שפת אמת

פרשת  פקודי

תרלה

 

המשכן, משכן העדות

  • עדות שמחל להם על חטא העגל – תבא פרה ותכפר על בנה, יבא זהב ויכפר על זהב. חטאו במעשה וקיבלו עבודה במעשה
  • עדות שהשכינה שורה בישראל – ושכנתי בתוכם
  • עדות שעדיין הם בדרגת ישראל   – כנסת ישראל בהקהל
  • עדות שקבלו מצוות – פקודי
  • עדות שקבלו תורה – לוחות בארון
  • עדות למעשי בראשית – ויכל משה לעשות את כל המלאכה
  • עדות לשבת

 תרלח

  הברכה באה לכלל

 כי  טוב —-כל  אשר  עשה —והנה   טוב מאד—-ויכולו— ויברך אלוקים

הרב גם מכוון לדברי הרמבן על הפסוק וה׳ ברך את אברהם בכל- שהייתה לו בת ושמה כל והיא הכלה שבשיר השירים והיא כנסת ישראל

4

 אורייתא, קודשא בריך הוא, ישראל הם אחד

 מפרשת בראשית עד פרשת ויחי

חסד ………………גבורה

אברהם …………..יצחק

………….יעקב

………….ישראל

 

——קודשא בריך הוא———–

 

 

נצח ………………הוד

……….   צדיק

………….יוסף

………….מלכות

—–שכינתיה במשכן————