ו י ש ב : כל אחד מלך בעולמו והקבה מלך העולם

  כל אדם מלך בעולמו והקבה מלך העולם    מצוות קידוש השם אנו עוברים בפרשה מהמצווה החמישית של אדם- דינים- למצווה השישית והאחרונה שקיבל בעדן והיא חילול /קידוש השם. אדם מישראל – אומר הרמבם – מקדש שם שמים לא רק בנוכנותו למות על קידוש שם שמים אלא גם...

ו י ש ב : הנהגה ומלכות

תשפ   :     לפרשת וישב : מלכות שמים ומלכות ישראל  ידוע ששם הויה חסר מכאן עד סוף הספר מלבד פעמיים – בסיפור אשת פוטיפר ותמר.  הסיבה לפי הרמבן היא שהגזירה להוריד את יעקב ובניו מצרימה פועלת מאחרי הקלעים  כלומר יעקב בשלו, ראובן בשלו, יהודה בשלו ויוסף בשלו וכל...

ו י צ א :הסולם והנדר

        פרשת ויצא תשפ הסולם והנדר   אם יהיה אלוקים עמדי- “אם יהיה לי לדיין” (ספורנו) ם   כבר אמרנו שכל סיפורי יעקב סובבים סביב חיפוש אחר משפט צדק ו”דינים”- שהיא מצווה חמישית של אדם הראשון ונח. כאמור, פרק א’ של...

כ י ת ב א : הנס היחידי שאי אפשר לערערו

כי תבא תשעט הרב דר צבי אבינר   מהו הנס היחידי שאי אפשר להכחישו     ויקרא משה אך כך ישראל ויאמר  אליהם  אתם ראיתם  את כל אשר  עשה השם לעיניכם בארץ מצרים לפרעה ולכל עבדיו ולכל  ארצו. המסות הגדולות אשר ראו עיניך האתות והמפתים הגדולים ההם ולא נתן השם לכם לב...

כ י ת צ א : שילוח הקן והוכחה שיש שכר בעולם הזה

הרב דר צבי אבינר תשעט כי תצא :קן ציפור- היש שכר בעולם הזה   הפרשה מתחילה בשרשרת מצוות: מצוות יפת תואר, לאחר מכן עניין אשה שנואה ואהובה, ולאחריו פרשת בן  סורר ומורה, ולאחריו מצוות תלוי על עץ שיש לקברו.  וחז”ל ראו כאן התדרדרות:  אם תכנע ליצר הרע  ותיקח  אשה...

ע ק ב :והיה אם שמוע

עקב תשעט והיה אם שמוע אנשי כנסת הגדולה בחכמתם קשרו את פרשת השמע ישראל שבאתחנן לוהיה אם שמוע בפרשתנו למקשה אחת. וזאת למרות שהשמע דורש  אהבה ללא  חשבון ומסירות נפש ללא גבול, בעוד ש”והיה אם שמוע” מבוססת על תנאי- אם תשמעו למצותי אזי תקבלו שכר ואם לא תענשו....