שפת אמת פרשת ויחי

הרב דר צבי אבינר

ויחי: מהו קידוש השם הגדול ביותר

תרלא

ויחי יעקב בארץ מצרים – כי ע״י בח׳ האמת יכולין לחיות גם בא״מ וכ׳ תתן אמת ליעקב

יעקב חיפש כל ימיו את האמת, וגם נאבק עבור האמת.   לא רק  האמת המשפטית – מי זכאי לבכורה במשפחה, ומדוע לא שילם לו לבן את משכורתו –  אלא האמת  של הקבה, כביכול.

בפרשת ויגש הוא מצא את האמת של המלכות.  נסכם אותה בדיאגרמה הבאה

1

מפרשת ויגש

  1. i

נצח                 הוד

         מלכות……..

          יסוד………

          יוסף -בהסתר פנים……..

          יהודה – בי אדוני……..

         עוה״ז………

          יעקב מחפש אמת.   כפי שאומר השפת אמת בפ׳ ויגש יעקב מצא שתי סוגי מלכות השם:

לפי המודל של יהודה – הקבה מתערב בהסטוריה  מאחרי הקלעים, בנסתר, למשל להוריד את יעקב ובניו למצרים לקיים את הגזירה לאברהם.

ויש מלכות – הנהגה והשגחה – לפי המודל של יוסף שהיא פועלת וקימת גם בעת צרה והסתר פנים. כפי שיוסף   הזין וכלכל את כל העולם גם בשנות  הרעב. מלכות זו של השם היא כמוסה יותר ובפנימיות יותר מאשר זו של  מודל יהודה.

יהודה ויוסף יחד מהוים את הנהגת היסוד שמחזיקה את העולם

יש להוסיף למלכות זו שמצא יעקב בארץ מצרים את נצח והוד הלקוחים מדברי דוד שהוא מלכות יהודה.

כל שלושת הנהגות המלכות  – נצח הוד ויסוד (נהי) – מחברות כביכול את הקבה לעולם, והם קרואים בס׳ הזוהר בשם שכינתא, שכן היא זו ששואפת לשכון בלבנו ובסופו של דבר בֿכל העולם הזה -שזהו מובנה של השבת שלעתיד לבא.

נהי: שלוש הנהגות של מלכות: (שכינתא)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

בפרשות קודמות  מצא יעקב את האמת בצורה זו (לפי שפת אמת)

נעבור על כך בקצרה

בבריאה השניה (סיפור גן עדן) כתוב

אלה תולדות השמים והארץ בהבראם (אותיות אברהם)

ביום ברא הויה אלוקים ארץ ושמים:

יהו״ה     אלוקים   – א—ב—ג—ד—ה—ו—ז

אברהם.  יצחק

חסד       גבורה

       רחמים……

       ישראל……

       יעקב מחפש את האמת…

 

 

כפי  שלמדנו  יעקב חיפש את מקומו בין אברהם ליצחק, חסד וגבורה.  בתחילה נטה אחרי יצחק, בחפשו את האמת המוחלטת של אלוקים, בעודו אוחז גם אחר החסד של אברהם. (כך גם עשה עשיו  בגודלו בבית יצחק).  אך יעקב למד שהאמת לא כך אלא ש יהו״ה יש לה שיעור קומה גדול יותר מהחסד שבבריאה, והוא מידה המעניקה  סליחה וכפרה לחוטא החוזר בתשובה כפי שנתגלתה לאדה״ר בגן העדן לאחר החטא- אדם אייכה! וזו מידת רחמים במובן של רחמים שלאחר פסק הדין.

אבל במפגש עם מלאכו של עשיו למד יעקב שיעור קומה גדול יותר. והוא רחמים בדין כלומר בשעת הדיון .  המידה משפיעה על מידת הדין עצמה, ואפילו מסלקת אותה לשעה (ראה פרשת וישלח) כדי לתת למתדיינים לדון זה עם זה ולהגיע לשלום ביניהםם (ביצוע שלא בפני בית הדין). כאשר ראה יעקב מידה זו של רחמים – עלה שמו לישראל . גילוי זה כרוך היה גם בקדושה.

אמנם שפת אמת לא מזכיר זאת במפורש אך הזוהר  מלמד שיעקב הבין גם בשכלו את שלושת ההנהגות העליונות של חכמה בינה ודעת, שבלעדיהן לא יכול היה להבין דבר. א״כ הדיאגרמה מקבלת צורה זאת

          חכמה.       

          בינה.        

         דעת.       

יהו״ה     אלוקים   – א—ב—ג—ד—ה—ו—ז

אברהם.  יצחק

חסד       גבורה

       רחמים.      

       ישראל (קרויה תפארת)…….

       יעקב (מחפש את האמת)…….

 

ובקיצור

             חכמה.         

             בינה.          

             דעת.           

חסד                   גבורה

          רחמים.          

           ישראל- תפארת……….

            יעקב – מחפש אמת.         

 

הזוהר הקדוש קורא לששת ההנהגות העליונות בשם

קודשא  בריך הוא :  חבד + חגת  (ששת העליונות)

ועתה, בארץ מצרים,  חייתה נפשו של יעקב ועלתה מהדיכאון שלאחר מכירת יוסף, ושרתה עליו רוה״ק כך שיכול היה לחבר את כל פרשת חייו לסיפור אחד והוא חיבור ״קודשא בריך הוא״ – מהפרשיות הקודמות למכירה – עם הנהגת המלכות, השכינתא, כך שהדיאגרמה נראית כך:

 3 מפרשת ויחי

 חיבר קודשא בריך  הוא ושכינתיה

             חכמה.

             בינה.

             דעת.

חסד                   גבורה

i          רחמים.

           ישראל- תפארת.

            יעקב       

  1. i

נצח                 הוד

         מלכות-שכינתא.       

          יוסף -בהסתר פנים.

          יהודה – בי אדוני.

         עוה״ז.

         יעקב מצא את האמת

הזוהר מכנה את כל המבנה בשם זעיר אנפין.

בחיבור קודשא בריך הוא ושכינתיה,  נשלמה תפיסת האמת על הנהגת הקבה בעולם כפי שנראית מכל ספר בראשית. כאן כביכול נשלמה הבריאה השנייה שהחלה בסיפור גן העדן.

ואמת חדשה זו,  אומר השפת אמת, איפשרה לישראל לשרוד  בגלות מצרים ובכל הגלויות, ובכל המיצרים שאדם מצוא עצמו שם

 

דהנה לא היה לו לאמר רק ויהי יעקב בא״מ, ומשמע דעיקר הרבותא מה שהיה בבחינת חיים גם בא״מ ופ׳ חיים הוא דביקות בשורש (בכל הז״א) והמקור שמשם נמשכת החיות. וכ״כ בזוהר ויגש ע״פ ותחי רוח יעקב.  ונ״ל שהוא מלשון מים חיים שעל ידי שמחת הנפש מעורר מקור החיים

 

כאשר  החכים והבין וידע את המבנה הזה של הנהגת השם, לבו התמלא שמחה עצומה שהיא מקור חיות.

והגם שהיה בא״מ ידע שכל המצרים הם רק׳ ׳קליפה והסתר, אבל הפנימיות היא חיות השם (שקימת גם במצרים בבח׳ יוסף).

ע 265

במדרש שמעו אל ישראל אביכם – מה הקבה בורא עולמות אף יעקב אביכם, נ״ל כי חיות מצרים עצמו היה על ידי יעקב,  וזהו מה שעשה הקבה הכנה לגאולה….

תרלב

….ויחי יעקב בא״מ שעל ידי בח׳ האמת כמו שכ׳ תתן אמת ליעקב יכולים להתקיים גם בא״מ ….

 

כאשר גילה את האמת וקודש אבריך הוא התמזג עם שכינתו, יורד שפע טוב והשפעה טובה ואפשר גם לגור בא״מ

 

מה הרים כל כך את רוח יעקב עד כדי שראה את כל זעיר אנפין?

אפשר לאמר כי עשרת האחים – עמודי העולם כפי ששפת אמת מכנה אותם – הם גרמו לכך. שהרי הם מניין העומד בתשובה, כדי לכפר את עוון מכירת יוסף שהוא בגדר חילול שם שמים. שכן לפי הרמבם אדם שידוע כחכם תורה עובר עבירה ברבים, הרי בכך יביא אנשים לזלזל בשם שמים ובתורה וזה חילול השם. ולהפך, אדם חכם ירא שמים העושה דברים טובים בציבור, הרי בכך קידש ש״ש.

וכשהם מכפרים על עוון חילול השם, אין להם דרך אחרת לתשובה אלא לקדש שש.  יהודה ויוסף כבר קידשו שש, יהודה במעשה תמר ויוסף במעשה אשת פוטיפר, אלא שיהודה הודה ברבים וזכותו גדולה. שאר  האחים עדיין לא קידשו שש.

אך בעומדם בתפילה ובתשובה במניין, יש להם דרך אחת לקדש שש והיא לאמר – להכריז – קדושה בציבור ״קדוש קדוש קדוש״ כפי שעושים זאת המלאכים במקהלת שמי מרום. יעקב  זכה  שבניו  ישירו  כך מהארץ, על ידי המלאך שקרא לו ישראל כלומר שר עם (מקהלת) אל. כלומר בזכות יעקב-ישראל הם יכולים לאמר קדושה בציבור. ובכך העלו את רוח יעקב

תרלח

….וב׳ הלשונות הקבצו האספו הם שני מני התאחדות, בח יוסף ויהודה. משיח בן יוסף ומשיח בן  דוד.

 

כי יש שבת במתנה – בח׳ יוסף, ויש בח׳ שבת של חול בח׳ יהודה.

 

התקבצו מצד המשמיע, בח׳ יוסף

האספו מצד השומע, בח׳ יהודה

ואכן שמע ישראל – אפשר לראותו כפקודת מלך מלמעלה למטה, בדוגמת יוסף המשביר שראה עצמו שליח השם, וזה מצד המשמיע, יוסף

ואפשר לראות את השמע כפי שמתאר זאת המדרש בפרשתנו שבני יעקב אומרים לאביהם ישראל – שמע, אבינו ישראל, ה׳ אלוקינו ה׳ אחד. וזה מצד השומע כלומר יהודה

תרסא

עניין חיות יעקב בא״מ שהיא רשימת קדושה שהניח שם יעקב אעה רק שזה בדרך הנסתר…

 

הקדושה שהניח יעקב – ובניו בתפילת העמידה בציבור – הונחה באדמת מצרים ואפשרה לישראל לדור שם

לפני כל מצווה אנו אומרים

1 לשם יחוד קודשא בריך הוא ושכינתיה ,

2 ליחד שם י-ה ב ו-הֿ

הריני מכוון בהנחת תפילין לקיים מצוות בוראי….

שורה ראשונה מתיחסת לסיפור הבריאה השני שהחל ביצירת גן העדן

בריאה שניה

 ביום ברא יהו״ה אלוקים ארץ ושמים….

בעוד שיחוד י-ה ב ו—ה מתיחס לפרק א׳ בראשית

בריאה ראשונה (עלה במחשבתו)

אלוקים א-ב-ג-ד-ה-ו–שבת

                           יה/וה

את שם הויה בבריאה ראשונה שבר עמלק

את יחוד קודש אבריך הוא ושכינתיה שבר ישראל כשחטא, כדהלן

תרלג

נסתמו עיניהם של ישראל ….אחר שנפטר יעקב אעה נסתר ונסתר האמת

לאחר שנפטר, גלתה השכינה מקודשא ב״ה ומאז היא בגלות ומיחלת להתחבר לדודה כבתילה

כשהשכינה תחזור לדודה, יבא משיח

או להפך- המשיח יחזיר עטרה ליושנה גם למטה, לבני ישראל, וגם למעלה, את השכינה לדודה

הא בהא תליה

משיח בן דוד בא לישראל

משיח בן יוסף בא. לכל העולם – כיוסף שמל  והזין את הגויים

 תרסא 281

ויחי יעקב – …ויתכן גם לפרש כי יעקב מצא את האמת גם במצרים והכין יעקב בגלות מצרים דרך למצא האמת בכל ה ד׳ גלויות….ואין אמת אלא תורה וזו עבודת איש ישראל למצא זו האבידה…..וזו עניין ד׳ אמת באמת ויציב כנגד ד׳ גלויות…

אמת ויציב כנגד יהודה

אמת ואמונה כנגד יוסף

יעקב יסד את האפשרות לחיות בגלות, בכל גלות. כך ישרוד עם ישראל לעולם.  ובעצם הקיום שלנו שלושת אלפים חמש מאות שנה, יש קידוש השם נורא בעיני הגויים. והנה בכך גם יעקב קידש שש ברבים לכפר על חטא מכירת יוסף

יש א״כ ארבע דרכים לקדש שש

1 למסור הנפש

2 לחיות כירא השם ולעשות טוב בעיני אנשים

3 להכריז בתפילה בציבור שלוש פעמים קדוש כמלאכים

4 להמשיך חיי תורה ומצוות גם בגלות לשנים ארוכות

       יוסף                                                 יהודה

  • שבת מתנה……………………………שבת של חול
  • הקבצו – מצד המשמיע………………האספו – מצד השומע
  • משיח בן יוסף…………………………משיח בן דוד
  • שמע ישראל מצד המשמיע…………..שמע ישראל מצד השומע
  • קרוב לאמת…………………………….מגיע לאמת דרך אמונה
  • דובר אמת בלבבו………………………מגיע לאמת דרך יג …………………………………………..מידות, אמת מארץ ……………………………………………תצמח
  • אמת ואמונה בערבית………………….אמת ויציב בשחרית,

…………………………………………………ד׳ אמת כנגד ד׳ מלכויות