ש ו פ ט י ם שש מעלות המשפט לכסא שלמה

Ó

Copy Right 2022

Rabbi Dr Zvi Aviner

Noahidesevencommandments.com

הרב דר צבי אבינר תשפא

 

 

לפרשת שופטים: שש מעלות המשפט לכסא שלמה

 

 

פרשת שופטים עוסקת בעניני מדינה : מלך, שופטים ושוטרים, סנהדרין, נביאים וכוהנים.   הפרשה פותחת ב״שופטים ושוטרים״ כלומר במצוות דינים, שהיא החמישית שנתנה לאדם הראשון בגן עדן ואחר כך לנח.  והיא ממלאת את הלוח השמאלי במצוות שבין אדם לחברו

מדוע התורה חוזרת על  דינים    לישראל? לפי הכלל שכל מצווה שנתנה לבני נח ומשה רבנו חזר עליה לישראל, לזה ולזה נתנה.  כלומר כשמדובר בדינים, בני נח יכולים ללמוד מישראל, וישראל יכולים ללמוד מבני נח.

ואכן כך סובר הרמב״ן בפרושו על התורה בפרשת דינה ושכם.  הוא כותב שם שבני נח יכולים ללמוד דיני שוכר שומר ומשא ומתן מהתלמוד.  ומכאן שאף הרבי מלובביץ זצל לפני מותו להקים ישיבה לבני נח שבה ילמדו תלמוד במקצועות הנ״ל.

הבה  ונראה כיצד הדברים הללו משתקפים בפרשה

 

    הפרשה פותחת בשרשרת מצוות האומרת ו״שופטים ושוטרים תתן לך…שפטו את העם משפט צדק״.  כיצד יבטיחו שהמשפט כלומר גזר הדין יהא צודק? על פי ההנחיות הבאות: ם

 א) “לא תטה משפט
ב) “לא תכיר פנים
ג) “ולא תקח שוחד כי השוחד מעוור עיני חכמים ויסלף דברי צדיקים
צדק צדק תרדוף למען תחיה וירשת את הארץ אשר ה’ אלוקיך נותן לך
ד) “לא תטע אשרה כל עץ אצל מזבח ה’ אלוקיך אשר תעשה לך
ה) “ולא תקים לך מצבה אשר שנא ה’ אלוקיך
ו) “לא תזבח לה’ אלוקיך שור ושה אשר בו מום כל דבר רע כי תועבת ה’ אלוקיך הוא

ולכאורה אין קשר בין המצוות שבשרשרת. שלש הראשונות עוסקות במשפט בעוד ששלושת האחרונות עוסקות בע”ז:  (ד)  איסור נטיעת עץ במקדש (ד) איסור הקמת מצבה  (ה) ואיסור הבאת קרבן שיש בו מום, ולפי המדרש הכוונה לאיסור פיגול שנאמר כל דבר רע, מחשבה רעה  . ספר החנוך אכן סופר אותן כמצוות נפרדות

   אבל המדרש רואה בהן שרשת  אחת הקשורה בתהליך משפט שכן אומר רב  אחא

שש מעלות היו לכסא של שלמה שנאמר שש מעלות לכסא,

ובפרשה זו כתיב שלש לאוין , והיה הכרוז עומד לפני כסאו וכורז

וכיון שעלה (המלך)

במעלה הראשונה היה כורז לא תטה משפט
מעלה שניה לא תכיר פנים במשפט
מעלה שלישית לא תקח שוחד
מעלה רביעית לא תטע לך אשרה
מעלה חמישית לא תקים לך מצבה
מעלה שישית לא תזבח

לכסא המפורסם של שלמה המלך היה מנגנון “מכני.” כשעלה המלך על המעלה הראשונה היו דמויות של אריות השואגים בקול נורא. עלה המלך למעלה השניה היו דמויות נשרים יורדות וצוחות בקול נורא. במעלה השלישית תנינים פוערים פיהם ושואגים, וכך בכל מעלה ומעלה. וכל זה להפחיד את העדים שיאמרו אמת

ועל כל מדרגה מששת המדרגות היה כתוב פסוק אחד מששת המצוות הכתובות כאן בפרשה, כך שהמלך ראה אותן בעיניו בעליתו על כסא המשפט. ויתר על כן

היה כרוז   עומד מהצד ומכריז בקול רם את הפסוק שעלה עליו המלך. וזה להטיח שגם ישמע אותן באזניו

מכאן   שכל ששת המצוות הללו  קשורות למשפט צדק. הבה ונראה מה הפסוקים הללו אומרים למלך

 

  התכלית:  ושפטו את העם משפט צדק

 

השרשרת פותחת במילים ושפטו את העם משפט צדק שלפי רבנו בחיי היא מצווה לחתוך את הדין כלומר לא לסחוב אותו אלא להשמיעו ברגע שמגיעים לפסק. זה השלב האחרון בתהליך המשפט  .

כיצד להגיע למשט צדק, לשלב האחרון?ם

 

   מעלה ראשונה:  לא תטה משפט

 

   לפני שיגזור המלך את משפטו בפה (מלכות היא פה) עליו לדאוג שלא יטהו ברגע האחרון מסיבה ומשיקול לא עניני  כגון פוליטי וכד

 

 מעלה שניה:  לא תכיר פנים במשפט

 

 בהעלותו על המעלה השניה – למעלה ואחורה –  לתוך תהליך המשפט  מזכיר הכרוז למלך שבשעה שיכנס לאולם המשפט עליו להמנע מלהכיר פנים בין הנשפטים. שלא יאמר שלום לאחד ולא לשני, שלא יכבד עני או עשיר, שלא יושיב אחד למעלה ואחד למטה וכדומה

 

 מעלה שלישית: לא תקח שוחד

 

  המעלה השלישית – למעלה ועוד יותר אחורה –  בתהליך,  היא השלב שלפני הכניסה לאולם המשפט: שלא יקח שוחד. כי השוחד יעוות דברי צדיקים וכו. ובמעלה הזאת התורה מרחיבה ואומרת “צדק צדק תרדוף”  שהיא ההפך מלקיחת שוחד. אבל המדרש אומר שעל השופט לרדוף צדק כלומר להתיעץ ללא בושה עם שופטים אחרים.  לך אחרי בית דין ביבנה או באושה. וכן הפסוק מרמז שאל הצדק יש לרדוף כי קשה מאש להגיע אליו.  על השופט לחפש ולהתחבר עם שופטי צדק אחרים שילמד מהם. וזה נכון אפילו לגבי מלך ישראל

.

 מעלה רביעית:   לא תטע אשרה

 

   לפי הפשט המצווה אוסרת לטעת כל עץ אפילו מרפסת עץ במקדש.  וכך אומר החינוך.

אבל חזל ממשיכים  לקשור זאת לתהליך המשפט: אסור למנות שופט שאינו תלמיד חכם, או שאין תוכו כברו. מהי האשרה? עץ יפה. לא תמנה שופט שכל רצונו הוא להיות אשרה, להיות יפה. וזה בניגוד גמור לשופטים בארהב שנבחרים על ידי צופי טלביזיה ההולכים לפי מה שעיניהם רואות על המ.

 

 מעלה חמישית: לא תקים לך מצבה

 

  שלא יהפוך את המשפט למצבה לשמו. שלא יעשה את המשפט קרדום לחפור בו. שלא יחפש פרסום לעצמו

  מעלה שישית:  להתרכז במשפט

 

לפי הפשט התורה אוסרת להקריב קרבן שיש בו מום. איזה מום? אומר המדרש מחשבת פיגול. כלומר שהכהן המקריב יכוון לבו שהקרבן יאכל במקום הנכון ובזמן הנכון.  אחרת הקרבן הופך לפיגול, לתועבה.   אך לגבי המלך העולה על מעלות כסא המשפט הכוונה היא שבשבתו על הכסא עליו להתרכז במשפט שלפניו.  השופט עושה עבודה קדושה של האלוקים. אם הוא חושב על שוק המניות, הרי עבודתו הופכת לפיגול ותועבה בעיני השם

 

ספר התורה על לבו

 

עתה יושב המלך על כס המשפט במעלה השישית

 ה ברגע זה היתה ידית מיכנית באה מהצד אל מול לבו. ובה   ספר התורה שהוא עצמו כתב (ספר דברים) כפי שנאמר

 

 והיה בשבתו על כסא ממלכתו וכתב לו את משנה התורה הזאת על ספר מלפני הכהנים הלוים והיתה עמו

וקרא בה כל ימי חייו למען ילמד ליראה את ה’ אלקיו לשמור את כל דברי התורה הזאת ואת החוקים האלה לעשותם” (יז יח-יט) ם

 

  היד המכנית הביאה אליו ספר תורה קטן שהיה  צמוד ללבו כל זמן המשפט.

 הרמב״ם בהלכות מלכים מתאר כיצד היה המלך נמנע מללכת ד׳ אמות ללא ספר תורה על לבו

 

 תהליך המשפט

 

 כשיושב המלך על כסא המשפט הוא רואה את הנשפטים מלמעלה למטה ועליו להוציא משפט צדק.  ממרום כסאו הוא רואה את כל ששת המדרגות הכוון הפוך מלמעלה למטה והן מזכירות לו את תהליך המשפט. על לבו מונחת התורה והוא מתכונן למשפט

ראשית עליו להתרכז כליל במה שלפניו אחרת יהיה שמשפט פיגול וגועל נפש ופסול

שנית עליו להזהר לא להקים לעצמו מצבה ושם

שלישית עליו להמנע להפוך עצמו לאשרה

רביעית שלא יקח שוחד , לא יהסס להתחבר ולהתיעץ עם שופטי צדק אחרים

חמישית שלא יכיר פנים בתהליך שמיעת הצדדים

שישית שלא יהא דבר המונע ממנו להוציא משפט צדק

.

  מה אירע לכסא שלמה

 

האגדה מספרת שהכסא נפל בידי פרעה נכה. לאחר שגבר על המלך יאשיהו הביא את הכסא למצרים. ואז עלה עליו בחשבו שהוא היורש של כתר ישראל.  בכך  היה הראשון בשורה ארוכה הנמשכת עד ימינו.  הכסא אכן מושך הלב ומפליא ביופיו ובמכניקה שלו ובדמויות והקולות. פרעה עלה עליו אך לא יכול היה לקרא את הפסוקים וגם לא היה לו כרוז שיכריזם באזניו  פרעה חשב שהקולות של החיות הם לכבודו.  גם אם תרגמו לו מה שכתוב, הרי רחוקים הדברים מלבו כרחוק מזרח ממערב.

האגדה מספרת שכאשר פרעה ישב על המדרגה העליונה יצאה הידית והיכתה בחזהו מול לבו. היות והיה בעל בשר, הוא התגלגל מהמעלות וכך שבר את רגלו. ומאז שמו פרעה נכה

הכסא  התגלגל לידיו של נבוכדנצאר וממנו לכורש וממנו לאחשורוש. גם הוא ישב עליו בחשבו שירש את מלכות ישראל. הנה עברו שבעים שנה שעליהם ניבא ירמיה ועדיין ישראל תחת שלטונו. הוא חשב זאת כהוכחה שהוא היורש הלגיטימ של מלכות ישראל. מגילת אסתר פותחת במשתה שעשה אחשורוש שלפי חזל הביא לשם את כלי המקדש, ובתוכם כסא שלמה. יהודי שושן שהשתתפו במשתה קפץ עליהם רוגזו של המן.  והנה במשתה עלה אחשורוש השיכור על הכסא בגאווה בחשבו שהקולות הרמות של החיות הן לכבודו. הוא טען לכתר ישראל בלא שידע עברית ובהיותו עובד אלילים. והנה לבושתו אירע לו מה שקרה לפרעה נכה לפניו. הידית שעליה ספר תורה פגעה בחזהו והעיפה אותו במורד המדרגות לתדהמת כל הרואים. כך יאבדו ויתבדו ויושפלו לעיני כל אלה שעדיין טוענים לכסא ישראל בלי שידעו  מילה עברית ולמרות כפירתם בתורה

 .

 משפט מלך

 

  השאלה היא מה למלך שלמה ולכסא המשפט? הרי המלך נבחר להוביל את העם למלחמות, כגון מחיקת עמלק, ובניין בית המקדש! אלא שיש למלך ישראל גם תפקיד של משפט מלך, ועל כך נדבר בשיחה הבאה