פרשת בשלח תשפב

הרב דר צבי אבינר

מהי התפילה שתמחה את זכר עמלק? ם

ויבא עמלק – שים לב מאיפה בא, מה מוצאו.

אביו- אליפז בן עשיו, שונא ישראל מושבע

אמו תמנע – נדחתה על ידי יעקב כאשר חפצה להשתדך אם אחד מבניו. אהבתה הפכה לשנאה יוקדת.

אין פלא שעמלק ירש שנאה תהומית לישראל עם חלב אמו

ואין הוא עובד אלילים כשאר שבע אומות, אלא נין הוא לאברהם ולכן הכיר בהשם ומרד בו, כפי שעשו אנשי סדום שהיו רעים וחטאים להויה – הכירו בו ומרדו בו.

לאדם כזה אי אפשר ללמד תורה ולשנותו, כי הרי הוא כבר מכיר את הויה

כל אדם המכיר את התנך ועושה ההפך – כמו שעשו הנאצים הארורים – הוא בדין עמלק

מה רצה עמלק?ם

עמלק ראשית גויים, כלומר הראשון שתקף את ישראל לאחר יציאת מצריים.  הוא רצה לנפץ את התהילה של קריעת ים סוף ששם נאמר בשירה: ״אז נבהלו אלופי אדום נמוגו כל יושבי כנען״.  הוא  העיז לתקוף את ישראל ובכך נתן דוגמא לעמים אחרים כמו סיחון ועוג שלא פחדו ממשה וישראל.

כל אדם היודע את התורה והתנך ומנסה לנפץ את תהילתם הוא בחזקת עמלק.  ״מלחמה להויה בעמלק מדור לדור״ – בכל דור ישנם כאלה שיחפשו כל אשנב שהוא לנפץ את התורה .

כיצד התמודד מולם משה?ם

 

עלה עם חור מצד אחד ואהרון מצד שני, כשליח צבור בתענית צבור שיש להעמיד לצדיו שני ישראלים.

ויהי ידיו  אמונה – לפי הפשט הכוונה שידיו החזיקו מעמד. כלומר החזיקו בתוקף.

אך אמונה – אפשר לפרש שידיו השרו אמונה חזקה בלב ישראל, כלומר אמרו אמן בחוזקה

אמירת האמן היא כנגד נסיון עמלק לנפץ את האמונה בהשם.

כלומר הציבור עונה לתפילת שליח  צבור באמן גדול. הם תומכים בדבריו כמו שאהרון וחור תמכו במשה .

ומה התפילה שאמר?

כי יד על כס י-ה מלחמה להויה בעמלק

עמלק שבר ברשעותו את שם הויה לשנים, י-ה. ו-ה

.

 

בפרק א׳ בראשית מוצגת  הויה בראשי תיבות

והנה טוב מאד

ויהי ערב ויהי בוקר

י ום

ה שישי

…………

ו יכולו

ה שמים והארץ וכל צבאם

בספרו של ריש לקיש היה כתוב טוב מוות כלומר רע.

כאשר הרע גדול מאד, כמו של עמלק וסדום, הרי הוא שובר כביכול את שם הויה לשנים

ה״י-ה״ נשאר ביום השישי בעולמנו

ה״ו-ה״ עדיין בשבת הנצחית

כאשר שם עמלק ימחה מתחת השמים, שם הויה יתגדל שוב ויתקדש שוב ויהיה מלא, כפי שניבא הנביא יחזקאל ״והתגדלתי והתקדשתי״ בתוך בני ישראל

ומכאן תקנו הגאונים  את הקדיש ״יתגדל ויתקדש שמיה רבה״

ולא עוד אלא שמלאו את הקדיש באמירות אמן. כך היה נהוג לאמר למשל

״יתגדל ויתקדש- אמן

שמיה רבה – אמן

ולא עוד אלא שיש לאמר את האמן בחזקה – עד כדי כך שילעגו עליו.

זו תשובתנו לחוצפה של עמלק

ואומר הרבי מלוביץ זצל (תורת מנחם) שהתשובה לעמלק היא החוצפה שלנו והעקשנות שלנו לעמוד על האמת

וכן מסביר הרב זצל ששם י-ה עומד כלפי יראה ואהבה גדולה כעבד העושה לרבונו בלי מחשבה ופלפול .

וכך עשה דוד שהיה עבד להשם בלי הסוס, בעוד ששאול חמל על עמלק ועל הצאן כדי להביא קורבנות, ועל זה זעם שמואל שאמר החפץ להשם בעולות וזבחים כי אם  טוב שמוע מזבח טוב.   שאול חשב להתקרב להשם בקורבנות ובבחירה רצונית בעוד שנגד עמלק יש להלחם כעבד השם בלא היסוס

כי יד על כס י-ה

מכאן שמלכות ישראל – כס י-ה – כרוכה ומשולבת במחיית עמלק, ולכן צווה שמואל לשאול לתקוף את עמלק מייד כשהניח לו השם מכל אויביו הפוליטים מסביב

ומיד אחר מזה על. המלך לבנות מקדש, כפי שאמר הנביא לדוד.

דהיינו כל השלושה- מלך, מחיית עמלק ובנית  המקדש הם מצווה אחת גדולה של שלשה שלבים עוקבים. ואחת מגדירה את השניה