א מ ו ר :מצוות אחרונות מצד החסד והקדושה

אמור תשעט הרב דר צבי אבינר מצוות אחרונות מצד חסד וקדושה   מצוות אחרונות בשרשרת שור  או כשב או עז כי יולד והיה תחת אמו ומיום השמיני והלאה ירצה לקרבן ושור  או שה אתו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד וכי תזבחו זבח תודה לה’ ביום ההוא יאכל לא תותירו ממנו עד בוקר ושמרתם...

א מ ו ר : השומרוני הטוב ומדוע יש סבל בעולם

פרשת אמור תשעט הרב דר צבי אבינר השומרוני הטוב ומדוע העולם מלא בסבל אמור…ואמרת אומר המדרש כלל : כל אימת שהכתוב חוזר “אמור ואמרת” אין זה אלא לדרוש. מה לדרוש? מביא המדרש דרשה ראשונה: אמנם הכתוב אומר שעל הכהן להמנע  מלהטמטא למת, אלא לאשתו, לאביו, אמו,...

ק ד ו ש י ם: מהי הקדושה

פרשת קדושים הרב דר צבי אבינר תשעט מהי קדושה דבר אל כל בני ישראל קדושים תהיו כי קדוש אני מצווה אדירה בחשיבותה שנאמרה בהקהל   כל בנ ישראל: נשים זקנים וטף, כי כל אחד מישראל חייב לשמוע מה שמשה אומר כאן. ולכן דיבר בהקהל. וגם מלך ישראל  היה קורא בפרשה זו במצוות הקהל...

א ח ר י מ ו ת : וחי בהם

Torah Parsha Classes פרשת אחרי מות אשר יעשה אותם האדם וחי בהם הרב דר צבי אבינר  תשעט קשר בין יום כיפור לעריות בפרשה שלשה ענינים: טכס יום כיפור, איסור דם ואיסורי גילוי עריות.  מתוכם  אנו קוראים ביום כיפור  את כל הפרשה מלבד איסור דם. והרבה שואלים על הקשר וחושבים שאנו...

ל ד ף ה י ו מ י

חולין קלה עא- עב יש כאן חידוש מצד רבי אלעי ששותפות יהודים מקלקלת את המצווה של ראשית הגז. יש הקפדה על בעלות יוהדית של היחדיד  ולא שותפים.  מצד רבנן החידוש העצום הוא (דף קלה עב) ששותפות גויים בשדה  בארץ ישראל יאינה מבטלת את מצווות התרומה  (בעלות גויים כן מבטלת כי יש...

ת ז ר י ע :על מה חושבת היולדת

 תזריע תשעט נ הרב דר צבי אבינר על מה חושבת היולדת   מקובל לסווג את טומאת היולדת כעיפוש במסגרת נגעי אדם.  בדומה לטומאת נידה, זיבה וצרעת שבהמשך הפרשה. אבל דקדוק  בפסוקים ןעיון באמרות חזל מורה אחרת. התורה פתחת בשהיא רשרת של מצוות הקשורות זו בזו.  “אשה כי תזריע...