שפת אמת וישב

הרב צבי אבינר

יוסף המשביר

תרסד

אלה תולדות יעקב יוסף –  אלה פסל את הראשונות, תולדות עשיו. שהנקודה שהייתה בו (בעשיו) מיצחק נתערב בפסולת. אבל תולדות יעקב יוסף, דכ׳ בית יעקב אש ובית יוסף להבה ,וכ׳ כה דברי כאש

חסד.                                                        רחמים

יהו״ה    אלוקים ———-חטא קדמון———–יהו״ה  אלוקים

        i

   אברהם (חסד)      i

  1. i.

 

 יצחק (גבורה).                             יעקב-ישראל.

 

בפרשת וישלח אמר הרב  שעשיו ויעקב קבלו מאברהם קשר לחסד, אלא שעשיו קלקל בשקריו

 

חסד.                                          רחמים.

יהו״ה    אלוקים —-חטא קדמון——יהו״ה  אלוקים

                                                                      יוסף (חווה)  מלכות………………………………..

        i

   אברהם (חסד)

    עשיו   – יעקב                          יעקב-ישראל             מילה

                                                  אמת, תורה.,……………………………

 

יעקב חיפש ועלה לאמת, שהיא יהו״ה במובן רחמים – שיעור קומה גדול יותר מחסד – ושמו שונה לישראל. הפרוש הוא שכאשר נאבק פנים אל פנים עם מלאכו של עשיו, כאן השאלה הייתה מי באמת ראוי להיות הבכור ולרשת את ברכת אברהם? אמנם לעשיו היו טענות, אבל האמת היא שבעיני מידת הרחמים מה שחשוב הוא שהאדם שמייצג אותה הוא מלא רחמים וביישן,דבר שלא קיים אצל עשיו.

אמנם לעשיו יכולה להיות הטענה שהוא אינו אשם בכך , שזה אפיו מלידה, וטענה זו יכולה להיות מצדקת מול אלוקים בורא הטבע, אך אינה מתקבלת בעיני הוויה שכן היא אוהבת את יעקב ואת עשיו שנאתי, והיא הולכת לפי רגשותיה. לכן האמת בעיני הויה היא שיעקב-ישראל הוא הבכור.

לכן יעקב יכול היה לעלות מאברהם -חסד, לישראל-רחמים.   וישראל מקבלים תורה -לוחות שניים- ביום הכיפורים שהוא כולו מידת רחמים וסליחה

ומדוע רחמים גבוהה מחסד? כי בזוג הויה-אלוקים הראשון , לפני החטא, הויה משפיעה על אלוקים. אבל בזוג השני לאחר החטא הויה יכולה לבטל כליל את גזירת אלוקים, תלוי בתשובת האדם, שיעור הקומה של רחמים חזק וגבוה יותר מאשר של החסד.

כלומר הויה התגלתה בכח ובגודל גדול יותר בישראל מאשר לגבי יעקב

 

מה אש אינו מקבל טומאה כך דברי תורה אין מקבלים טומאה. ויעקב הוא התורה ואש, ואין יכול להתערב בו פסולת (בניגוד לעשיו שהייתה בו פסולת של שקר). וכך כל נשמות בני ישראל דכ׳ ויפח באפיו נשמת חיים, וזהו הנשמה היא דבר ה׳ ממש (יש זהות בין הנשמה לדבר ה׳ שהיא התורה). ולכן זוכין בנ״י לנשמה טהורה אין בהם פסולת (לעומת עשיו)

והסיבה לכך היא יוסף, בחינת ברית מילה. שהיא הסרת העורלה והקש. ויוסף נקרא על שם אסף השם את חרפתי, שהיא הסרת העורלה. שהיא חרפה היא לנו.

 

הרב עובר ליוסף.  שיעור הקומה של הויה שהתגלה כמידת רחמים ליעקב-ישראל, אינו סוף פסוק, יש שיעור קומה גבוה עוד יותר והוא בבחינת יוסף.

מדוע? כי יוסף הוא המשביר ללא גבול. הראשונה שראתה את הויה כך היא חווה, שכאשר ילדה את קיין אמרה קניתי איש את יהו״ה. כאן לראשונה יהו״ ה מופיעה ללא אלוקים.  כלומר האמת לגביה. כי בגן העדן היא מופיעה תמיד בקשר למידת הדין אלוקים, בין היא בבחינת חסד או בבחינת רחמים. אין לה מובן אלא בבית הדין של מעלה. אבל בדברי חווה יהו״ה מופיעה ללא קשר לחטא ולדין.  היא במלא האמת שלה. ומהי האמת הזאת? רק חווה יכלה לראות ולבטא. לאחר לידה קשה, חשופה למלאך המוות ולרע,  רגשותיה מתהפכים  כאשר  התינוק בחיקה, ההורמונים זורמים בדמה, והיא חשה אהבה וחמלה אין סופית וללא תנאי לגבי תינוקה ולגבי העולם בכלל.  ותחושה זאת של אמא בשר ודם היא מה שאמא של מעלה חשה לגבינו. ולכן  שיעור הקומה שראתה חווה הוא גבוה יותר ואמיתי יותר מאשר בגן העדן

חווה מינתה את קיין ללמד זאת לכל באי עולם. ויוסף המשביר הוא בבחינת התגשמות של חזונה של חווה. וחזון זה של יהו״ה גבוה מזה של יעקב-ישראל הקשור לבית הדין של מעלה.

זה היבט אחד של יוסף מעל ישראל.  ויש בהיבט נוסף לגבי המילה.  כאשר עלה יוסף לגדולה אמר למצרים למול עצמם, כפי שרשי אומר. יוסף סבר שהמילה נתנה לאברהם כבן נח, ולכן כל בני נח מצווים על כך. (ראה משנה למלך על הרמבם בהלכות מלכים).

כלומר אמנם המילה באה מאברהם, כביטוי לעבדות להויה קונה הכל, שזה חותם האדון בבשרנו (ספורנו) אבל הסרת החרפה למעשה  היא מיוסף.

 

 

תרסב (180)

 

וישב יעקב – אלה תולדות  יעקב יוסף – נסמך אלה תולדות עשיו ואלופיו, לכן כתוב אלה פסל את הראשונות, כמו שהיה במעשה בראשית דקודם היה תוהו ובוהו ואחכ אלה תולדות שמים  והארץ, בהבראם אותיות אברהם. שעל ידו התברר המכוון (התכלית) במעשי בראשית, שהקנה לקבה  שמים וארץ.

 (קונה שמים וארץ).

כתוב אלה תולדות השמים והארץ בהבראם, אותיות אברהם.  כלומר אברהם קשור -תכלית הבריאה – לזוג הראשון של הויה-אלוקים שלפני החטא.  ואברהם שקרא לקבה קונה שמים וארץ, כיוון להויה של חסד שנאמר בחסד עולם יבנה. ולכן אברהם הוא איש חסד ולא איש רחמים כיעקב-ישראל. והשם א-דנות שנתן אברהם לקבה מחליף את הויה-חסד.

לכן אלה פוסל תוהו ובבוהו (שבפ׳ א) והוא המשל ….לכן זכה (אברהם) לברית מילה ולהשליך העורלה שהיא הפסולת שנתערב עם המרגליות. ולכן נתווסף לו ה׳ שבה נברא העולם הזה

יהו״ה אלוקים א-ב-ג-ד-ה-ו שבת

        i

       אברהם

 

היות ואברהם קשור למידת חסד,  הוא קשור לה׳ האחרונה שבשם יהו״ה.  וה-ה׳ הזאת  האחרונה נתווספה לשמו.

 וה ה׳ האחרונה  היא זו שבראה את העולם הזה, והיוד עולם הבא (כבר אמר הרב שבמנחות שאל רבי יהודה שבאזו אות נברא העולם הזה ובאיזו אות העולם הבא? כי כתוב בי-ה צור עולמים , צייר עולמים. והתשובה היא שבה׳ ברא העולם הזה. וזו ה׳ שנתווספה לאברהם כי הוא קרוב אליה בפסוק.

וכ״כ תולדות יעקב יוסף, נתווסף לו ג״כ ה׳ – יהוסף – כמו שאברהם זכה לברית מילה, כן יוסף שומר הברית. לכן כ׳ אשר פדה את אברהם רומז ליוסף. ….המילה ניתן לאברהם והשמירה של יוסף הצדיק. ועל ידי אברהם נברא

העולם ועל ידי יוסף נתקיים העולם. כמ״ש צדיק יסוד עולם

 

 

 

 

 

תרסב (180)

 

ויעזוב בגדו וינס החוצה – פ׳ חוץ ממלבוש הגוף. ….על ידי החטא הראשון נעשה כותונת עור ממשחא דחויא ונתלבש באנושיות הגשמית. באנו באש ובמים ותוציאנו לרויה.  שעתה צריכין מקודם לתקן  הגוף על ידי יראה ואהבה, שמידות אלה הם הרגשות הגוף. ואח״כ זוכין לפנמיות. ובכלל האבות תקנו חטא אדה״ר אש ומים, בחינת אברהם ויצחק. ותומיאנו לרוחה הוא יעקב תתן אמת ליעקב. אמת היא כמו שהיה קןדם החטא כי הנחש הביא  השקר בעולם. ויוסף נמשך אחר בח׳ יעקב כמ״ש אלה תולדות יעקב יוסף. ועשה לו כתוןנת פסים הוא כותנות אור לכן וינס החוצה התפשטות הגשמיות

 

 

תרסא

 

אלה תולדות יעקב יוסף – (חוזר על הכל) וזה החסד לאברהם היה צריך בירור כמו שכ׳ וירא את האור כי טוב ויבדל אלוקים, ובירור זה החסד נגמר ביוסף. …צדיק יסוד עולם …החסד של אברהם נתברר על ידי יוסף ונשאר בר קיימא. 

 

 

..ובך חותמין,

כי כאשר יסתיים הבירור בארץ, ונחזור לאמת שהיא לפני החטא, אזי יהיה בך חותמין והוא רמז על בח׳ יוסף

 

תרנא

 

…..והנה ג׳ שמות יש  יעקב, ישראל וישורון (מלכות, ויהי בישורון מלך)

 

כלומר יוסף הוא לא רק המשביר, הצדיק שהוא יסוד עולם, אלא ג״כ מלכות הקרויה ישורון.

ואמנם כל הפרקים מפרשת וישב והלאה מראים כיצד מנהל הקבה את העולם. שהרי ידועה הגזירה להורידם מצרימה, אבל הקבה  מגשים את הגזירה על ידי האנשים בלי שהם חשים בכך או יודעים על כך. ראובן בשלו, יהודה בשלו, יוסף בשלו והקבה בשלו. אין לך פרקים כאלה בכל התורה המראים כיצד הקבה מנהל את העולם מאחרי הקלעים בלי לפגעו בבחירה החופשית של המשתתפים. וזו היא מלכות השם.  וכאשר התורה מראה את מלכות השם, היא גם מראה את מלכות בשר ודם שהיא מלכות משיח בן יוסף ומשיח בן יהודה שהזרע להם נזרע כאן  בפרשיות הללו

 

וכך אנו מקבלים את המבנה של זעיר אנפין

 

 

 

חסד                     גבורה

אברהם.                יצחק

 

              יעקב………..

              ישראל……

              רחמים…….

נצח.                     הוד

  

             יוסף……..

             צדיק…….

             יסוד……..

             ישורון….

             מילה…..

             מלכות….

 

נצח והוד הם לקוחים מ-ויאמר דוד, מלכותו של דוד הם הנצח, ולא של יוסף.

 

 

יוצא שספר בראשית  בכללותו בונה את זעיר אנפין – כל הספירות. מסיפור הבריאה לגן העדן ועד יוסף

 

לפרשת וישב

1

 

חסד.                                                        רחמים

יהו״ה    אלוקים ———-חטא קדמון———–יהו״ה  אלוקים

        i  

   אברהם (חסד)

             i

              יצחק (גבורה)

 

 

 

 

 

2

 

חסד.                                                        רחמים

יהו״ה    אלוקים ———-חטא קדמון———–יהו״ה  אלוקים

        i  

   אברהם (חסד)

    עשיו   – יעקב                                        יעקב-ישראל

                                                             אמת, תורה

 

 

 

3

 

יהו״ה אלוקים א-ב-ג-ד-ה-ו שבת

        i

       אברהם

 

 

 

 

 

4

 

חסד.                                          רחמים.                 

יהו״ה    אלוקים —-חטא קדמון——יהו״ה  אלוקים

                                                                      יוסף (חווה)  מלכות

        i                                        i

   אברהם (חסד)                          i

    עשיו   – יעקב                          יעקב-ישראל             

   מילה (נתנה)                              אמת, תורה        מילה (שמירה)

 

,

5

                כתר

 

אברהם.                יצחק

 

              יעקב

              ישראל

              רחמים

נצח.                     הוד

  

             יוסף

             צדיק

             יסוד

             ישורון

             מילה

             מלכות