שפת אמת פרשת ויקרא

הרב צבי אבינר

עשה רצוני כרצונך

הקדמה

ויקרא אל משה וידבר יהו״ה אליו לאמר

לפי רשי ה׳  – יהו״ה – קרא אליו ואח״כ דיבר. ומכאן לומדים דרך ארץ להקדים קריאה לדיבור.

ומדוע הפתיחה ה״סתמית״ ויקרא? המשך לספר שמות שבסופו כתוב כי כסה הענן את האוהל ומשה לא היה יכול להכנס. אומר כאן הפסוק שעתה הקבה קרא לו להיכנס

אך הקבלה אומרת – ראה רבינו בחיי- שהקורא הוא ״גבוה״ מהמידה יהו״ה.  גבוה מעשר ספירות.  משה הגיע כאן לשיא נבואתו. הישות הזאת שקראה למשה היא זו  שרצונה התחיל את הבריאה, וקורבן העולה מעלה את האדם אל הרצון הזה שנאמר לרצונו תזבחנו.  האדם המביא עולה מתפלל עשה רצוני כרצונך

המדרש מספר שבסוף ספר שמות משה חשב שכבר השיג את שליחותו.  הוציא את בני ישראל ממצרים, נתן להם את התורה מסיני, ובנה את המשכן. בעוד מספר חודשים יכנסו לארץ. לכן ישב.

אמר לו הקבה קום, כי יש לי ללמדך פרק חדש באמונה – שלא ניתן בסיני , שלא שמעת כשהיית מאה ועשרים יום  בהר.

 והפרק החדש הזה הוא ללמד כיצד לעלות לקראת האין סוף בקורבנות.

בפסוק ב׳ חוזרת התורה שבע פעמים על השורש קרב בהוראות שונות. מקריב העולה עולה שבע פעמים אל האין סוף כך שרצונו האישי שווה לרצון הראשוני של הקבה כך שיש לקבה נחת רוח שנאמר ריח ניחוח

תרלא

במדרש ברכו ה׳ מלאכיו -כי באמת כל איש ישראל שנשתלח בעולם לעשות רצון אבינו שבשמים נקרא שליח ומלאך

כאשר רצון האדם משתווה עם רצון הקבה, הרי לפי ההגדרה אדם זה הופך להיות שליח ומלאך  של הקבה, כי מלאך עושה את פקודת הקבה ללא פקפוק כשליח.   דרגה זאת היא למעשה בלתי אפשרית בעולמנו ולכן התפילה עשה רצוני כרצונך

תרלז

ובמדרש משל וכו׳

נמצא שפעל מרע״ה  בהקמת המשכן המשכת מדרגה שלמעלה מכוחו והשגתו עד שלא יכול היה לבא אל הקודש 

משה חשב שהשיג הכל כאשר בנה את המשכן עבור המלך, אך כאשר המלך בא למשכן התברר למשה שלא השיג את קדושת הקבה שבמשכן – לא רק השכינה י-ה, אלא מי שהרצון שלו

וזה סימן נפלא מי שאין לו נגיעה בכלל ועושה רק את רצון הבורא וחפץ בזה שיהיה נעשה כרצונו, יהיה במה שאין שולטת שם השגת האדם וכפי כוונת העושה המצווה כך מתעורר המצוה

 

 

תרמא

 

במדרש גבורי כח עושי דברו- כי היה ראוי בקבלת התורה להיות כל עם ה׳ נביאים …אכן בני ישראל אמרו אם יוסיפם..כי מזלייהו שלא נשארו כולם במדרגה זו.

להלן יאמר הרב שבני ישראל כבר עברו תיקון ועלו במדרגה כמו שהיו בסיני, אך עתה במשכן מתגלה האין סוף כביכול – מי שהרצון שלו – ומורה למשה כיצד להעלות את בני ישראל למעלה החדשה. מעל זו שבסיני