אוסרת לטעת כל עץ אפילו מרפסת עץ במקדש.  וכך אומר החינוך.

אבל חזל ממשיכים  לקשור זאת למשפט , שאסור למנות שופט שאינו תלמיד חכם, או שאין תוכו כברו. מהי האשרה? עץ יפה. לא תמנה שופט שכל רצונו הוא להיות אשרה, להיות יפה. וזה בניגוד גמור לשופטים בארהב שנבחרים על ידי צופי טלביזיה ההולכים לפי מה שעיניהם רואות על המסך

  .אם כך עלינו ללמעלה הרביעית בכסא שלמה: הכרוז מזהיר למלך שלא יתגאה ולא יהפוך את המשפט למחזה ראותני.

 

ה)לא תקים מצבה

והמעלה החמישית

לא תקים לך מצבה” אוסרת על השופט – המלך – להפוך את המשפט למצבה לשמו. שלא יעשה את המשפט קרדום לחפור בו. שלא יחפש פרסום

 

ו) שלא להפסיק ולהתרכז במשפט

 

ומכאו עולה המלך למעלה השישית  והפנימית ביותר: “לא תזבח לה’ אלוקיך שור ושה אשר יהיה בו מון כל דבר רע כי תועבת ה’ אלוקיך הוא

 האוסרת להביא פיגול. מהו פיגול? בשר הזבח שנפסל משום שהכהן חשב מחשבה זרה בזמן העבודה, שלא להקריבה בזמן וכדומה. על הכהן להתרכז בעבודתו ללא הפרעה

מחשבתית.  השופט צריך לדעת שהוא עושה עבודת קודש בישבו על כסא המשפט. חוסר ריכוז הופך את המשפט לפיגול

 

ספר התורה על לבו

 

כאמור לעיל, בשעה שישב המלך על כסאו במעלה  השישית למעלה, שביעית מהרצפה, היתה יד מכנית מביאה אליו ספר תורה קטן שהיה  צמוד ללבו כל זמן המשפט. לקיים מה שנאמר בפסוק.

 

 תהליך המשפט

 

עתה כשיושב המלך על כסא המשפט הוא רואה את הנשפטים מלמעלה למטה ועליו להוציא משפט צדק.  ממרום כסאו הוא רואה גם את כל ששת המדרגות הכוון הפוך מלמעלה למטה והן מזכירות לו את תהליך המשפט. על לבו מונחת התורה והוא מתכוננן למשפט

ראשית עליו להתרכז כליל במה שלפניו אחרת יהיה שמשפט פיגול וגועל נפש ופסול

שנית עליו להזהר לא להקים לעצמו מצבה ושם

שלישית עליו להמנע להפוך עצמו לאשרה

רביעית שלא יקח שוחד , לא יהסס להתחבר ולהתיעץ עם שופטי צדק אחרים

חמישית שלא יכיר פנים בתהליך שמיעת הצדדים  \

ושישית שלא יהא דבר המונע ממנו להוציא משפט צדק

ויש כאן עומק החודר לתהליך ההגעה למשפט צדק

ראשית על השופט לעבוד על עצמו,

שלא יתעסק במחשבתו בדברים אחרים ,

שלא יתיפה בגופו,

שלא יפעל לקחת שוחד

ושלא יתחשב בחברה מסביבו

.

  מה אירע לכסא שלמה

 

 

האגדה מספרת שהכסא נפל בידי פרעה נכה. לאחר שגבר על המלך יאשיהו הביא את הכסא למצרים. ואז נסה לעלות עליו בחשבו שהוא היורש של כתר ישראל.  בזה היה הראשון בשורה ארוכה הנמשכת עד ימינו.  הכסא אכן מושך הלב ומפליא ביופיו ובמכניקה שלו ובדמויות והקולות. פרעה עלה עליו אך לא יכוךל היה לקרא את הפסוקים וגם לא היה לו כרוז שיכריזם באזניו  פרעה חשב שהקולות של החיות הם לכבודו.
האגדה מספרת שכאשר פרעה ישב על המדרגה העליונה יצאה הידית והיכתה בחזהו מול לבו. היות והיה בעל בשר, הוא התגלגל מהמעלות וכך שבר את רגלו. ומאז שמו פרעה נכה

הכסא המשיך והתגלגל לידיו של נבוכדנצאר וממנו לכורש וממנו לאחשורוש. גם הוא ישב עליו בחשבו שירש את מלכות ישראל. הנה עברו שבעים שנה שנבאם ירמיה ועדיין ישראל תחת שלטונו. הוא חשב זאת כהוכחה שהוא היורש הלגיטימ של מלכות ישראל. מגילת אסתר פותחת במשתה שעשה אחשורוש שלפי חזל הביא לשם את כלי המקדש, ובתוכם כסא שלמה. יהודי שושן שהשתתפו במשתה קפץ עליהם רוגזו של המן.  והנה במשתה עלה אחשורוש השיכור על הכסא בגאווה בחשבו שהקולות הרמות של החיות הן לכבודו. הוא טען לכתר ישראל בלא שידע עברית ובהיותו עובד אלילים. והנה לבושתו אירע לו מה שקרה לפרעה נכה לפניו. הידית שעליה ספר תורה פגעה בחזהו והעיפה אותו במורד המדרגות לתדהמת כל הרואים. כך יובדו ויתבדו ויושפלו לעיני כל אלה שעדיין טוענים לכסא ישראל בלי שידעו  מילה עברית ולמרות כפירתם בתורה

 .

סוף השיחה

 p