שפת אמת פרשת קדושים

הרב דר צבי אבינר

כיצד לעלות במעלות הקדושה

תרלא

 

קדושים תהיו -במדרש והזוהר הקדוש כי הוא הבטחה, כי איך יוכל בשר ודם להתקדש בקדושת השם ית׳. – אך כי קדוש אני אלוקיכם

   תרמג

קדושים תהיו פרשה זו נאמרה בהקהל, שאי. אפשר לזכות בקדושה רק על ידי הביטול לכלל ישראל …ולכן רוב דיני פרשה זו שבין אדם לחברו

תרמז

 

בפסוק איש את אביו ואמו תיראו שבתותי תשמורו – ובפסוק אחר כתוב  שבתותי תשמורו ומקדשי תיראו , ומסתמא כל אלה שכתובים בפרשה זו מסייעין אל הקדושה..O

התורה מראה את המסלול לעלות בו לקדושה.  אדם עולה בלוח הימני מלמטה למעלה, עד שמגיע לאנוכי

 קודם כל  יקיים ״איש את אביו ואמו תיראו״ – מצווה חמישית בלוח הימני מלמטה

אחר כך עולה למצווה רביעית בלוח –  ״את שבתותי תשמורו״ .   אי אפשר לעלות לקדושה בלי לשמור שבת קודש, שהיא כמו מקווה של קדושה בזמן, שאדם טובל בו ועולה למעלה בלוח

אחר כך  עולים למצווה שלישית ושניה  בלוח – ״אל תפנו אל האלילים״ שהיא  איסור עבודה זרה

ואז נגיע למצווה ראשונה בלוח שהיא הבטחה – אנוכי.

והרב מוסיף הבט לשבת -ואת מקדשי תיראו,

שיש מקום מיוחד לקדושה, והוא ארץ ישראל ובית המקדש בעולם

ויש זמנים מיוחדים לקדושה שבת ומקראי קודש

ויש נפשות מיוחדות

 

ובנפש עצמה מקום מיוחד בראש, מקום הנשמה

אפשר לומר

אדם עולה  קודם כל בלוח השמאלי שבין אדם למקום, ואז עובר ללוח הימני  מלמטה למעלה ומגיע לקבה  .

השבת היא מקדש בזמן, כמו שהמקדש הוא בממד המקום

 

 

  הרב אומר שישראל יכולים לעלות   בשבע מעלות של קדושה –

1 עם ישראל נפרד מהעמים ביציאת מצריים, וזו קדושה של הבדלה שנאמר אנוכי ה׳ אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים

2 יכול אדם להתקדש בכול יום על ידי כך שיתקשר לפנימיות של כול דבר – במשך ששת ימי המעשה

3 אדם מתקדש על ידי שנקשר בכנסת ישראל כפי שאומר רשי בפרשת ויקהל

4 אדם מישראל מתקדש על ידי עשיית מצוות שנאמר וקדשנו במצוותיו

5 אדם מישראל  מתקדש במועדים שנאמר מועדי ה׳, שזו קדושה של ישראל והזמנים

6 אדם מישראל מתקדש בשמירת שבת קודש שנאמר את שבתותי תשמורו אני ה׳ מקדשכם

7 קדושת כוהנים השווה לקדושת  השבת ולקדושת המשכן היורדת מלמעלה . שנאמר ויבדל את אהרון להקדישו קודש קודשים (קורח) ם

 

 ישראל יכולים לעלות בשבע המעלות של קדושה, כולל קדושת שבת לשומרי שבת.  אבל רק הכוהנים מקבלים קדושה מלמעלה בעצם הולדתם – ועל כך נתנה פ׳ קורחם