שלח:מה מגדיר עם בעיני השם

הרב צבי אבינר

 

 

דין דור המרגלים

 

   עם  הכניסה לארץ – אז בימינו – הגיע הזמן להגדיר את ההבדל בין היחיד לעם.  מה עושה אוסף יחידים לעם בעיני השם?  ם

בעיני כל אדם ‘עם’ הוא קובץ של אנשים עם רקע הסטורי משותף, שפה משותפת, דגל וממשלה משותפים והם יושבים בארץ אחת.  כל התכונות הללו עושים קיבוץ יחידים ללאום בעיני כל אדם.  ואין התורה מפחיתה בערכים הסמליים הללו של לאום, שכן לכל שבט היה דגל משלו, צבא משלו, וכשיכנסו לארץ יקבל כל שבט שטח משלו.  אך הפרשה שלפנינומבהירה שבעיני התורה אין בדגל ובשטח ובצבא די להפוך יחידים לעם .

 בסוף פרשת המרגלים נאמר כי כל העדה אמרה לסקל את כלב ויהושוע ואז  “כ ב ו ד  השם נראה באהל מועד אל כל בני ישראל” (יד, י)  והעונש שנגזר על העם הוא  כ ב ד : “אכנו בדבר ואורישנו ועשה אתך לגוי גדול ועצום ממנו.”   ה ע ם   יוחלף בעם חדש, יוצאי ירך משה

כיצד הגן עלינו משה?  “ושמעו מצרים כי העלית בכחך את העם הזה מקרבו ואמרו אל יושבי הארץ הזאת… מבלי יכולת השם להביא  את העם הזה אל הארץ אשר  נשבע לתת להם וישחטם במדבר”. משה טען שסילוק ישראל  כ”עם” יביא לחילול  כ ב ו ד  השם בגויים.  מניין הבין שזו הטענה הנכונה? מתוך ש”כבוד השם” נגלה אליו. כמו בחטא העגל כשרמז לו השם “הרף ממני” ואז הבין משה שעליו לא להרפות אלא להתפלל

ולאחר שהזכיר ששה מי”ג מידות רחמים ענה לו השם “סלחתי כדבריך”  ו ה ע ם  לא יוחלף, אך  ה י ח י ד י ם  – כל הדור ההוא- ימותו במדבר מלבד אותם היחידים יהושוע וכלב שלא השתתפו במרד.   .

השאלה היא מה מבדיל בעיני השם בין היחיד לעם? מהו התנאי  שיהפוך יחידים בישראל לעם בעיני השם?  ם

 

 

הסנהדרין מול היחיד

 

נקרא את הקטע העוקב לאחר המרגלים: ם

 ם “וכי תשגו ולא תעשו את  כ ל  המצוות האלה אשר דבר השם אל משה

את  כ ל  אשר צווה השם אליכם ביד משה

מן היום אשר צווה השם והלאה לדרתיכם,

והיה אם מעיני העדה נעשתה לשגגה,

ועשו  כ ל  העדה פר בן בקר אחד לעלה…

וכפר הכהן על  כ ל  עדת בני  ישראל ונסלח להם כי שגגה היא”.(ט”ו כב־כה)ם

 

הקטע מדבר ב”תסריט” שנראה דמיוני: עיני העידה כלוממר הסנהדרין קבעו הלכה בשגגה כך ש כ ל  העם עבר בשגגה ועבר על  כ ל  מצוות התורה שהשם צווה את משה “מן היום אשר צווה השם” כלומר על מצוות אדם הראשון, נח  ואברהם ויעקב וישראל בסיני.  דהינו    כ ל  העם עבר על  כ ל  תרי”ג המצוות, על  כ ל  ההלכות של התורה שבכתב ושבעל פה, על  כ ל  תקנות הנביאים, חכמי המשנה והתלמוד, ופסקי הגאונים, הראשונים והאחרונים עד אחרון הפוסקים של ימינו {מדרש}.  אכן תסריט קשה ומיוחד במינו. כיצד יכול דבר כזה לקרות? ם

אלא שיש לומר שהעם עבר על מצווה  א ח ת  השקולה כנגד כל המצוות ששבתורה והיא חטא עבודה זרה.

 

כיצד יכפרו העם והסנהדרין על שגגתם האיומה? 0

 

האם כל יחיד ששמע לסנהדרין הטועה הזו וחזר בו חייב להביא קרבן חטאת משלו? או שהחטא הוא של הסנהדרין בלבד ורק הם חייבים להביא קרבן שגגה? והתורה מגדירהאת הדין בדיוק נמרץ:

 

   ם “והיה אם מעיני העדה נעשתה לשגגה

ועשו כל העדה פר בן בקר אחד לעלה…

וכפר הכהן על כל עדת בני  ישראל ונסלח להם כי שגגה היא” (ט”ו כב־כה)  ם

אם הסנהדרין יפה, אזי רק היא חייבת בקרבן וכל העם יצא בשגגה

 

לעומת זאת:

  “ואם נפש אחת תחטא בשגגה והקריבה עז בת שנתה לחטאת

וכפר הכהן על הנפש השוגגת בחטאה בשגגה לפני השם לכפר עליו ונסלח לו…” ם

 

כלומר אם האדם פעל ושגג יחידי על פי שיקוליו הרי הוא נידון לבדו וחייב להביא קרבן פרטי לכפר על עצמו. ומליון יחידים ששגגו כיחידים יביאו כל אחד קרבן משלו

אבל  אם הסנהדרין אינה יפה – כל יחיד ששמע לה ידון כיחיד ויביא קרבן לעצמו .

כלומר סנהדרין יפה יוצרת עם וציבור וכל אלו ששמעו לה יוצאים דרכה.   . .

 .

 

מהי   הסנהדיו היפה

 

 

הרמב”ם בהלכות שגגות כותב שסנהדרין  היא  י פ ה  כאשר חבריה ממלאים התנאים הבאים:

  א): כולם חכמים ומנוסים בהלכות העולם. לכולם יש עיסוק ופרנסה מעבר לעיסוקם בתורה. בינם יש רופאים,   בעלי מלאכה, סוחרים ובעלי מדע. הם בקיאים בשבעים לשון כך שאינם זקוקים למתורגמן. אי אפשר לרמות אותם ם

   ב): כולם מסמכים להוראה ודיינות על ידי משה, או על ידי המפלא שבדורם.ם

  ג):  אין בהם מום גופני או רוחני ם

   ד):  אין בהם גרים. הם ינקו תורתם עם חלב אמם ם

  ה): הם דנו בעניין ששגו בו לעומקו, ולא ששגו בהלכה עצמה הידועה להם היטב.ם

    (ו : . הנתונים שבידם לגבי המקרה היו נכונים.  לא טעו בעובדות, כגון שפסקו על בשר פרה שהוא כשר ולאחר מכן נתברר שהיה בשר תנין. וכדומה.ם

 ז): שטעו בדבר שניתן לשיקול דעת. כלומר שכל אדם בר דעת היה יכול להגיע לאותה מסקנה

לפי זה נחתך דינם של דור המרגלים.  לכאורה היתה הסנהדרין יפה שכן נבחרה על ידי הקבה כפי שראינו בפרשה הקודמת, והם זכו אפיו לרוח הקודש, אך מאחר שכלב ויהושוע הסתיגו הרי שחסר להם מספר שבעים והם לא יפים.

ומחיר שהסנהדרין הפכה בגלל יהושוע וכלב לללא יפה הרי שהעם הפך ליחידים וכך נידונו – כל יחדי ימות במדבר אך העם יחיה לעולם ו

הסנהדרין היפה שחטאה

 

כיצד גרמו לכל העם לעבור על כל התורה? קבעו למשל לעבוד עהבודה זרה. כיצד יעשו זאת חברי הסנהדרין? ..

הרמב”ן עונה

  א) כגון תינוק שנשבה בין הגויים ואינו מכיר את התורה. או שמסרו אותו הוריו לבית ספר לא יהודי. או שגדל בבית יהודי החסר תורה.  כל אלה שכיחים בימנו  .

      ב).כגון מלכי ישראל הרשעים, מירבעם ואילך שעבדו ע”ז.  מאחר ולכל שבט ושבט שהצטרף אליו היתה סנהדרין יפה משל עצמו הרי שדינם היה להעלם מההסטוריה כאיש אחד, ואכן כך היה

   ג). כגון הזקנים בבל שבאו לאחר חורבן בית ראשון ליחזקאל ואמרו לו: “מפני מה אמר המקום, לא שנעשה ונטול שכר? אנו לא עושים ולא נוטלים שכר”.  הם חפצו לצאת מהברית בין ישראל לקב”ה בגלל החורבן. משל לניצולי השואה שבימנו ששוללים כל השגחה פרטית.  הנביא הודיעם שדבר זה אינו אפשרי כי היכן הוא ספר הכריתות שנתן הקבה לעמו? ואלמלא קיבלו הזקנים את דעתו היתה גלות בבל נעלמת כאיש אחד מההסטוריה , כמו עשרת השבטים.

 ד ) כגון הזקנים בזמן עזרא שלא זכרו את חג הסוכות. אלמלא שהזכיר להם עזרא. אחרת היו חלילה נעלמים מההסטורי כאיש אחד

  ועתה בשיבת ציון של ימינו עלינו לזכור שאם נקים סנהדרין יפה בישראל כפי שדורשים רבים, תביא ברכה שכן העם יהיה מוגן  על ידה.  מאידך הסכנה שאם תלך חס ושלום בדרכו של ירבעם הרי שתביא אסון נורא.

האם ניקח את הסיכון? התשובה היא כן בהחלט. שאם לא כן הרי אנו נדמה למרגלים שחששו להכנס לארץ דוקא משום קדושתה.

 

סוף השיחה ובא לציון גואל