פרשת בשלח: מה בדיוק עלינו ללמד גרים:

 

 

 

לפנינו שרשרת  של  ניסים ומרידות, עליות  באמונה ולאחריהם   נפילות רוחניות  .  כך

א  לאחר יציאת מצרים  ביד  רמה, הם קרויים עם  שהוא לשון  שפל רוחני , של מדוכאים ושבורי לב וגוף (אומר רבי שמעון בר יוחאי) ם

ב  למרות  מכות  מ צרים  והנפלאות הם  מורדים על  שפת הים ומבקשים לחזור מצרי מה

ג   שלשה ימים לאחר נס הים  והאמונה הגדולה,  הם  נואשים  מחוסר מים מתוקים ורוצים לשוב מצרימה

ד  לאחר הנס של המתקת המים הם  נתקלים בנס נוסף  של שתים עשרה מעינות  כנגד שבטי ישראל ושבעים תמרים כנגד סנהדר ין  ולמרות זאת נואשים

ה  למרות הני סים האחרונים הם נואשים בגלל חוסר לחם

ו  למרות נס  המן הם  לא מאמינים ויוצאים ללקוט בשבת

 ז   למרות כל הניסים הם  נופלים ברוחם בראותם עמל ק שנאמר  ואתה עייף ויגיע ולא ירא אלוקים

רבים תהו על כך. האם הדור היה דור של רשעים? אומר על כך הרמבם שזה טבעם של ניסים שהשפעתם מוגבלת בזמן.  ישראל לא האמינו בקבה בגלל הניסים אלא בגלל נס אחד שהיא התורה עצמה,  שהיא ממש  בידנו

אבל שפת אמת מזכיר לנו  שהאלוקות  היא מטבעה נסתרת.  אילו היה הקבה בנגלה, אילו היו הרשעים נענשים  בעליל ומיד, והצדיקים מקבלים שכר בעליל ומיד, מי היה חוטא.? ם

אם כך, מדוע לקח אותם אלוקים דרך המדבר ?  0

ויהי בש לח פרעה את העם   התורה מדגישה שפרעה שילח כלומר נתן גט שילויחין לישראל מרצונו.    אמנ ם   היה  זה בחזקת  מכים אותו עד שיאמר רוצה אני, אך ברגע  השחרור אכן רצה.

ומיד  נאמר ולא נחם אלוקים דרך ארץ פלישתים   כלומר הם בבעלות  הקבה  שמנחה אותם ומוליך אותם ומולך עליהם   הם יצאו מבעלות פרעה ונכנסו לבעלות הקבה

וככל גט  גירושין  על המצרים  להוציא את ישראל מלבם, ועל ישראל להוציא את מצרים מלבם

החלק הראשון  קל יחסית.  נס הים יוציא מהמצרים את החשק להחזיר  את ישראל לעבדותם

החלק השני קשה יותר.  ולכן אומר רבי  אליעזר :  מדוע הנחם דרך המדבר? כדי לנסותם.  כלומר ללמדם ולהכינם לארץ ישראל . ורבי יהושוע ורבי שמעון אומרים כדי להכינם  למתן תורה שכן אין התורה ניתנה אלא לאוכלי המן

 ואכן  בשרשרת הניסים מראה להם הקבה שאין הם תלויים בפרעה אלא  במלך מלכי המלכים.  הוא זה שבוקע להם את הים, ממתיק מים מרים, מוריד להם לחם משמים  ונלחם בעמלק

ובכל נס ונס בפרשה הוא מקרבם להר סיני.  כיצד? 0

א  במצרים האמינו  בהשם ובמשה עבדו. אבל על הים האמינו  יותר חזק. האמן שלהם היא חזק וגבוה יותר, טון מוסיקלי חזק יותר

ב  בנס המים המרים נאמר שם שם לו חוק ומשפט ושם ניסהו.  ומפרש רשי לימדם מקצת הלכות: שבת. כיבוד אב (לא פרה אדומה )  ודינים. כלומר אם  קודם לימדם אמונה שהיא מצווה ראשונה שנ אנכי השם אלוקיך, עתה המשיך בלוח ימני  ולימדם שבת, כיבוד אב.  ומ שם המשיך ללוח שמאל ולימדם משפט בין אדום לחברו . וכך יש  לעשות לגרים: ללמדם  מקצת הלכות.  ודומה שיש כאן הוראה לדורות מה בדיוק עלינו ללמד גרים בהתקרבותם  לתורה

ג  ומשם הוריד להם לחם ולימדם הלכות הכנה לשבת.  וכנראה לימדם לברך על הלחם ברכת הזן את העולם

ד  ומשם לימדם שאיין ידיו של מ שה עושות מלחמה אלא בשעה שיראל מפנים לבם כלפי מעלה הם נגאלים

 אכן צודקים רבי יהושוע ורבי אליעזר גם יחד. הקבה  הנחה אותם לדרך המ דבר כדי להכינם  למתן תורה ולארץ ישראל גם יחד

לשנה הבאה  בישראל