ש ו פ ט י ם שש מעלות לכסא שלמה

 

2018 הרב צבי אבינר


לפרשת שופטים: שש מעלות לכסא שלמה

 

  ששת המצוות שעל כסא שלמה

 

הפרשה פותחת בשרשרת מצוות הקשורות למשפט בישראל האומרת

 א) “לא תטה משפט
ב) “לא תכיר פנים
ג) “ולא תקח שוחד כי השוחד מעוור עיני חכמים ויסלף דברי צדיקים
צדק צדק תרדוף למען תחיה וירשת את הארץ אשר ה’ אלוקיך נותן לך
ד) “לא תטע אשרה כל עץ אצלמזבח ה’ אלוקיך אשר תעשה לך
ה) “ולא תקים לך מצבה אשר שנא ה’ אלוקיך
ו) “לא תזבח לה’ אלוקיך שור ושה אשר בו מום כל דבר רע כי תועבת ה’ אלוקיך הוא

ולכאורה אין קשר בין המצוות שבשרשרת.  שלש הראשונות עוסקות במשפט בעוד ששלושת האחרונות עוסקות בע”ז:  איסור נטיעת אשרה במקדש (ד) איסור הקמת מצבה לע”ז   (ה) ואיסור הבאת קרבן שיש בו מום, ולפי המדרש הכוונה לאיסור פיגול שנאמר כל דבר רע, מחשבה רעה  . ספר החנוך אכן סופר אותן כמצוות נפרדות

   אבל המדרש רואה בהן שרשת  אחת הקשורה במשפט שכן אומר רב  אחא

ש מעלות היו לכסא של שלמה שנאמר שש מעלות לכסא,

ובפרשה זו כתיב שלש לאוין , והיה הכרוז עומד לפני כסאו וכורז
וכיון שעלה (המלך) במעלה הראשונה היה כורז לא תטה משפט
מעלה שניה לא תכיר פנים במשפט
מעלה שלישית לא תקח שוחד
מעלה רביעית לא תטע לך אשרה
מעלה חמישית לא תקים לך מצבה
מעלה שישית לא תזבח

לכסא המפורסם של שלמה המלך היה מנגנון “מכני.” כשעלה המלך על המעלה הראשונה היו דמויות של אריות שואגים בקול נורא. עלה המלך למעלה השניה הין דמויות נשרים יורדות וצוחות בקול נורא. במעלה השלישית תנינים פוערים פיהם ושואגים, וכך בכל מעלה ומעלה. וכל זה להפחיד את העדים שיאמרו אמת. ומשישב המלך על כסאו במעלה השביעית היתה ידית מיכנית באה מהצד אל מול לבו. ובה   ספר התורה שהוא עצמו כתב כפי שנאמר

 והיה ב ש ב ת ו על כסא ממלכתו וכתב לו את משנה התורה הזאת על ס פ ר מלפני הכהנים הלוים והיתה עמווקרא בה כל ימי חייו למען ילמד ליראה את ה’ אלקיו לשמור את כל דברי התורה הזאת ואת החוקים האלה לעשותם” (יז יח-יט) ם

ועל כל מדרגה מששת המדרגות היה כתוב פסוק אחד מששת המצוות הכתובות כאן בפרשה כך שהמלך ראה אותן בעיניו בעליתו על כסא המשפט. ויתר על כן

היה כרוז   עומד מהצד ומכריז בקול רם את הפסוק שעלה עליו המלך. וזה להטיח שלא רק יראה את הפסוקים בעיניו אלא גם ישמע אותן באזניו

מכאן שאכן קשורות  כל ששת המצוות הללו למשפט צדק. על המלך לזכרן על לבו כשעלה על כסא המשפט. הבה ונראה מה הפסוקים הללו אומרים למלך

  התכלית  ושפטו את העם משפט צדק

השרשרת פותחת במעלה התתונה ביותר- על הרצפה ובה או   עליה עומד הנשפט ובה משמיע השופט או המלך את גזר הדין  .התורה אומרת שפסק הדין חייב להיות צודק

כיצד להגיע למשט צדק?ם

    ,     .

    א) עליה במעלות עשיית משפט צדק

המעלה הראשונה מעל הרצפה ואחורה אומרת לשופט  “לא תטה משפט” כלומר לפני שיאמר המלך את משפטו בפה (מלכות היא פה) עליו לדאוג שלא יטהו ברגעע האחרון מסיבה כלשהיא

  ב) לא תכיר פנים

 

המעלה השניה ואחורה אומרת “לא תכיר פנים במשפט” שהוא מכוונת לשלב הדיון לפני פסק הדין,  על המלך להמנע  מלהכיר פנים בין הצדדים, שלא יאמר שלום לאחד ולא לשני, שלא יכבד עני או עשיר, שלא יושיב אחד למעלה ואחד למטה וכדומה

 

ג) לא תקח שוחד

 

המעלה השלישית ואחורנית עוד יותר אומרת: לא תיקח שוחד” והיא עוסקת בשלב שלפני הקודם . על השופט להמנע משוחד לפני שיכנס לאולם המשפט כי השוחד יעוות דברי צדיקים וכו. ובמעלה הזאת התורה מרחיבה ואומרת  “צדק צדק תרדוף”  שהיא ההפך מלקיחת שוחד.  יש לאמרה הזאת מובן עמוק שאומר שאי אפשר לעולם להגיע לצדק האמיתי אלא לרדוף אחריו בלבד. אבל חזל אמרו שהכוונה לשופט היא שלא יתביש לחפש עצה והדרכה מגדולים ממנו. לך אחרי בית דין ביבנה או באושה. על השופט לחפש ולהתחבר עם שופטי צדק אחרים שילמד מהם. וזה נכון אפילו לגבי מלך ישראל.

ד)  לא תטע אשרה.

 

ובמעלה הרביעית  הכרוז מכריז  “לא תטע אשרה אצל מזבח השם” שכונתה לפי חזל שאסור  למנות שופט שאינו תלמיד חכם, או שאין תוכו כברו. מהי האשרה? עץ יפה. לא תמנה שופט שכל רצונו הוא להיות אשרה, להיות יפה ונאה וחשוב. וזה בניגוד גמור לשופטים בארהב שנבחרים על ידי צופי טלביזיה ההולכים לפי מה שעיניהם רואות על המסך

.   .

ה)לא תקים מצבה

 

והמעלה החמישית: “לא תקים לך מצבה” אוסרת על השופט להפוך את המשפט למצבה לשמו. שלא יעשה את המשפט קרדום לחפור בו. שלא יקח לטפל רק במקרים שיעשו לו פרסום

 

ו) לא תזבח דבר רע

 

ומכאו עולה המלך למעלה השישית והפנימית ביותר: “לא תזבח לה’ אלוקיך שור ושה אשר יהיה בו מון כל דבר רע כי תועבת ה’ אלוקיך הוא”. האוסרת להביא פיגול.  מהו פיגול? בשר הזבח שנפסל משום שהכהן חשב מחשבה זרה בזמן  העבודה, לא להקריבה בזמן וכדומה  על הכהן להתרכז בעבודתו ללא הפרעה מחשבתית.  השופט צריך לדעת שהוא עושה עבודתו של האלוקים בישבו על כזא המשפט. כל חוסר ריכוז הופך את המשפט לפיגול

 

   תהליך המשפט

 

עתה כשיושב המלך על כסא המשפט הוא רואה את הנשפטים למטה ועליו להוציא משפט צדק.  ממרום כסאו הוא רואה גם את כל ששת המדרגות הכוון הפוך מלמעלה למטה והן מזכירות לו את תהליך המשפט

ראשית עליו להתרכז כליל במה שלפניו אחרת יהיה שמשפט פיגול וגועל נפש ופסול

שנית עליו להזהר לא להקים לעצמו מצבה ושם במשפטעליו להוציא הצדק לשמו

שלישית עליו להמנע להפוך עצמו לאשרה. שלא יתיפה בעיני אחרים אלא יוציא משפט צדק לשמו

רביעית שלא יקל שוחד כלשהוא ישר או עקיף. שלא יהסס להתחבר ולהתיעץ עם שופטי צדק אחרים

חמישית שלא יכיר פנים בתהליך שמיעת הצדדים ן\

ושישית שלא יהא דבר המונע ממנו להוציא משפט צדק

 

ויש כאן עומק החודר לתהליך ההגעה למשפט צדק

ראשית על השופט לעבוד על עצמו,

שלא יתעסק במחשבתו בדברים אחרים ,

שלא יתיפה בגופו,

שלא יפעל לקחת שוחד

ושלא יתחשב בחברה מסביבו

 

.

  מה אירע לכסא שלמה

 

האגדה מספרת שהכסא נפל בידי פרעה נכה. לאחר שגבר על המלך יאשיהו הביא את הכסא למצרים. ואז נסה לעלות עליו בחשבו שהוא היורש של כתר ישראל.  בזה היה הראשון בשורה ארוכה הנמשכת עד ימינו.  הכסא אכן מושך הלב ומפליא ביופיו ובמכניקה שלו ובדמויות והקולות. פרעה עלה עליו אך לא יכוךל היה לקרא את הפסוקים וגם לא היה לו כרוז שיכריזם באזניו  פרעה חשב שהקולות של החיות הם לכבודו.
האגדה מספרת שכאשר פרעה ישב על המדרגה העליונה יצאה הידית והיכתה בחזהו מול לבו. היות והיה בעל בשר, הוא התגלגל מהמעלות וכך שבר את רגלו. ומאז שמו פרעה נכה

הכסא המשיך והתגלגל לידיו של נבוכדנצאר וממנו לכורש וממנו לאחשורוש. גם הוא ישב עליו בחשבו שירש את מלכות ישראל. הנה עברו שבעים שנה שנבאם ירמיה ועדיין ישראל תחת שלטונו. הוא חשב זאת כהוכחה שהוא היורש הלגיטימ של מלכות ישראל. מגילת אסתר פותחת במשתה שעשה אחשורוש שלפי חזל הביא לשם את כלי המקדש, ובתוכם כסא שלמה. יהודי שושן שהשתתפו במשתה קפץ עליהם רוגזו של המן.  והנה במשתה עלה אחשורוש השיכור על הכסא בגאווה בחשבו שהקולות הרמות של החיות הן לכבודו. הוא טען לכתר ישראל בלא שידע עברית ובהיותו עובד אלילים. והנה לבושתו אירע לו מה שקרה לפרעה נכה לפניו. הידית שעליה ספר תורה פגעה בחזהו והעיפה אותו במורד המדרגות לתדהמת כל הרואים. כך יובדו ויתבדו ויושפלו לעיני כל אלה שעדיין טוענים לכסא ישראל בלי שידעו  מילה עברית ולמרות כפירתם בתורה

 .


סוף השיחה