ש ו פ ט י ם שש מעלות לכסא שלמה

 

2018 הרב צבי אבינר


לפרשת שופטים: שש מעלות לכסא שלמה

 

 

    א) ששת המצוות של כסא שלמה

הפרשה פותחת בשרשרת מצוות הקשורות למשפט בישראל האומרת  )


א) “לא תטה משפט
ב) “לא תכיר פנים
ג) “ולא תקח שוחד כי השוחד מעוור עיני חכמים ויסלף דברי צדיקים
צדק צדק תרדוף למען תחיה וירשת את הארץ אשר ה’ אלוקיך נותן לך
ד) “לא תטע אשרה כל עץ אצלמזבח ה’ אלוקיך אשר תעשה לך
ה) “ולא תקים לך מצבה אשר שנא ה’ אלוקיך
ו) “לא תזבח לה’ אלוקיך שור ושה אשר בו מום כל דבר רע כי תועבת ה’ אלוקיך הוא

ולכאורה אין קשר בין המצוות שבשרשרת. שלש הראשונות עוסקות במשפט בעוד ששלושת האחרונות עוסקות בע”ז:  איסור נטיעת אשרה במקדש (ד) איסור הקמת מצבה לע”ז   (ה) ואיסור הבאת קרבן שיש בו מום, ולפי המדרש הכוונה לאיסור פיגול שנאמר כל דבר רע, מחשבה רעה  . ספר שחנוך אכן סופר אותן שמצוות נפרדות

   אבל המדרש רואה בהן שרשת  אחת הקשורה במשפט שכן אומר רב  אחא

 : שש מעלות היו לכסא של שלמה שנאמר שש מעלות לכסא,

ובפרשה זו כתיב שלש לאוין , והיה הכרוז עומד לפני כסאו וכורז: ם
וכיון שעלה (המלך) במעלה הראשונה היה כורז לא תטה משפט
מעלה שניה לא תכיר פנים במשפט
מעלה שלישית לא תקח שוחד
מעלה רביעית לא תטע לך אשרה
מעלה חמישית לא תקים לך מצבה
מעלה שישית לא תזבח

לכסא המפורסם של שלמה המלך היה מנגנון “מכני.” כ שעלה המלך על המעלה הראשונה הין דמויות של אריות שואגים בקול נורא. עלה המלך למעלה השניה הין דמויות נשרים יורדות וצוחות בקול נורא. במעלה השלישית תנינים פוערים פיהם ושואגים, וכך בכל מעלה ומעלה. וכל זה להפחיד את העדים שיאמרו אמת. ומשישב המלך על כסאו במעלה השביעית היתה ידית מיכנית באה מהצד אל מול לבו. ובה   ספר התורה שהוא עצמו כתב כפי שנאמר

םם “והיה ב ש ב ת ו על כסא ממלכתו וכתב לו את משנה התורה הזאת על ס פ ר מלפני הכהנים הלוים והיתה עמווקרא בה כל ימי חייו למען ילמד ליראה את ה’ אלקיו לשמור את כל דברי התורה הזאת ואת החוקים האלה לעשותם” (יז יח-יט) ם

 ועל כל מדרגה מששת המדרגות היה כתוב פסוק אחד מששת המצוות הכתובות כאן בפרשה כך שהמלך ראה אותן בעיניו בעליתו על כסא המשפט. ויתר על כן:

היה כרוז   עומד מהצד ומכריז בקול רם את הפסוק שעלה עליו המלך. וזה להטיח שלא רק יראה את הפסוקים בעיניו אלא גם ישמע אותן באזניו

מכאן שבאמת קשורים כל הששת המצוות הללו לעניין משפט צדק שעל המלך להעלותן על לבו כאשר עולה הוא על כסא המשפט. הבה ונראה מה הפסוקים הללו אומרים למלך

.

   ב) עליה במעלות עשיית משפט צדק

 המעלה הראשונה אומרת “לא תטה משפט”  כלומר שכאשר יגיע המלך לפסק דיו לא יטהו לכאן או  לכאן מאיזו סיבה שהיא.

המעלה השניה אומרת “לא תכיר פנים במשפט” שהוא שלב לפני פסק הדין,  כלומרעל המלך להמנע  מלהכיר פנים בין הצדדים, שלא יאמר שלום לאחד ולא לשני, שלא יכבד עני או עשיר, שלא יושיב אחד למעלה ואחד למטה וכדומה

המעלה השלישית אומרת: לא תיקח שוחד” והחא עוסקת בשלב שלפני הקודם . על השופט להמנע משוחד לפני שיכנס לאולם המשפט כי השוחד יעוות דברי צדיקים וכו. וכאן במעלה הזאת התורה מרחיבה ואומרת  “צדק צדק תרדוף” שהיא ההפך מלקיחת שוחד. על השופט גם להתחבר עם שופטי צדק אחרים שילמד מהם. וזה נכון גם לגבי המלך בכבודו ועצמו.  וכן על מחפשי הצדק לרדוף אחרי בית דין הידוע כמקום של צדק. וההבט העמוק ביותר של הפסוק אומר שעל השופט –המלך לדעת שצדק מחלט יש לרדוף אחריו אך קשה להשיגו.

ובמעלה הרביעית  הכרוז מכריז  “לא תטע אשרה אצל מזבח השם” שכונתה לאסור  למנות שופט שאינו תלמיד חכם, או שאין תוכו כברו. מהי האשרה? עץ יפה. לא תמנה שופט שכל רצונו הוא להיות אשרה, להיות יפה ונאה וחשוב. העץ פנימיותו מתה ורק הקליפה חיה ויפה. לא נמנה שופט שלבו מת וזה בניגוד גמור למשל לשופטים בארהב שנבחרים על ידי צופי טלביזיה ההולכים לפי מה שעיניהם רואות על המסך.   .

והמעלה החמישית: “לא תקים לך מצבה” ממשיכה לאסור על השופט שלא יהפוך את המשפט להקים לעצמו מצבה ושם. שלא יעשה את המשפט קרדןם לחפור בו. שלא יקח לטפל רק במקרים שיעשו לו פרסום

ומכאו עולה המלך למעלה השישית : “לא תזבח לה’ אלוקיך שור ושה אשר יהיה בו מון כל דבר רע כי תועבת ה’ אלוקיך הוא”. האוסרת להביא פיגול.  מהו פיגול? כשהכהן חושב מחשבה זרה בזמן  העבודה. על הכהן להתרכז בעבודתו ללא כל הפרעה מחשבתית.  השופט צריך לדעת שהוא עושה עבודתו של האלוקים בישבו על כזא המשפט. כל חוסר ריכוז הופך את המשפט לפיגול

 

 ג) תהליך המשפט

 

עתה כשיושב הממלך על כסא המשפט הוא רואה את הנשפטים למטה ועליו להוציא משפט צדק.  ממרום כסאו הוא רואה גם את כל ששת המדרגות הכוון הפוך מלמעלה למטה והן מזכירות לו את תהליך המשפט

ראשית עליו להתרכז כליל במה שלפניו אחרת יהיה שמשפט פיגול וגועל נפש ופסול

שנית עליו להזהר לא להקים לעצמו מצבה ושם במשפטעליו להוציא הצדק לשמו

שלישית עליו להמנע להפוך עצמו לאשרה. שלא יתיפה בעיני אחרים אלא יוציא משפט צדק לשמו

רביעית שלא יקל שוחד כלשהוא ישר או עקיף

חמישית שלא יכיר פנים לפני הוצאת פסק הדין\

ושישית שלא יהא דבר המונע ממנו להוציא משפט צדק

ויש כאן עומק החדור לתהליך ההגעה למשפט צדק

ראשית על השופט לעבוד על עצמו,

שלא יתעסק במחשבתו בדברים אחרים ,

שלא יתיפה בגופו,

שלא יפעל לקחת שוחד

ושלא יתחשב בחברה מסביבו

 

.

ד) מה אירע לכסא שלמה

 

האגדה מספרת שהכסא נפל בידי פרעה נכה. כשגבר על המלך יאשיהו הביא את הכסא למצרים. ואז נסה לעלות עליו בחשבו שהוא היורש של כתר ישראל.  בזה היה הראשון בשורה ארוכה הנמשכת עד ימינו.  הכסא אכן מושך הלב ומפליא ביופיו ובמכניקה שלו ובדמויות והקולות. פרעה עלה עליו אך לא יכוךל היה ךקרא את הפסוקים וגןם לא היה לו כרוז שיכריזם באזניוץ  פרעה חשב שהקלות של החיות הם לכבודו.
האגדה מספרת שכאשר פרעה ישב על המדרגה העליונה יצאה הידית והיכתה בחזהו מול לבו. היות והיה בעל בשר, הוא התגלגל מהמעלות וכך שבר את רגלו. ומאז שמו פרעה נכה. ם

הכסא המשיך והתגלגל לידיו של נבוכדנצאר וממנו לכורש וממנו לאחשורוש. גם הוא ישב עליו בחשבו שירש את מלכות ישראל, וזאת בלא שידע עברית או יבין צדק מהו. גורלו היה דומה לפרעה וגם הוא התגלגל על המעלות הץ לעיני כל. ואו אז קרא לושתי והוציא עליה את חמתו. םם

 .


סוף השיחה