שפת  אמת פרשת שמיני

הרב צבי אבינר תשפד

תיקון המידות

 

הקדמה

מדרש

ויהי ביום השמיני : חכמת נשים בנתה ביתה – זה. בצלאל שנאמר וימלא אותו רוח אלוקים בחכמה,

חצבה עמודיה שבעה – אלו שבעה ימי המילואים – כי שבעה ימים ימלא את ידיכם

טבחה – אלו הקורבנות

ספרא

זה הדבר אשר תעשו וירא אליכם כבוד השם

זה יצר הרע העבירו מלבכם

 מלבים

שצווה שמה שיעשה הכהן הגדול  בבית המקדש הגדול, יעשו גם הם בבית המקדש הקטן שהוא הלב, אשר שם משכן  כבוד השם כמו שנאמר ושכנתי בתוכם. וכמו שזבחו כוחות החיים והקטירו אותם על מוקדה במזבח הגדול, כן יזבח כל איש כוחות הנפש המתאווה שהוא יצר הרע על המזבח הקטן להעבירו באש אהבת ה׳ ….

תנחומא

זה הדבר אשר תעשו– לדורות,

מה יעשו? –  ציפה הקבה שבית המקדש עתיד להיחרב ואמר כל זמן שבית המקדש קיים ואתם מקריבים קורבנות לתוכו מתכפר עליכם שנאמר זה הדבר אשר תעשו.

ובזמן שאין בית המקדש קיים במה מתכפר עליכם?ם

  התעסקו בדברי תורה  שנאמר זה הדבר (מלשון דברים) דברי תורה משולים לקורבנות והם מכפרים עליכם וכן אומר הנביא קחו עמכם דברים ושובו אל השם.”  (הושע יד .ג) ם

עשר ספירות -מידות

………….כתר

…………חכמה

………..בינה

………. דעת

חסד ……………גבורה

………תפארת

הוד………………..נצח

………..יסוד

……… מלכות

בספירת העומר אנו עולים לקראת שבועות על ידי תיקון המידות – שבנפשנו. כל שבוע מוקדש למידה.  הרב ימצא קשר בין שבעת ימי המילואים לתיקון המידות

תרסא

בעניין ימי המילואים – ביום השמיני קרא משה – והוא כמו שבע שבתות תמימות תהינה שהם תיקון למידות להיות כלים נאים לקבלת התורה בשבועות

כדאיתא התקן עצמך ללמוד תורה

 

וכשיצאנו ממצרים היינו צריכים להכין עצמנו לקבלת התורה כי התורה מארץ מידה

אבל כפי מידות האדם יכול לקבל בהם הארת התורה במידה שאדם מודד כך מודדים לו

 

ובמשכן שבעת ימי המילואים כי ….ותקנו בז׳ ימים אלו כל מה שמתקנים בז׳ שבתות

 

ובשתי דרכים אלו תקנו נשה ואהרון לדורות, מרע״ה הכין הדרך של צדיקים גמורים ומתקיים כל שנה – בניסן יצ״מ ואחר כן שבע שבתות עד קבלת התורה,

ואהרון תיקן הדרך של בעלי תשובה ומתקיים בתשרי : ז ימים בסוכות ובשמיני עצרת שמחת תורה.

וכעין זה נמצא במדרש כי ז׳ ימי סוכות ושמיני עצרת כמו ז׳ שבתות ושבועות  (שיר השירים)

וכן בגמרא למדו שבעת ימים דסוכות תשבו מתשבו יומם ולילה בימי המילואים ללמוד שהסוכה נוהגת בימים ובלילות. שהם בחינת תשובה לכן בז׳ ימים מתקנים כמו בז׳ שבתות

 

כל יום מהשבע הוא כמו שבת מז׳ שבתות

כל יום מתקן מידה משבע של ז״א  שבתוך האדם להכשירו לקבלת תורה

מילואים הכוונה לתרגיל,  משה הקים והוריד את המשכן שבעה ימים כתרגיל והכנה לקבלת התורה – והשכינה בלבנו

בימי הספירה אנו מתקנים את המידות שבתוכנו כדי לקבל המידות של השכינה בלבנו

היום השמיני מקביל לשבועות מתן תורה שהיא מעל הטבע

זו הדרך שסלל משה לצדיקים שיעלו מפסח לשבועות ומתן תורה

אבל אהרון סלל דרך אחרת לחוזרי בתשובה שהתגברו על יצר הרע כפי שאומר המדרש על המילים   אלה הדברים אשר תעשו וכו׳. איך?ם

 

 

כל יום משבעת ימי סוכות מקביל ליום של ימי המילואים

תשבו בסוכות מלשון תשובה

שמיני עצרת מקביל לשבועות

 ונימוק נוסף לקשר לסוכות –

איתא בתורת כהנים ויהי ביום השמיני שהייתה שמחה לפניו כיום בו נבראו שמים וארץ. ועל אותו יום נאמר צאנה וראנה כי בני ישראל המשיכו דרך חדשה בעולם על ידי התשובה שעשו

וזו הייתה הכנה לדורות – לא היו בני ישראל ראויים לאותו מעשה כי אם להורות תשובה

 

הקשר לשמיני עצרת היא השמחה שנאמר והיית אך שמח

 

והמדרש גם מקשר את שבעת חמי המילואים לשבעת ימי הבריאה

 

כמו ששמיני עצרת הוא יום שבו נאמר והיית אך שמח, כך הייתה השמחה ביום שנברא העולם.

העולם נברא בשבעה ימים. היום השמיני הוא לא יום בריאה אלא ממד חדש של שמחה שעלתה לפניו

 

 

תרס

במדרש  חכמות בנתה ביתה עמודיה שבעה – ז׳ ימי בראשית ששה ימים עשה וכו׳ ויברך את יום השביעי וכו׳.

מאחר שקורא ז׳ ימי בראשית עמודים, אם כן אין אלה תכלית הבריאה. רק כמאמרם זל העולם הזה פרוזדור לעולם הבא. לכן העולם הזה עמודים שצריך האדם לעלות על  ידיהם לעוה״ב

 

ואדה״ר נברא להיות בגן העדן שהוא למעלה מכל הבריאה

ולכן נתנה הברכה בשבת לקיים  הטבע להיות נמשך אחרי שורש. העליון

ובנ״י כבר זכו לזה הן בקבלת  התורה והן במשכן והמקדש

 

לכן כ׳ ביום השמיני שהתעלו מעל הטבע להדבק בעולם הבא

 

ביום השמיני זכו בני ישראל לעמוד בפני העולם הבא שהוא מעל ז׳ ימי הבריאה כולל שבת שלעתיד לבא

נח זכה לראות את השבת העליונה שלעתיד לבא

ישראל זכו לראות את העולם הבא – היום השמיני – במשכן ובמקדש

הדבר מתאים לפ׳ ויקרא שהעולה היא כנגד רצונו -הרצון העליון . והאין סוף הוא שקרא למשה להכנס שנאמר ויקרא אל משה ידבר הויה אליו

 

 

היום  השמיני הוא

יום שמעל ז׳ עמודי הבריאה

יום של שמחה כמו בריאת העולם

יום מכוון  למתן תורה,

 יום מכוון לשבועות – סוף ההכנה של תיקון המידות

יום  מכוון לעולם הבא,  מעל השבת שלעתיד לבא

יום עמידה בפני הבורא – מעל המידות

יום מכוון לשמיני עצרת

 

 

 

קשר למילה

על יום השמיני נאמר צאנה וראנה דכתיב וירא כבוד ה׳ אל כל העם, ואי אפשר לראות פני השם עד שיוצאים מגדר הטבע ..עמידה שהיא התפשטות הגשמיות להיות עומד בפני ה׳.

ובני ישראל היו מוכנים לזה …וזה עדות המילה שבני ישראל הם בני עולם הבא, מילה בהסרת העורלה בח׳ צאנה, ופריעה גילוי אור המילה שנ׳ וראנה. ולכן גם המילה ביום השמיני

 

 המילה נתנה ליום השמיני והיא מצווה שמינית שנתנה לאחר שבעה מצוות של בני נח

 

וכל איש ישראל יש להם חלק לעולם הבא, וממילא יש להם חלק לצאת מן הטבע.  

 

היום  השמיני הוא

ם1 יום שמעל ז׳ עמודי הבריאה

ם2 יום של שמחה כמו בריאת העולם

ם 3 יום מכוון  למתן תורה,

ם 4 יום מכוון לשבועות – סוף ההכנה של תיקון המידו

ם5 יום  מכוון לעולם הבא,  מעל השבת שלעתיד לבא

ם 6 יום עמידה בפני הבורא – מעל המידות

ם7  יום מכוון לשמיני עצרת

יוצא שאנו מתקנים כביכול את המידות של הקבה כך שזעיר אנפין יעלה לקראת האין סוף